Rapporter 2015/19

Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013

Hvilke kommuner er dyre eller billige i drift? Hvilke kommuner har størst økonomisk handlefrihet? Det er store forskjeller i kommunenes kostnader, og inntekter de har til disposisjon etter at minstestandarder og lovpålagte tjenester er dekket.

Hvor forskjellige økonomiske rammebetingelser har kommunene?

Hvilke kommuner er dyre eller billige i drift? Hvilke kommuner har størst økonomisk handlefrihet? Denne rapporten ordner kommunene i sammenlignbare grupper etter ulike kommunale kostnader, som skyldes demografiske og geografiske forhold. I tillegg blir kommunene ordnet etter inntekter som de disponerer etter at kostnader for å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver er dekket.

Kommunene er pålagt å drive blant annet skoler, helsevesen, og pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede etter bestemte retningslinjer. Disse retningslinjene skal sørge for en minstestandard i tjenestene de tilbyr befolkningen sin. Hvilke kommuner er dyre i drift, hvilke er billige i drift, og hvilke kommuner har et relativt stort eller lite økonomisk handlerom?

For å kunne svare på disse spørsmålene, deles kommunene inn i kommunegrupper etter følgende kriterier:

  • Hvor store er kommunens bundne kostnader, det vil si kostnadene deres ved å nå minstestandarder og tilby lovpålagte tjenester. Kommunene står imidlertid overfor ulike kostnader for å innfri oppgavene sine, noe som avhenger av demografi og sosiale og geografiske forhold
  • Folkemengden. Driften av små kommuner skiller seg fra driften av store kommuner
  • Frie disponible inntekter, det vil si inntektene som står til disposisjon etter av minstestandarder og lovpålagte oppgaver er dekket

Les mer om kommunegrupperingen

Om publikasjonen

Tittel

Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013

Ansvarlige

Audun Langørgen, Sturla Løkken, Rolf Aaberge

Serie og -nummer

Rapporter 2015/19

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, KOSTRA

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9141-8

ISBN (trykt)

978-82-537-9140-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

36

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt