322543
322543
forskning
2017-09-20T08:00:00.000Z
no

Utslippene faller allerede før skattene innføres

Publisert:

En forskningsstudie viser at annonsering av fremtidige utslippsskatter vil redusere dagens forbruk av utslippsintensive energikilder. Med andre ord, utslippene faller før skattene innføres.

Bedrifter bruker tid til å tilpasse seg nye reguleringer som krever arbeidere med ny kompetanse eller utskiftning av maskiner og bygninger. Forskning på effekten av reguleringer er viktig for å forstå hvordan regulering virker og for hvordan regulering bør utformes.

SSB-forsker Halvor Briseid Storrøsten har laget en dynamisk modell hvor han har sett spesielt på omstilling av elektrisitetssektoren på veien mot lavutslippssamfunnet. Modellen er beskrevet i essayet “Regulation in the presence of adjustment costs and resource scarcity: transition dynamics and intertemporal effects”.

Annonsering har tre effekter på utslipp før skattene innføres

Storrøstens dynamiske modell viser at annonsering av nye utslippsskatter har tre effekter på utslipp allerede før skattene innføres :

  1. Økt produksjon av begrensede fossile ressurser som olje og gass. Dette skjer fordi de fremtidige skattene reduserer verdien i å spare resursene for senere produksjon. Ergo er det mer gunstig å utvinne mer nå. Denne mekanismen refereres gjerne til som det «grønne paradokset».
  2. Redusert etterspørsel etter fossilt brensel. De annonserte skattene øker kostnaden ved å forbrenne kull og gass i fremtiden. Dette gjør det mindre gunstig å vedlikeholde eller investere i fossile varmekraftverk og senker dermed etterspørselen etter fossile brensler.
  3. Økt tilbud av elektrisitet fra relativt rene energikilder. Utslippsskattene vil gjøre fossil kraftproduksjon dyrere i fremtiden, hvilket innebærer at relativt ren energi blir mer konkurransedyktig. Dette gjør investeringer i blant annet fornybar energi mer attraktivt. Det økte tilbudet av ren elektrisitet reduserer konsumet av elektrisitet fra utslippsintensive varmekraftverk.

Mens (1) er en tilbudssideeffekt som drar i retning av økte utslipp, er (2) og (3) etterspørselssideeffekter som bidrar til å redusere utslippene. Fra et teoretisk ståsted er det dermed tvetydig om annonsering av fremtidige skatter vil øke eller senke dagens utslipp. Numeriske simuleringer gir imidlertid sterke indikasjoner på at (2) og (3) dominerer (1), dvs. at utslippene vil falle.

Bevisst bruk av skatter og subsidier har effekt på utslippene

Dersom bedriftenes forventninger om fremtidige priser er adaptive, dvs. at høyere priser i dag gir forventninger om høyere priser fremover, bør utformingen av miljøskatter ta hensyn til dette. Det innebærer at investeringer i forurensende varmekraftverk skattlegges, mens investeringer i relativt rene kraftverk subsidieres.

Det viser seg imidlertid at adaptive forventninger og relativt høye priser under omstillingen fra fossil til ikke-fossil energi kan medføre at investeringsbeslutningene i ren produksjonskapasitet baseres på for optimistiske forventninger om fremtidige priser. Dette gir i så fall overkapasitet, for eksempel i form av at for mange fosser legges i rør. For å forhindre dette kan en skattlegge også disse investeringene. Alle investeringsskattene kommer i tillegg til en skatt på utslipp og er kun nødvendige i en overgangsfase.

Virkemidler for det grønne skiftet bør annonseres tydelig

Analysen til Storrøsten viser at virkemiddelbruken på veien mot lavutslippssamfunnet bør annonseres tydelig og være forutsigbar, da annonseringen i seg selv har effekt og stor verdi. Et effektivt grønt skifte vil gjerne kreve en kombinasjon av skatter/subsidier på investeringer i tillegg til skattlegging av utslipp i en overgangsfase.

 

Kontakt