Eldrebølgen legger press på flere omsorgstjenester i kommunen

Publisert:

De siste ti årene har antallet sykehjemsplasser i kommunene vært stabilt, mens antallet boliger med heldøgns bemanning har økt litt. Forholdet mellom omsorgstjenestens kapasitet og flere eldre, både unge eldre og dem over 80, vil være viktig når eldrebølgen kommer.

De siste ti årene har tallet på personer i alderen 80 år og eldre i befolkningen vært tilnærmet uendret, og i 2018 var det omtrent 220 000 personer i denne aldersgruppen. I samme tidsrom har det bare vært små endringer i antall sykehjemsplasser, som har ligget stabilt på mellom 39 000 og 40 000 plasser.

I årene framover kommer den lenge omtalte eldrebølgen, med en vesentlig økning i antall nordmenn over 80 år. Alderssammensetningen i befolkningen viser blant annet at det var 164 000 flere nordmenn i aldersgruppen 60–79 år i 2018 sammenlignet med 2008.

Siden sykehjem er en omsorgstjeneste forbeholdt de eldste, er det grunn til å tro at den demografiske utviklingen bidrar til å øke behovet for sykehjemsplasser ute i kommunene framover.

Av samme årsak kan det være grunn til å vente at omsorgstjenestens tilbud av boliger med fast tilknyttet personell hele døgnet også blir mer etterspurt av personer i denne aldersgruppen. Rett nok er sistnevnte først og fremst et tilbud for yngre brukere av omsorgstjenester, men det kan være at eldre over 80 år vil utgjøre mer enn en tredel av brukerne i tiden som kommer.

Like mange sykehjemsplasser i 2018 som i 2008

Nedgangen i antall institusjonsplasser for eldre de siste ti årene skyldes først og fremst færre aldershjem. Samtidig har en del sykehjemsplasser blitt omgjort til heldøgns akuttplasser (øyeblikkelig hjelp), ettersom det siden 2016 er et krav at alle kommuner skal ha et slikt tilbud. Likevel er antall sykehjemsplasser forholdsvis stabilt. På det meste var det vel 40 300 sykehjemsplasser i 2012, mens det i 2018 var i underkant av 39 600.

I samme periode har antall boliger med heldøgns bemanning økt med omtrent 4 000. Rettighetsfesting av heldøgnsomsorg ble gjennomført i 2016, og boliger med heldøgns bemanning kan være en løsning på et økende antall eldre med behov for et tilrettelagt botilbud.

Figur 1. Plasser i heldøgns botilbud. 2008-2018

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bolig m/ heldøgns bemanning 20141 20186 20936 21675 22015 21786 22221 22807 23261 23761 24255
Sykehjem 39325 39259 39670 39852 40307 40184 40184 39674 39605 39674 39572

I og med at kun en tredel av alle boliger med heldøgns bemanning blir brukt av eldre 80 år og over, er det likevel ikke gitt at dette er kommunenes løsning for å møte det større omsorgsbehovet som vil følge av eldrebølgen.

Brukere og plasser

Tallet på plasser i bolig med heldøgns bemanning er i denne sammenheng definert som antall beboere i bolig med fast tilknyttet personell hele døgnet, kartlagt via KOSTRA-skjema 4. Tallet på plasser gir likevel ikke hele sannheten. Det kan være brukere utenfor de tradisjonelle plassene som har heldøgnstilbud, og det kan være beboere på sykehjem og bolig med fast ansatte som ikke har behov for heldøgns tjeneste.

Flere unge eldre

Behovet for ulike omsorgstjenester og bruken av dem endrer seg med alder. Blant annet er det vist at bruk av omsorgstjenester øker vesentlig når man er over 85 år.

Siden 2008 har det kun vært små endringer i antall nordmenn i de eldste aldersgruppene over 80 år. Det er blant dem som er 67–79 år det har blitt flere. I 2018 var det 580 000 nordmenn i denne aldersgruppen, noe som er 164 000 eller 39 prosent flere enn i 2008.

Hovedårsaken til den sterke økningen i antall eldre over 80 år framover, er de store fødselskullene etter andre verdenskrig. Likevel var det allerede på slutten av 1930-tallet fødselskullene begynte å stige. De som ble født i 1939 og fortsatt bor i landet vil bli 80 år i løpet av 2019.

Figur 2. Utvikling i innbyggertall etter aldersgrupper i Norge. 2008-2018

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
67-79 år 396983 405121 415884 433018 451627 477962 502304 524671 545022 563607 579695
80 år og over 219631 220022 221153 221583 221585 220760 220437 220025 220980 222752 225999
90 år og over 34659 35655 38251 39941 41061 42395 43504 43946 44609 44692 44968

Stadig flere eldre over 80 år vil innebære stadig flere med stort bistandsbehov i befolkningen, uavhengig av om helsetilstanden blant de eldste stadig blir bedre.

Det er derfor grunn til å reise spørsmål om omsorgstjenestens kapasitet ute i kommunene holder tritt med den demografiske utviklingen i befolkningen, og om antall sykehjemsplasser og eventuelt antall boliger med fast tilknyttet personell vil dekke denne aldersgruppens omsorgstjenestebehov i framtiden.

KOSTRA - Kommune – Stat - Rapportering

KOSTRA gir styringsinformasjon om ressursinnsats, prioriteringer og mål i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Gjennom KOSTRA helse- og omsorgstjenester presenteres indikatorer som blant annet sier noe om plasser i institusjoner (kapasitet), årsverk som går med for å utføre omsorgstjenester (personell), utgifter knyttet til ulike typer av tjenester (ressursinnsats) og mottakere av tjenestene (brukere). KOSTRA gjør det mulig å sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnitt langs disse og andre dimensjoner.