257439_not-searchable
/helse/statistikker/pasient/aar
257439
Færrest hjertelidelser blant oslofolk
statistikk
2016-04-07T10:00:00.000Z
Helse
no
pasient, Pasienter på sykehus, helseregioner, helseforetak, diagnoser, sykdommer, døgnopphold, innleggelser, polikliniske konsultasjoner, legebesøk, dagbehandlinger, liggedagerHelsetjenester, Helse
false
Hjertelidelser rammer i større grad personer i alderen 60 år og oppover, mens skader i større grad rammer de yngre. Oslo, med sin relativt unge befolkning, har færre hjertelidelser per innbygger enn resten av landet.

Pasienter på sykehus2015

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færrest hjertelidelser blant oslofolk

Hjertelidelser rammer i større grad personer i alderen 60 år og oppover, mens skader i større grad rammer de yngre. Oslo, med sin relativt unge befolkning, har færre hjertelidelser per innbygger enn resten av landet.

Antall personer som hadde minst en behandling ved somatiske sykehus, etter kjønn1
2015
Begge kjønnKvinnerMenn
1Samme person kan ha vært til behandling ved mer enn ett behandlingsnivå. Utenlandsbosatte og de med ugyldige kommunenummer er ekskludert. Kilde: NPR
Pasienter på somatiske sykehus totalt1 893 5071 024 904868 603
Pasienter med døgnopphold540 761304 287236 474
Pasienter med dagbehandling273 644152 086121 558
Pasienter på poliklinikk1 715 234931 631783 603

Visse sykdommer rammer i større grad når en blir eldre. Eksempler er kreft og hjertelidelser, som i særlig grad rammer personer i alderen 60 år og oppover. Skader rammer i større grad yngre personer, noe som kan skyldes at de er mer aktive og utsetter seg selv for større risiko enn den eldre garde.

I Oslo er en relativt stor andel av befolkningen mellom 20 og 40 år. Det kan forklare hvorfor det er flere skader per 1 000 innbyggere. På den annen side; Med relativt færre innbyggere i alderen 50 år og oppover, er det færre enn i landet ellers som får behandling for blant annet hjertelidelser.

Sogn og Fjordane, som er det fylket som hadde flest behandlinger for hjertelidelser per innbygger, har en aldersfordeling som nærmest går motsatt vei av Oslo. De har relativt færre innbyggere enn resten av landet i alderen 20 til 40 og flere i alderen 50 og over. Det kan bidra til å forklare forskjeller i hjertebehandling mellom de to fylkene.

Flere får behandling på sykehus

Det var 1,9 millioner pasienter som fikk behandling ved somatiske sykehus i Norge i 2015. Sammenlignet med året før er det en økning på 4 prosent.

Det var 5,8 millioner polikliniske konsultasjoner, om lag 350 000 dagbehandlinger og i overkant av 800 000 døgnopphold. Flere kvinner enn menn får behandling på sykehus; Om lag 55 prosent av pasientene er kvinner, uavhengig av hvilken type behandling man ser på. Kvinner er i flertall også når en ser bort fra svangerskap og fødsler.

Endret registreringspraksis hos Norsk pasientregister

Norsk pasientregister (NPR) har endret registreringspraksis for enkelte behandlinger. Dagbehandling inkluderer nå innleggelser med 0 liggedager (dette ble tidligere definert som døgnbehandling). Dialysebehandling med 0 liggedager (tidligere definert som dagbehandling) defineres nå som poliklinisk kontakt.

Det betyr at de nye tallene SSB publiserer for 2015 ikke er sammenlignbare med tidligere årganger i statistikkbanken når en ser på fordelingen på de ulike behandlingsnivåene. NPR har laget tidsserier etter den nye registreringspraksisen tilbake til 2010. Det er disse tallene en må bruke for å se på utviklingen de siste årene. Disse tallene viser vekst i døgnopphold (0,8 prosent) og polikliniske konsultasjoner (5 prosent) og en liten nedgang i dagbehandlinger (-0,6 prosent).

Utenlandsbosatte ikke med i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Pasienter som er behandlet i Norge, men som bor utenlands, er holdt utenfor statistikken. Grunnen til det er at statistikken skal gi en oversikt over behandlinger for bosatte i Norge. Antallet utenlandsbosatte som mottok behandling ved somatiske sykehus i 2014, var om lag 16 000. De hadde om lag 4 000 døgnopphold, 1 000 dagbehandlinger og 11 000 polikliniske konsultasjoner.

Friske nyfødte regnes som pasienterÅpne og lesLukk

Det var 44 004 friske nyfødte i 2015, som er inkludert i statistikken. De er med i tallgrunnlaget, og havner under gruppen pasienter 0–9 år.