255411
255411
forskning
2016-02-11T10:00:00.000Z
no

Annonsert nedtrapping av oljeproduksjonen kan redusere dagens klimagassutslipp

Publisert:

Nyere forskning viser at annonsering av lavere framtidig energiproduksjon gir høyere energipriser, som igjen fører til lavere klimagassutslipp også i dag.

I studien « Supply versus demand-side policies in the presence of carbon leakage and the green paradox» undersøker forskerne Cathrine Hagem og Halvor Briseid Storrøsten hvordan fremtidig klimapolitikk rettet mot egen produksjon av fossil energi påvirker dagens og framtidige utslipp i utlandet.

Utgangspunktet for studien er en klimakoalisjon som samarbeider om å redusere de globale utslippene. Klimaeffekten av ensidige tiltak for å minske klimagassutslipp kan delvis motvirkes av karbonlekkasje. Det vil si at klimapolitikk i koalisjonen fører til økte utslipp av klimagasser i andre deler av verden.

Klimatiltak hjemme påvirker utslippene i utlandet

En viktig kilde til geografisk karbonlekkasje er at lavere etterspørsel etter fossil energi hjemme fører til lavere priser på fossil energi ute, og dermed mer utenlandsk energiforbruk. På samme vis kan lavere produksjon av fossil energi i hjemlandet føre til høyere priser på fossil energi i utlandet, og dermed lavere utenlandsk energiforbruk.

Høye konsumavgifter i framtiden kan øke dagens utslipp

Karbonlekkasje kan også skje i tid, såkalt intertemporal karbonlekkasje. Stigende karbonavgifter over tid kan øke dagens produksjon av fossil energi, og derigjennom utslipp. Årsaken er at stigende karbonavgifter gir lavere priser for salg av fossil energi i fremtiden. Energiprodusentene velger da å produsere en større andel av resursene sine i dag.

Høye produsentavgifter i framtiden kan redusere dagens utslipp

Tilsvarende vil annonsering av lavere framtidig energiproduksjon i koalisjonen sende et signal om høyere fremtidige energipriser til utenlandske energiprodusenter. De vil da holde igjen produksjon i dag for å nyte godt av høyere priser i fremtiden. Dette bidrar til lavere tilbud av fossil energi og dermed lavere utslipp i dag. Med andre ord: Annonsering av fremtidige tilbudssidetiltak kan redusere utenlandske utslipp allerede i dag.

Optimal kombinasjon av tilbuds– og etterspørselspolitikk

Studien viser den optimale kombinasjonen av avgifter på konsum og produksjon når det tas hensyn til både geografisk og intertemporal karbonlekkasje. På ethvert tidspunkt skal summen av konsumentavgift og produsentavgift være lik den marginale miljøskaden av utslipp. Andelen konsumentavgift/produsentavgift av den totale avgiften vil imidlertid variere over tid. Den vil avhenge av miljøskaden, geografisk lekkasje, intertemporal lekkasje, og netto importkostander fra fossil energi. For eksempel vil en nedgang i nåverdien av den marginale miljøskaden over tid støtte en avgiftsbane der også konsumentavgiftens andel av den totale avgiften faller over tid.

Forskerne illustrerer sine analytiske resultater med en numerisk modell av de globale fossile energimarkedene, der de vurderer virkningene av en ensidig europeisk klimapolitikk.

Kontakt