Flere snusere enn røykere

Publisert:

For første gang er det flere som snuser daglig enn det er dagligrøykere i Norge. Yngre menn snuser mest, mens eldre menn røyker mest.

I 2017 var 11 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år dagligrøykere, mens 12 prosent snuste daglig viser tallene fra Røykevaner.

– Til tross for nedgangen i dagligrøyking har den totale andelen i befolkningen som daglig bruker tobakksprodukter økt, sier førstekonsulent Joachim Wettergreen i SSB

Figur 1 viser at andel dagligrøykere synker entydig, og daglige brukere av snus stiger entydig den siste tiårsperioden. Figuren viser også at 2017 er det første året hvor andelen dagligrøykere er lavere enn for dem som snuser daglig.

Figur 1. Andel i befolkningen 16-74 år som snuser og røyker daglig, etter tobakksprodukt og år

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Røyk 21 21 19 17 16 15 13 13 12 11
Snus 6 6 7 8 9 9 9 10 10 12
                

Eldre røyker mest

1 av 10 nordmenn røyker daglig, og det er de eldre som røyker mest. Det er stadig færre som røyker i de fleste aldersgrupper, men det går et skille mellom dem over og under 45 år.

– Om lag 15 prosent av dem i alderen 45-74 år røyker daglig, mens tilsvarende andel er rundt 8 prosent for dem under 45 år. Samtidig er det svært få i aldersgruppen 16-24 år som røyker daglig, påpeker Wettergreen.

Det er flest mannlige dagligrøykere blant dem under 45 år, mens det er små kjønnsforskjeller blant dem i alderen 45 år og eldre med unntak av i aldersgruppen 65-74 år. Som det fremgår av figur 2 er kjønnsforskjellene tydeligst i aldersgruppene 16-24 år og 35-44 år.

Figur 2. Andel i befolkningen som røyker daglig, etter kjønn og alder. 2017

I alt 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år
Menn 12 5 9 14 14 16 14
Kvinner 10 1 8 10 14 16 12

Yngre menn snuser mest

Menn snuser mest, og da spesielt i de yngre aldersgruppene.

– Nesten 3 av 10 menn under 34 år snuser daglig, mens det er om lag 1 av 10 kvinner i samme aldersgruppe som snuser. Særlig blant menn i alderen 25-34 er det mange som snuser daglig, hele 32 prosent, forteller Wettergreen.

Kvinner snuser mindre enn menn, og det er også yngre kvinner som snuser mest. Blant kvinner over 34 år er det kun 2 prosent1 som snuser, mens det for dem mellom 16-34 år er 13 prosent som snuser daglig.

Figur 3. Andel i befolkningen som snuser daglig, etter kjønn og alder. 2017

I alt 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år
Menn 17 25 32 19 14 7 2
Kvinner 6 14 12 5 1 1

Metodeendringer påvirker ikke hovedtallene

Fra og med 2014 er røyketallene beregnet med frafallsvekter for å justere for skjevheter på grunn av frafall. Det vektes for alder, utdanning og kjønn. Bruk av vekter vil påvirke tallene noe, men trenden vi har sett gjennom mange år, vil være uendret, selv med vektede tall.

 

Eksempel på vektede og uvektede tall for to årganger finnes i kapittelet ‘Om statistikken’ på www.ssb.no/royk

 

1 Tallet ble rettet 18. januar 2018 kl. 10.34.