84374
/helse/statistikker/helse_statres/aar
84374
Stabil spesialisthelsetjeneste
statistikk
2012-06-18T10:00:00.000Z
Helse
no
helse_statres, Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt), sykehus, helseforetak, helseregion, psykisk helsevern, psykiatriske institusjoner, rusmiddelomsorg, rusbehandlingsinstitusjoner, somatiske helsetjenester, driftskostnader, investeringer, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, psykologer), legespesialister, liggedager, oppholdsdøgn, døgnplasser, dagbehandlinger, innleggelser, tvangsinnleggelser, polikliniske konsultasjoner, ettervern, utskrivninger, ambulanseoppdrag, ambulansebiler, sykebiler, ambulansebåter, luftambulanserHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)2011

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes i statistikken Spesialisthelsetjenesten.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil spesialisthelsetjeneste

Spesialisthelsetjenesten hadde 109 milliarder kroner i driftskostnader i 2011. Antallet avtalte årsverk er på 100 000 og har holdt seg stabilt. Det ble færre døgnplasser, mens antall polikliniske konsultasjoner økte.

Spesialisthelsetjenesten hadde 109 milliarder kroner i driftskostnader inklusive avskrivninger i 2011. Statistikken for 2011 viser stor økning i kostnader sammenlignet med 2010. Størstedelen av økningen skyldes en regnskapsmessig justering i 2010 på grunn av pensjonsreformen.

Innenfor spesialisthelsetjenesten var det nesten 100 000 avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, i 2011. Totalt var det 127 000 sysselsatte. Det ble utført 7,1 millioner polikliniske konsultasjoner, en økning på 3 prosent fra 2010. Antallet døgnplasser har gått gradvis ned de siste årene, og antallet lå på rundt 20 800 plasser i 2011.

Helseforetakenes egenproduksjon målt i driftskostnader, altså den statlige delen av spesialisthelsetjenesten (StatRes), stod for 83 prosent av de samlede kostnadene i 2011. De statlige helseforetakene (den statlige delen - StatRes) stod for 88 prosent av de avtalte årsverkene, mens andelen statlige døgnplasser var på 74 prosent.

Spesialisthelsetjenesten og StatRes. 2007-2011. Nøkkeltall
  2011 2010-2011 2007-2011
  Absolutte tall Prosent Prosent
Spesialisthelsetjenesten, 2007-2011. Nøkkeltall1      
Driftskostnader (inkl. avskrivninger). Millioner kroner  109 424 16 23
Døgnplasser 20 778 -1 -9
Utskrivninger i 1 000  973 1 7
Liggedager/Oppholdsdøgn i 1 000 6 342 -3 -8
Polikliniske konsultasjoner i 1 000 7 118 3 31
Dagbehandlinger/Oppholdsdager i 1 000  477 -6 -30
Avtalte årsverk inkl. lange fravær  110 059 2 .
Avtalte årsverk ekskl lange fravær 99 899 2 .
Sysselsatte  127 376 1 .
       
StatRes-Spesialisthelsetjenesten, 2007-2011. Nøkkeltall2      
Driftskostnader egenproduksjon (inkl. avskrivninger). Millioner kroner 90 537 17 24
Døgnplasser 16 282 3 -8
Utskrivninger i 1 000  878 2 8
Liggedager/Oppholdsdøgn i 1 000 4 991 1 -6
Polikliniske konsultasjoner i 1 000 6 654 4 31
Dagbehandlinger/Oppholdsdager i 1 000  412 -6 -34
Avtalte årsverk ekskl lange fravær StatRes-spesialisthelsetjenesten 88 144 3 .
1  Hele spesialisthelsetjenesten omfatter spesialisthelsetjenester produsert av både statlige og private institusjoner.
2  StatRes omfatter spesialisthelsetjenester produsert av statlige institusjoner (helseforetak).

Helse Sør-Øst er størst

Av de fire helseregionene er det Helse Sør-Øst som er den klart største helseregionen. Deres driftskostnader, inklusive avskrivninger, beløp seg til 60 milliarder kroner i 2011. Helse Vest var den nest største regionen, og hadde 20 milliarder kroner i driftskostnader.

Antall avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, var på 57 700 i Helse Sør-Øst. I Helse Vest var dette tallet på 18 700, mens det var 13 000 avtalte årsverk i Helse Midt-Norge og 11 000 i Helse Nord.

Av helseforetakene er det Oslo universitetssykehus HF som er det største med 18 milliarder kroner i driftskostnader og 15 000 årsverk, eksklusive lange fravær. Driftskostnadene og antall avtalte årsverk ved Oslo universitetssykehus HF utgjør henholdsvis 17 og 15 prosent av de totale andelene i spesialisthelsetjenesten. Andre store helseforetak er Helse Bergen HF, St Olavs Hospital HF og Sykehuset Innlandet HF som hadde kostnader mellom 7 og 8,5 milliarder kroner.

Omorganiseringer er viktig å ta hensyn til i vurdering av statistikk for spesialisthelsetjenesten på helseforetaksnivå. De siste årene har det vært flere sammenslåinger av helseforetak. I statistikkåret 2011 ble Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Sunnmøre HF slått sammen til ett helseforetak, Helse Møre og Romsdal HF. I tillegg bør man ta hensyn til omorganisering i pasientgrunnlag for Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. Dette fører til lavere vekst for Oslo universitetssykehus HF, og høyere vekst i Akershus universitetssykehus HF.

Færre døgnplasser og flere polikliniske konsultasjoner

Somatiske spesialisthelsetjenester omfatter sykehus og institusjoner for rehabilitering og opptrening. Somatikk utgjør størstedelen av spesialisthelsetjenesten. I 2011 var driftskostnader i somatikk på 68 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2011 var det vel 14 300 senger innen somatisk spesialisthelsetjeneste. Det er færre registrerte senger enn året før og i tråd med utviklingen de siste årene. Les mer i Pasientstatistikk, 2011 .

Antall avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, var nær 67 000 ved somatiske sykehus og institusjoner i 2011. Dette utgjør rundt 67 prosent av det totale antallet avtalte årsverk i spesialisthelsetjenesten.

Somatiske spesialisthelsetjenester. 2007-2011. Nøkkeltall
  2011 2010-2011 2007-2011
  Absolutte tall Prosent Prosent
Nøkkeltall, somatikk      
Driftskostnader somatiske helsetjenester (inkl. avskrivninger). Millioner kroner 68 028 18 .
Døgnplasser 14 358 -1 -10
Utskrivninger i 1000  902 1 6
Liggedager/Oppholdsdøgn i 1 000 4 539 -3 -7
Polikliniske konsultasjoner1 i 1 000 4 403 3 .
Dagbehandlinger1 i 1 000  431 -2 .
Avtalte årsverk inkl. lange fravær somatiske helsetjenester 74 000 2 .
Avtalte årsverk ekskl lange fravær somatiske helsetjenester 66 962 2 .
Sysselsatte 86 765 1 .
1  Tallene er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år siden fordelingen mellom dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner er noe endret ifm. Innsatsstyrt finansiering.

Økning i psykisk helsevern

De totale driftskostnadene til psykisk helsevern har gått opp. Nedgangen i antall døgnplasser for voksne fortsatte, mens antall døgnplasser for barn og unge holdt seg stabilt i 2011. Antall årsverk har økt med 6 prosent for barn og unge, mens veksten for voksne var på 2 prosent, fra 2010 til 2011. Fra og med 2011 blir tall for aktivitet, som innebærer polikliniske konsultasjoner, oppholdsdøgn, utskrivninger og så videre, hentet fra Norsk pasientregister. Det fører til brudd i tidsserien, og tallene vil ikke være direkte sammenlignbare med tidligere årganger.

Psykisk helsevern. 2007-2011. Nøkkeltall
  2011 2010-2011 2007-2011
  Absolutte tall Prosent Prosent
Driftskostnader psykisk helsvern (inkl. avskrivninger). Millioner kroner 18 425 11 16
Døgnplasser 4 517 -3 -12
Utskrivninger i 1 0001 56 . .
Liggedager/Oppholdsdøgn i 1 0001 1 343 . .
Polikliniske konsultasjoner i 1 0001 2 004 . .
Avtalte årsverk inkl. lange fravær psykisk helsevern 21 040 2 .
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær psykisk helsevern 19 095 3 .
Sysselsatte 24 265 2 .
1  Fra og med 2011 er tallene hentet fra Norsk pasientregister.

Stor vekst innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling har hatt en voldsom vekst de siste fem årene. Driftskostnadene har økt med hele 50 prosent og antall polikliniske konsultasjoner er blitt doblet. Antallet døgnplasser har også økt noe. En del av denne veksten kan forklares med at aktivitet som tidligere var inkludert i psykisk helsevern nå er skilt ut som tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 2007-2011. Nøkkeltall
  2011 2010-2011 2007-2011
  Absolutte tall Prosent Prosent
Driftskostnader tverrfaglig spesialisert rusbehandling (inkl. avskrivninger). Millioner kroner 3 902 15 51
Døgnplasser 1 887 1 3
Utskrivninger i 1 000 14 5 14
Liggedager/Oppholdsdøgn i 1 000  591 3 4
Polikliniske konsultasjoner i 1 000  241 25 99
Avtalte årsverk inkl. lange fravær tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3 839 6 .
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3 450 7 .
Sysselsatte 4 344 4 .

Private avtalespesialister

Nedgang i antall inngåtte driftsavtaler mellom de regionale helseforetakene og legespesialister fortsatte i 2011. I perioden 2007-2011 gikk antall driftsavtaler ned fra 1 592 til 1 534. I samme periode har antall avtalte årsverk holdt seg stabilt og lå i gjennomsnitt på 1 170 årsverk.

Spesialisthelsetjenesten ble tidligere publisert i adskilte statistikker. StatRes-spesialisthelsetjenesten, publisert i www.ssb.no/helse_statres inneholder indikatorer for ressursinnsats, aktiviteter, produktivitet og kvalitet for den statlige delen av spesialisthelsetjenesten. Statistikk for spesialisthelsetjenesten, publisert i www.ssb.no/speshelse , inneholder tall og statistikk for regnskaps- og tjenestedata innen somatikk, psykisk helsevern, rusbehandling, ambulansetjeneste og spesialister med driftsavtale for hele spesialisthelsetjenesten. De to statistikkene presenteres nå samlet og er tilgjengelig fra både www.ssb.no/helse_statres og www.ssb.no/speshelse .