53479
/helse/statistikker/helse_statres/aar
53479
Både opp og ned i spesialisthelsetjenesten
statistikk
2011-06-28T10:00:00.000Z
Helse
no
helse_statres, Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt), sykehus, helseforetak, helseregion, psykisk helsevern, psykiatriske institusjoner, rusmiddelomsorg, rusbehandlingsinstitusjoner, somatiske helsetjenester, driftskostnader, investeringer, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, psykologer), legespesialister, liggedager, oppholdsdøgn, døgnplasser, dagbehandlinger, innleggelser, tvangsinnleggelser, polikliniske konsultasjoner, ettervern, utskrivninger, ambulanseoppdrag, ambulansebiler, sykebiler, ambulansebåter, luftambulanserHelsetjenester, Helse
false

Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)2010

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes i statistikken Spesialisthelsetjenesten.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Både opp og ned i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten hadde 94 milliarder kroner i driftskostnader i 2010, 5 prosent mindre enn året før. Nedgangen skyldes en justering i forbindelse med pensjonsreformen. Det ble færre døgnplasser og oppholdsdøgn, mens dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner økte.

StatRes-spesialisthelsetjenesten, publisert i www.ssb.no/helse_statres inneholder indikatorer for ressursinnsats, aktiviteter, produktivitet og kvalitet for den statlige delen av spesialisthelsetjenesten. Statistikk for spesialisthelsetjenesten, publisert i www.ssb.no/speshelse , inneholder tall og statistikk for regnskaps- og tjenestedata innen somatikk, psykisk helsevern, rusbehandling, ambulansetjeneste og spesialister med driftsavtale for hele spesialisthelsetjenesten. De to statistikkene presenteres nå samlet, og tall fra Statres-spesialisthelsetjenesten - publisert 28. juni 2011 - er inkludert i teksten nedenfor.

Spesialisthelsetjenesten hadde 94 milliarder kroner i driftskostnader inklusive avskrivninger for 2010, en nedgang på over 5 prosent sammenlignet med fjoråret. Resultatet skyldes regnskapsmessig justering på grunn av pensjonsreformen. Pensjonsreformens krav om endrede regler for regulering av alderspensjon og levealderjustering for årskullene 1953 og tidligere, skal ifølge anbefalt god regnskapsskikk regnskapsføres i det året bestemmelsene vedtas. Dette har medført stor nedgang i pensjonskostnadene for 2010 og bidrar til et betydelig positivt årsresultat mot tidligere års betydelige underskudd. SSB har derfor beregnet brutto driftsutgifter ekskl. pensjonskostnader for 2010 og året før for å lage sammenliknbare tall tilgjengelige i statistikkbanken.

Korrigert for pensjonskostnader økte helseforetakenes driftskostnader med over 6 milliarder kroner, eller snaut 7 prosent, fra 2009 til 2010.

Innenfor spesialisthelsetjenesten var det snaut 97 800 avtalte årsverk eksklusive lange fravær i 2010, en økning på 0,7 prosent. Antall polikliniske konsultasjoner utført i 2010 var 6,9 millioner, 10 prosent mer enn i 2009. Til sammenligning økte antall utskrivninger med 0,6 prosent, mens tallet på døgnplasser er rundt 21 000.

Helseforetakenes egenproduksjon målt i driftskostnader, altså den statlige delen av spesialisthelsetjenesten (StatRes), stod for 88 prosent av de samlede kostnadene. De samme statlige helseforetakene (den statlige delen - StatRes) stod også for 88 prosent av de avtalte årsverkene. Den statlige andelen av døgnplasser i spesialisthelsetjenesten var på 75 prosent, mens andelen dagbehandlinger var på 93 prosent.

Spesialisthelsetjenesten og StatRes, 2006-2010. Nøkkeltall
  2010 2009-2010 2006-20103
  Absolutte tall Prosent Prosent
Spesialisthelsetjenesten, 2006-2010. Nøkkeltall1      
Driftskostnader (inkl. avskrivninger). Millioner kroner 94 118 -5 16
Døgnplasser 21 044 -4 -10
Utskrivninger i 1 000  962 390 1 4
Liggedager/Oppholdsdøgn i 1 000 6 530 452 -2 -8
Polikliniske konsultasjoner i 1 000 6 906 988 10 35
Dagbehandlinger/Oppholdsdager i 1 000  506 075 -23 -27
Avtalte årsverk ekskl lange fravær 97 777 1 .
       
StatRes-Spesialisthelsetjenesten, 2006-2010. Nøkkeltall2      
Driftskostnader egenproduksjon (inkl. avskrivninger). Millioner kroner 83 262 -6 17
Døgnplasser 15 766 -5 -13
Utskrivninger i 1 000  865 860 1 6
Liggedager/Oppholdsdøgn i 1 000 4 948 297 -3 -10
Polikliniske konsultasjoner i 1 000 6 409 939 9 33
Dagbehandlinger/Oppholdsdager i 1 000  438 467 -26 -28
Avtalte årsverk ekskl lange fravær StatRes-spesialisthelsetjenesten 85 775 1 .
1  Hele spesialisthelsetjenesten omfatter spesialisthelsetjenester produsert av både statlige og private institusjoner.
2  StatRes omfatter spesialisthelsetjenester produsert av statlige institusjoner (helseforetak)
3  Rettet fra "2009" til "2006" 28.06.2011 kl. 10.25

Helse Sør-Øst er størst

Helse Sør-Øst er den klart største helseregionen. Driftskostnader inklusive avskrivninger beløp seg til 51 milliarder kroner i 2010. Helse Vest var den nest største regionen med 18 milliarder kroner i driftskostnader.

Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i Helse Sør-Øst var 51 600. I Helse Vest var dette tallet 17 900, i Helse Midt-Norge 12 700 og Helse Nord 10 800. Helse Nord har flest registrerte årsverk per 1000 innbygger med 22 årsverk. Tall for avtalte årsverk inkluderer ikke innleid arbeidskraft. Antall årsverk for administrative funksjoner ved de regionale helseforetakene utgjør til sammen 1 447 årsverk. Årsverk i administrative funksjoner ved de regionale helseforetakene er ikke sammenlignbare. Grunnen til dette er ulik organisering av støttefunksjoner til helseforetakene, som for eksempel IKT. Dette gjør det også vanskelig å sammenligne administrative årsverk mellom helseforetakene fordi bruk av støttefunksjoner fra de regionale helseforetakene varierer. Helse Vest IKT AS er organisert som et statlig aksjeselskap og er derfor ikke inkludert i årsverkstallene for spesialisthelsetjenesten. Helse Vest IKT AS hadde i 2010 om lag 220 ansatte.

Avtalte årsverk i administrative funksjoner i spesialisthelsetjenesten 2010

46 prosent av alle døgnplasser og 56 prosent av alle polikliniske konsultasjoner var i Helse Sør-Øst. Polikliniske konsultasjoner økte i alle helseregioner, men mest i Helse Vest med 14 prosent. Økning i antall polikliniske konsultasjoner skyldes blant annet endret registreringspraksis i Norsk pasientregister. Antall døgnplasser har gått ned i alle helseregioner, mest i Helse Nord med vel 3.5 prosent.

Færre døgnplasser, flere polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger

Totale driftskostnader for somatisk spesialisthelsetjenester var i 2010 i underkant av 58 milliarder kroner som er mindre enn året før, se avsnitt om pensjonsreformen over.

Ved utgangen av 2010 var det vel 14 500 senger innenfor somatisk spesialisthelsetjeneste samlet, over 12 100 av disse ved somatiske sykehus. Det er færre registrerte senger enn året før og i tråd med utviklingen de siste årene. Om lag 857 000 utskrivninger etter døgnopphold, over 4,7 millioner polikliniske konsultasjoner og nær 428 000 dagbehandlinger ble utført ved de somatiske sykehusene.

Liggetiden var 4,5 liggedøgn per døgnopphold mot 4,6 året før. På grunn av endringer i innsatsstyrt finansiering av polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger er tallene for 2010 for sykehus ikke direkte sammenlignbare med foregående år. Les mer i Pasientstatistikk, 2010. Ved private rehabiliteringsinstitusjoner ble antall dagbehandlinger doblet i 2010, noe som skyldes økt dagtilbud innenfor rehabilitering, og tilbud innenfor ordningen ”Raskere tilbake”.

Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær var i 2010 nær 65 700 ved somatiske sykehus og institusjoner, noe som utgjør rundt 67 prosent av totalt antall avtalte årsverk i spesialisthelsetjenesten. I sykehusene utgjør legene omlag 15 prosent av 63 000 årsverk, mens sykepleiere utgjør den største gruppen med en andel på nær 40 prosent.

