118813
118813
forskning
2010-05-28T07:00:00.000Z
no

Fordelingsvirkninger av offentlige tjenester når behovene varierer

Publisert:

Til tross for en bred enighet om at det er ønskelig å inkludere verdien av offentlige tjenester i analyser av inntektsfordeling, foreligger det lite pålitelig informasjon om hvordan slike goder påvirker estimater for fattigdom og inntektsulikhet. Formålet med denne publikasjonen er å utarbeide en teoribasert tilnærming for å evaluere fordelingsvirkninger av kommunale tjenester.

 

Sammendrag av Discuission Papers 621 The distributional impact of public services when needs differ

Til tross for en bred enighet om at det er ønskelig å inkludere verdien av offentlige tjenester i analyser av inntektsfordeling, foreligger det lite pålitelig informasjon om hvordan slike goder påvirker estimater for fattigdom og inntektsulikhet. Et særskilt problem er at de vanlige ekvivalensskalaene for kontantinntekter ikke kan anvendes på et inntektsbegrep som inkluderer verdien av offentlige tjenester, fordi mottakerne av offentlige tjenester har spesielle behov som ikke blir fanget opp av de vanlige skalaene. Formålet med dette paperet er å utvikle en teoribasert tilnærming for å evaluere fordelingsvirkninger av kommunale tjenester. Både verdsetting av offentlige tjenester, identifisering av målgrupper, allokering av utgifter til målgrupper, samt måling av relative behov er avledet fra en modell for kommunenes pengebruk. Basert på data fra kommuneregnskap og administrative registre finner vi at inntektsulikheten synker med om lag 7 prosent, og estimatet av andelen fattige reduseres med om lag 20 prosent når vi inkluderer verdien av offentlige tjenester i inntektsbegrepet samtidig som vi tar hensyn til behovsforskjeller i befolkningen.

Discussion Papers 621 - Statistics Norway, May 2010


Rolf Aaberge, Manudeep Bhuller, Audun Langørgen and Magne Mogstad

The distributional impact of public services when needs differ

Abstract:

Despite a broad consensus on the need to take into account the value of public services in distributional analysis, there is little reliable evidence on how the inclusion of such non-cash income actually affects poverty and inequality estimates. In particular, the equivalence scales applied to cash income are not necessarily appropriate when including non-cash income, because the receipt of public services is likely to be associated with particular needs. In this paper, we propose a theory-based framework designed to provide a coherent evaluation of the distributional impact of local public services. The valuation of public services, identification of target groups, allocation of expenditures to target groups, and adjustment for differences in needs are derived from a model of local government spending behaviour. Using Norwegian data from municipal accounts and administrative registers we find that the inclusion of non-cash income reduces income inequality by about 15 percent and poverty rates by almost one-third. However, adjusting for differences in needs for public services across population subgroups offsets about half the inequality reduction and some of the poverty decrease.

Keywords: Income distribution, poverty, public services, non-cash income, needs adjustment, equivalence scales

JEL classification: D31, H72, I30

Acknowledgement: We would like to thank the Norwegian Research Council for financial support, Marit Østensen and Simen Pedersen for preparing the data, and Kathleen Short, Terje Skjerpen, and two anonymous referees for helpful suggestions and comments.

Address:

Rolf Aaberge, Statistics Norway, Research Department. E-mail: roa@ssb.no Manudeep Bhuller, Statistics Norway, Research Department. E-mail: msi@ssb.no Audun Langørgen, Statistics Norway, Research Department. E-mail: aul@ssb.no Magne Mogstad, Statistics Norway, Research Department. E-mail: mmo@ssb.no

Download publication in fulltext: