119037_not-searchable
/helse/statistikker/dodsarsak/aar
119037
Stadig flere dør av KOLS
statistikk
2013-11-01T10:00:00.000Z
Helse;Befolkning
no
dodsarsak, Dødsårsaker (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), dødsårsaker (for eksempel kreft, hjerte- og karsykdommer, ulykker), dødsfall, dødssted, dødsulykker, selvmord, krybbedød, spebarnsdødelighetFødte og døde, Dødsårsaker, Helse, Befolkning
true

Dødsårsaker (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2012

Nasjonalt folkehelseinstitutt har overtatt som databehandler for Dødsårsaksregisteret fra 2014. De publiserer statistikk om dødsårsaker i sin Statistikkbank. Søknader om datatilgang til Dødsårsaksregisteret sendes til datatilgang@fhi.no.

Innhold

Publisert:

Stadig flere dør av KOLS

I 2012 døde i alt 41 900 personer bosatt i Norge: 22 300 kvinner og 19 600 menn. 10 prosent av alle dødsfall dette året skyldtes lungesykdommer. Åtte av ti dødsfall var forårsaket av hjerte- og karsykdommer eller ondartet kreft.

Dødsårsaker
2012Endring siste år. Absolutte tallEndring siste 10 år. Prosent
1Tala i tabellen har teke høgde for kodeendring i 2003
Dødsfall i alt41 913609-5,6
Ondartet svulst i strupe, luftrør, bronkie og lunge (C32-C34)2 224-313,7
Ondartet svulst i bryst (C50)64937-12,2
Ondartet svulst i blærehalskjertel (C61)1 006-46-5,6
Ischemisk hjertesykdom (I20-I25)4 852-115-38,0
Kroniske sykdommer i nedre luftveier ekskl astma (J40-J44, J47)2 09214131,2
Transportulykker (V01-V99, Y85)187-45-51,6
Forgiftningsulykker (X40-X49)13121822,8
Selvmord (X60-X84, Y870)515-834,3
Drap, overfall (X85-Y09, Y871)30-84-23,1

Totalt døde 4 200 av lungesykdommer i 2012: 2 000 menn og 2 200 kvinner. Halvparten av dødsfallene var forårsaket av KOLS, som inkluderer bronkitt, emfysem og kroniske sykdommer i nedre luftveier, mens nær 40 prosent ble registrert med lungebetennelse som dødsårsak. Tall fra de siste 30 årene viser at dødeligheten for lungebetennelse har hatt en nedgang fra 43 til 16 døde per 100 000 innbyggere. KOLS har derimot hatt en økning fra 13 til 25 døde pr 100 000 innbyggere i samme periode.

Flere dødsfall knyttet til demenssykdommer

I 2012 døde 2 750 av demenssykdommer, inkludert Alzheimers sykdom, vaskulær demens og uspesifisert demens. Av disse var 800 menn og 1 950 kvinner. Tall fra de siste årene viser en økning i dødsfall på grunn av disse sykdommene. Det er en spesielt stor økning i aldersgruppen over 85 år. Nær 70 prosent av alle dødsfall forårsaket av demenssykdommer forekom i aldersgruppen over 85 år i 2012. To av tre døde var kvinner.

Færre dør av hjerte- og karsykdommer

Dødeligheten ved hjerte- og karsykdommer fortsatte å gå ned i 2012. Nedgangen er spesielt stor innenfor sykdomsgruppen ischemisk hjertesykdom, og nedgangen gjelder begge kjønn. I perioden 1988-2012 var nedgangen fra 183 til 63 dødsfall per 100 000 innbyggere. Karsykdommer i hjernen, som hjerneslag og hjerneblødning, har også hatt en nedgang de samme årene, fra 82 til 37 døde per 100 000 innbyggere.

Den begynnende nedgangen i kreftdødeligheten som er observert etter tusenårsskiftet, har fortsatt med en reduksjon fra 179 til 160 dødsfall per 100 000 innbyggere i femårsperioden 2008-2012. Kreftformer som viser redusert dødelighet, er brystkreft og prostatakreft. Dødeligheten ved ondartede kreftformer i strupe, luftrør, bronkie og lunge har holdt seg stabil samlet sett i perioden. Imidlertid viser raten utregnet for menn og kvinner at det er en nedgang for menn for disse kreftformene (fra 48 til 43 dødsfall per 100 000 innbyggere), mens antall dødsfall grunnet disse sykdommene i samme periode har økt for kvinner, fra 22 til 27 dødsfall per 100 000 innbyggere. Dødeligheten ved ondartet svulst i tykktarmen har holdt seg på samme nivå i hele perioden.

3 000 obduksjoner

Det ble registrert 3 000 obduksjoner i 2012: 1 500 sykehusobduksjoner og 1 500 rettsmedisinske obduksjoner. To av tre obduserte er menn.

184 drept i transportulykker

Dødelighet etter transportulykker har hatt en nedgang i perioden 1988-2012, spesielt når det gjelder trafikkulykker der den alders- og kjønnsstandardiserte raten har sunket fra 18 til 8 døde per 100 000 innbyggere. I 2012 var det totalt 184 som døde i transportulykker, fordelt på 138 menn og 46 kvinner. Totalt døde 2 400 av voldsomme dødsårsaker, inkludert ulykker, selvmord og drap.

Det var 136 dødsfall i aldersgruppen 1-17 år: 71 gutter og 65 jenter. Tre av fire dødsfall i denne aldersgruppen var forårsaket av sykdom.

Seksjon for helsestatistikk ved Statistisk sentralbyrå er databehandlere for Dødsårsakregisteret med Nasjonalt folkehelseinstitutt som databehandlingsansvarlig.

Folkehelseinstituttet har tall om ikke-bosatte personer som dør i NorgeÅpne og lesLukk

Basert på Kommisjonsforordning (EU) No328/2011 er det foretatt endringer i norsk lovverk fra 15. juni 2012 og gitt hjemmel for å samle inn og behandle informasjon om dødsfall for ikke-bosatte personer som dør i Norge, jf. Dødsårsaksregisterforskriften § 1-2 for statistikkformål.

Statistikk over dødsårsaker for ikke-bosatte personer som dør i Norge, er på bakgrunn av dette for første gang publisert for døde i 2012, se Nasjonalt folkehelseinstitutts nettsider. Tallene er utarbeidet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

Ratetallene i artikkelen følger WHO-standardenÅpne og lesLukk

For alle ratetall gjelder at det er tatt høyde for endringer i aldersfordelingen i befolkningen over tid og ulik aldersfordeling blant menn og kvinner, det er Verdens helseorganisasjons (WHOs) vedtatte standardbefolkning for Europa som er benyttet.