118768
118768
forskning
2009-12-17T08:00:00.000Z
no

Utslippsrettigheter kan gi god avkastning

Publisert:

Prisen på utslippsrettigheter i EU vil stige i årene fremover. Prisen vil ligge på 12 Euro i 2012, før den øker til 20 Euro i 2015 og videre til 40 Euro i 2020, anslår ny rapport. Det tilsvarer en årlig avkastning på 16 - 17 prosent å eie utslippsrettigheter i denne perioden.

I rapporten Vurdering av framtidige klimakvotepriser  drøfter forskerne Finn Roar Aune og Bjart Holtsmark mulige fremtidige kvotepriser som Norge kan komme til å stå ovenfor innenfor systemet EU-ETS og andre relevante kvotemarkeder og -mekanismer.Oversikt over ulike markeder

Først gir forskerne en oversikt over ulike markeder for klimagassutslipp og skisserer naturvitenskapelig og politisk usikkerhet. Deretter omtales Kyoto-markedet og usikkerheten om fremtidige klimaavtaler og tilhørende utslippspriser. Forskerne summerer opp tallgrunnlaget for tilbud og etterspørsel etter utslippsrettigheter i Kyoto-markedet, og viser det store overskuddet som trolig vil presse prisene ned på et lavt nivå.Utdypning av EU-ETS-systemet

Til slutt beskriver forskerne EU-ETS nærmere, og hvilke sektorer som faller innenfor systemet. Det gis en beskrivelse av historiske utslipp av klimagasser fra de gamle EU-landene (EU-15) og EU samlet (EU-27) med utslippsintensiteter på makronivå. Prisutviklingen i EU-ETS i perioden 2005-2007 indikerer at usikkerheten for det framtidige prisnivået i EU-ETS frem mot 2020 er stor. Det gis anslag på utslippspriser i typiske lav-pris-, hoved- og høy-pris-scenarier.16-17 prosent årlig avkastning

I det forskerne kaller hovedalternativet, som de anser som det mest sannsynlige av de tre scenariene, ligger prisen på utslippsrettigheter i EU-ETS i 2012 på 12 Euro. I 2015 antar vi at prisen har økt til 20 Euro og videre til 40 Euro i 2020. Prisanslaget for 2012 samsvarer med markedsprisene fra begynnelsen av februar 2009.

Dersom prisanslagene i hovedalternativet slår til, vil det gi en årlig avkastning på 16 - 17 prosent å eie utslippsrettigheter fra 2012 til 2015 og 2020. En så høy avkastning tilsier at markedsaktørene i skrivende stund ser lavere priser i 2015 og 2020 som mer sannsynlig.

Les hele SSB-rapporten Vurdering av framtidige  klimakvotepriser.