210844
/helse/statistikker/pasient/aar
210844
Muskel og skjelett til besvær
statistikk
2015-04-13T10:00:00.000Z
Helse
no
pasient, Pasienter på sykehus, helseregioner, helseforetak, diagnoser, sykdommer, døgnopphold, innleggelser, polikliniske konsultasjoner, legebesøk, dagbehandlinger, liggedagerHelsetjenester, Helse
false
Om lag 1,8 millioner pasienter var på sykehus i 2014. Hyppigste årsak til kontakt for kvinner er muskel- og skjelettlidelser.

Pasienter på sykehus2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Muskel og skjelett til besvær

Både kvinner og menn rammes i stor grad av muskel- og skjelettlidelser. For kvinner var det hyppigste årsak til kontakt med sykehus i 2014.

Antall personer som hadde minst en behandling ved somatiske sykehus, etter kjønn1
2014
Begge kjønnKvinnerMenn
1Samme person kan ha vært til behandling ved mer enn ett behandlingsnivå. Utenlandsbosatte og de med ugyldige kommunenummer er ekskludert. Kilde: NPR
Pasienter på somatiske sykehus totalt1 820 983985 423835 560
Pasienter med døgnopphold575 554321 204254 350
Pasienter med dagbehandling209 612116 93592 677
Pasienter på poliklinikk1 627 726885 201742 525

Det var om lag 5,3 millioner polikliniske konsultasjoner på norske sykehus i 2014. Det tilsvarer én konsultasjon per innbygger. Noen innbyggere har flere konsultasjoner, mens andre har ingen.

En av seks pasienter behandlet for muskel- og skjelettlidelse

Kvinner får oftere behandling på sykehus enn menn, også når man ser bort fra svangerskap og fødsel. I tillegg viser statistikken for allmennlegetjenesten at også flere kvinner enn menn går til fastlegen i løpet av et år. Den hyppigste årsaken til kvinners sykehusbesøk i 2014 var muskel- og skjelettlidelser. For menn er dette den nest hyppigste årsaken, etter skader og forgiftning.

En av seks pasienter ble behandlet for en muskel- eller skjelettlidelse på sykehus i 2014. Muskel- og skjelettlidelser omfatter en lang rekke ulike sykdommer som er forbundet med smerte, og eventuelt nedsatt funksjon. Vanlige lidelser er reumatisme, artroser (slitasjegikt), rygglidelser, bekkenløsning, fibromyalgi og benskjørhet. Benskjørhet rammer særlig eldre kvinner, og medfører hyppige brudd. Disse bruddene registreres til dels under skader.

Unge menn og eldre kvinner skader seg

Hjerte- og karlidelser og kreft (svulster) er to sykdomsgrupper som en relativt stor andel av befolkningen får behandling for. De som behandles for disse sykdommene er ofte eldre enn de som behandles for muskel- og skjelettlidelser. Mens relativt få under 40 år behandles for hjerte- og karlidelser og kreft, er det tre til fire ganger så mange som behandles for muskel- og skjelettlidelser i nær sagt alle aldersgrupper, bortsett fra for de eldste.

I figurene ser en hvordan pasienter for fire utvalgte sykdomsgrupper fordeler seg på alder og kjønn. Kvinner behandles oftere enn menn for kreft tidlig i livet, men i 60-årsalderen jevner det seg ut mellom kjønnene, og etter 70 år er det en større andel av mennene som får behandling for kreft (se figur 2). Kvinner behandles i større grad enn menn for muskel- og skjelettlidelser (se figur 3), mens menn i større grad enn kvinner blir behandlet for hjerte- og karlidelser (se figur 4). Når det gjelder skader, behandles menn oftere for dette i de yngste aldersgruppene, og kvinner i de eldste aldersgruppene.

Tallene i figurene viser antall pasienter for sykdomsgrupper per 1000 innbyggere i de respektive aldersgruppene, for menn og kvinner separat. Dette er viktig for å forstå hvorfor menn i langt større grad enn kvinner ser ut til å få mer sykehusbehandling i de eldste aldersgruppene. Færre menn enn kvinner lever til de er over 70 og 80 år, men de mennene som lever lenge får oftere behandling på sykehus.

Flere behandles på dagtid

I 2014 ble flere pasienter behandlet på dagtid, enten ved en poliklinisk konsultasjon eller som dagbehandling, sammenlignet med året før. En av tre hadde en poliklinisk konsultasjon i 2014.

Det har vært en dreining fra oppholdsdøgn til dag- og poliklinisk behandling de tre siste årene for enkelte sykdomsgrupper. Det var en økning for alle behandlingsnivåer for sykdomsgruppene kreft og muskel- og skjelettlidelser. For hjerte- og karlidelser fikk færre pasienter behandling ved døgnopphold, mens flere var inne til dag- eller poliklinisk behandling.

Antall dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner for muskel- og skjelettlidelser har økt de siste ti årene, målt per innbygger. Antall konsultasjoner per 1000 innbyggere økte fra 60 til 98 fra 2002 til 2014. Noe av denne veksten kan skyldes at diagnosekodingen har blitt mer komplett over tid.

Veksten i antall konsultasjoner har vært størst blant kvinner, med en økning fra 70 til 119 konsultasjoner per 1000 innbyggere. Både for eldre og yngre kvinner har det vært vekst i antall behandlinger. De fleste som behandles for muskel- og skjelettlidelser behandles poliklinisk Antall dagbehandlinger har også økt fra 2002 til 2014, fra henholdsvis 6 til 10 per 1000 innbyggere. Veksten var også her størst blant kvinner. Antall døgnopphold per innbyggere er omtrent uendret i samme periode.

Statistikken avviker noe fra Norsk pasientregister Åpne og lesLukk

Statistisk sentralbyrå (SSB) innhenter grunnlagstabeller til pasientstatistikken fra Norsk pasientregister (NPR) i Helsedirektoratet. Pasientstatistikken i SSB dekker aktiviteten i det som i Virksomhets- og foretaksregisteret regnes som somatiske sykehus, og denne populasjonen benyttes også i spesialisthelsetjenestestatistikken. Det avviker dermed noe fra NPRs tall, som omfatter alle institusjoner med innsatsstyrt finansiering.

Friske nyfødte regnes som pasienterÅpne og lesLukk

Det var 44 801 friske nyfødte i 2014, som er inkludert i statistikken. Disse er med i tallgrunnlaget og havner under gruppen pasienter 0-9 år.

Utenlandsbosatte ikke med i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Pasienter som er behandlet i Norge, men som bor utenlands er holdt utenfor statistikken. Grunnen til det er at statistikken skal gi en oversikt over behandlinger for bosatte i Norge. Antallet utenlandsbosatte som mottok behandling ved somatiske sykehus i 2014 var 10 611. Av disse hadde 5020 døgnopphold, 413 dagbehandlinger og 8849 polikliniske konsultasjoner.

Endring i registreringen av statistikken påvirker talleneÅpne og lesLukk

Det er en økning i polikliniske konsultasjoner for behandling av kreft. Dette skyldes at kjemoterapi nå føres under hoveddiagnose (kreft) og ikke under tiltakskoder (føring under tiltakskode innebærer at de havner i kategorien «Andre og uoppgitte»). Dette medfører at tallene i visse undergrupper ikke er sammenlignbare med tidligere år.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB