118783
118783
forskning
2010-02-01T08:00:00.000Z
no

Handelsliberalisering og importprisen på klær

Publisert:

I et Discussion Paper estimerer Andreas Benedictow og Pål Boug en pricing-to-market modell for norske importpriser på klær, en modell som tar eksplisitt hensyn til avviklingen av handelskvoter og vridningen av importen som har funnet sted fra høy- til lavkostland.

Sammendrag

Tidligere studier av sammenhengen mellom valutakurser og importpriser finner typisk ufullstendig valutakursgjennomslag, som ofte forklares med pricing-to-market adferd. Selv om økonomisk teori predikerer at ufullstendig valutakursgjennomslag også kan knyttes til handelsrestriksjoner, er variable som reflekterer en slik sammenheng i liten grad inkludert i eksisterende empiriske modeller. Vi estimerer en pricing-to-market modell for norske importpriser på klær, en modell som tar eksplisitt hensyn til avviklingen av handelskvoter og vridningen av importen som har funnet sted fra høy- til lavkostland. Dette oppnås ved å ta utgangspunket i en Törnqvist prisindeks med løpende importvekter ved beregning av Norges handelspartneres eksportpriser. Vi viser at dette målet på eksportpriser, i motsetning til standardmål brukt i litteraturen, gir forventningsrette estimater på valutakursgjennomslaget, og dermed også på graden av pricing-to-market adferd. Videre viser vi at den estimerte importprismodellen er rimelig stabil og har gode prognoseegenskaper. Disse resultatene står i motstrid til hypotesen om at valutakursgjennomslaget er endret i kjølvannet av handelsliberaliseringen på 1990-tallet og regimeskiftet i pengepolitikken i 2001.

Download publication in fulltext:

Trade liberalisation and import price behaviour: the case of textiles and wearing apparels.

Kontakt