221678_tabell_231298_not-searchable
/helse/statistikker/pleie/aar-forelopige
221678_tabell_231298
statistikk
2015-06-24T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
true
Statistikken for pleie- og omsorgstjenestene viser utgifter, personell, mottakere/brukere og plasser. I 2014 passerte utgifter til omsorgstjenester 100 milliarder.

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2014, førebelse tal

Tal for 2015 publiseres 29. juni 2016.

Innhald

Pleie- og omsorg. Nøkkeltal
2014Prosentvis endring
Brukarar av omsorgstenester2013 - 20142010 - 2014
I alt271 7430,12,3
Berre praktisk hjelp39 078-4,7-12,3
Berre heimesjukepleie77 8643,815,6
Både praktisk hjelp og heimesjukepleie63 085-1,20,7
Tidsavgrensa opphald i institusjon9 2301,72,1
Langtidsopphald i institusjon33 843-0,4-1,8
Andre tenester til heimebuande48 6430,32,1
 
Helse- og omsorgsinstitusjonar
Plassar41 310-0,3
Delen private plassar11,16,0
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc81,21,56,8
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem0,496,532,4
 
Personell i omsorgstenestene
Årsverk134 323,761,26,4
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning751,44,2
Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tj8,93,5-3,3
 
Utgifter i omsorgstjenestene
Omsorgstjenestene100 917 8386,828
Samhandling5 827 57110.