118822
118822
forskning
2010-10-20T07:50:00.000Z
no

Satsing på biodrivstoff kan gi økte klimautslipp

Publisert:

Det er usikkert om de norske tiltakene for å øke bruken av biodrivstoff, som skattemessig subsidiering og omsetningspåbud, har redusert de globale utslippene av klimagasser. Tvert imot kan tiltakene ha bidratt til å øke utslippene.

Slik konkluderer forsker Bjart Holtsmark i rapporten Virkningen på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff – en litteraturgjennomgang. I rapporten gir forfatteren en oversikt over de viktigste resultatene fra forskningslitteraturen på området og drøfter dagens politiske målsetninger og virkemidler i lys av disse resultatene.Rapporten fremhever at det i løpet av de siste par årene har kommet flere nye forskningsbidrag som tegner et nytt og mindre gunstig bilde av klimaeffektene av dagens biodrivstoff. På dette grunnlaget konkluderer forfatteren med at det finnes få grunner til at biodrivstoff skal fritas for veibruksavgift og at omsetningspåbudet bør vurderes avviklet. Derimot argumenteres det for at dersom det er en målsetting å redusere miljøproblemene knyttet til transportsektoren, bør man heller øke CO 2 -avgiften og veibruksavgiftene på alt drivstoff. Mens omsetningspåbud og subsidiering av biodrivstoff vil gi en usikker CO 2 -gevinst på lang sikt, vil høyere prising av CO 2 -utslipp fra transportsektoren helt sikkert gi reduserte utslipp både på kort og lang sikt.Et komplekst bilde

I rapporten pekes det på at økt produksjon av biodrivstoff kan føre til umiddelbare utslippsøkninger dersom nytt jordbruksland må opparbeides. Omfanget av disse utslippene avhenger imidlertid av hva slags områder man velger å ta i bruk. Utslippene er særlig store dersom man hugger ned tropisk regnskog eller bruker torvland for dyrking av vekstene. I enkelte tilfeller kan det i følge rapporten være snakk om så store utslipp at det vil ta århundrer før økt bruk biodrivstoff vil kunne gi en klimagevinst. I mellomtiden risikerer man å forsterke klimaproblemet.

På den annen side finnes det betydelige arealer som ligger brakk og som med fordel kan tas i bruk for å produsere biodrivstoff. Problemet er hvordan man skal utforme virkemidler som sørger for at det er på disse arealene man dyrker biodrivstoff, og ikke på andre områder der det blir store engangsutslipp av CO 2 .Litteraturen anslår at potensialet for produksjon av biodrivstoff på arealer som i dag ligger brakk alt i alt er lite i forhold til det høye energiforbruket innenfor transportsektoren. Dersom alt areal som i dag ligger brakk anvendes til produksjon av biodrivstoff, vil det gi produksjonsgrunnlag for å erstatte 5-8 prosent av dagens globale forbruk av drivstoff i transportsektoren. Med en voksende verdensbefolkning er det dessuten mulig at det vil bli behov for å bruke disse arealene til matproduksjon.Produksjon av biodrivstoff gir globale ringvirkninger

I rapporten pekes det på at nyere forskning legger vekt på globale ringvirkninger. For eksempel vil det at vestlige industriland avsetter jordbruksland til å produsere råstoff til biodrivstoff, kunne føre til økte matvarepriser. Dette vil igjen gjøre det mer lønnsomt å rydde nytt jordbruksland andre steder på kloden, noe som vil øke presset på avskoging i tropene.Nylig har Klimadirektoratet foreslått at det fra 2011 skal innføres bærekraftskriterier for alt biodrivstoff som omsettes i Norge. Rapporten peker på at disse kriteriene ikke vil kunne forhindre at økt bruk at biodrivstoff i Norge vil kunne øke utslippene av klimagasser andre steder på kloden via priseffekter i matvaremarkedene.

 

Mer på ssb.no