Somatiske spesialisthelsetjenester 2006-2010. Nøkkeltall
  2010 2009-2010 2006-2010
Absolutte tall Prosent Prosent
Driftskostnader somatiske helsetjenester (inkl. avskrivninger). Millioner kroner 57 590 -9 .
Døgnplasser 14 516 -5 -11
Utskrivninger i 1000  894 0 4
Liggedager/Oppholdsdøgn i 1 000 4 539 -2 -7
Polikliniske konsultasjoner1 i 1 000 4 713 . .
Dagbehandlinger1 i 1 000  439 . .
Avtalte årsverk ekskl lange fravær somatiske helsetjenester 65 677 0 .
1  Tallene er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år siden fordelingen mellom dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner er noe endret ifm. Innsatsstyrt finansiering.

Flere polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern

Totale driftskostnader til psykisk helsevern har gått ned fra 2009 til 2010, se avsnittet om pensjonsreformen over. Som i fjor øker tallet på polikliniske konsultasjoner mens tallet på døgnplasser fortsetter å gå ned. Antall døgnplasser for barn og unge holder seg fremdeles på samme nivå som tidligere år. Gjennomsnittlig liggetid per innleggelse er 26 døgn, en halvering i forhold til 2002. Voksne over 18 år ligger i snitt 7 døgn kortere på institusjon enn barn og unge.

Psykisk helsevern 2006-2010. Nøkkeltall
  2010 2009-2010 2006-2010
  Absolutte tall Prosent Prosent
Driftskostnader psykisk helsvern (inkl. avskrivninger). Millioner kroner 16 668 -7 16
Døgnplasser 4 658 -2 -13
Utskrivninger i 1 000 54 2 9
Liggedager/Oppholdsdøgn i 1 000 1 415 -3 -15
Polikliniske konsultasjoner i 1 000 2 001 6 36
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær psykisk helsevern 18 588 2 .

Økt spesialisering i rusbehandling

Totale driftskostnader til tverrfaglig spesialisert rusbehandling har økt fra 2009 til 2010, se avsnittet om ressursinnsats og aktivitet i spesialisthelsetjenesten på nasjonalt nivå. Antall avtalte årsverk for leger og psykologer innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling økte med 15 prosent fra 2009 til 2010, mens avtalte årsverk generelt økte med 3 prosent. Antall døgnplasser har holdt seg stabilt sammenlignet med 2009. Det er fremdeles vekst i polikliniske konsultasjoner, men veksten har avtatt sammenlignet med tidligere år.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2006-2010. Nøkkeltall
  2010 2009-2010 2006-2010
  Absolutte tall Prosent Prosent
Driftskostnader tverrfaglig spesialisert rusbehandling (inkl. avskrivninger). Millioner kroner 3 400 4 47
Døgnplasser 1 870 0 4
Utskrivninger i 1 000 13 6 3
Liggedager/Oppholdsdøgn i 1 000  577 0 3
Polikliniske konsultasjoner i 1 000  193 3 81
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3 217 3 .

Private avtalespesialister

Antallet inngåtte driftsavtaler mellom regionale helseforetak og legespesialister gikk ned fra 2009 til 2010. Ser man lengre tilbake har det vært en jevn nedgang i antall driftsavtaler fra 1 616 i 2006 til 1 539 i 2010. Antallet avtalte årsverk for legespesialistene har holdt seg stabilt rundt 1 150 gjennom de siste årene.

Indikatorer i StatRes-spesialisthelsetjenesten

Indikatorer for StatRes-spesialisthelsetjenesten er publisert på en egen nettside, www.ssb.no/helse_statres . StatRes-spesialisthelsetjenesten henter flere indikatorer fra helsemyndighetene. Blant annet hentes Nasjonale kvalitetsindikatorer fra Helsedirektoratet. Indikatorer for ventetid og fristbrudd er også hentet fra Helsedirektoratet ved Norsk pasientregister

Enkelte deler av statistikk for spesialisthelsetjenesten og StatRes-spesialisthelsetjenesten er ikke tilgjengelig for denne publiseringen.

- Oslo universitetssykehus HF har ikke rapportert aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne for 2010, 2009-tall er benyttet.

- Indikatorer for produktivitet og enhetskostnader og relaterte indikatorer for spedbarnsdødelighet (perinatal dødelighet) i StatRes-spesialisthelsetjenesten er ennå ikke tilgjengelig for publisering.

- Balanseregnskap og kontantstrømoppstilling for helseforetakene er ennå ikke tilgjengelig for publisering

SSB vil komme med oppdaterte aktivitetsdata for psykisk helsevern, indikatorer for produktivitet, enhetskostnader, perinatal dødelighet, balanseregnskap og kontantstrømmer i en egen publisering til høsten.

Tabeller: