118816
118816
forskning
2010-09-06T07:50:00.000Z
no

Effekter av normer og incentivordninger på resirkulering av husholdningsavfall. En internasjonal sammenlikning

Publisert:

Å øke husholdningenes resirkulering av avfall er et politisk mål i mange land. Husholdningenes resirkulering er i all hovedsak basert på frivillig innsats. Det er derfor av interesse å få en bedre forståelse av de mekanismene som påvirker resirkuleringsinnsatsen, og hvordan de påvirkes av ulike politiske tiltak. I et Discussion Paper analyserer forsker Bente Halvorsen ulike faktorers betydning for resirkuleringsaktiviteten i ti OECD land.

 

Sammendrag av Discussion Papers 627 Effects of norms and policy incentives on household recycling. An international comparison

 Å øke husholdningenes resirkulering er et politisk mål i mange land. Husholdningenes resirkulering er i all hovedsak basert på frivillig innsats. Det er derfor av interesse å få en bedre forståelse av de mekanismene som påvirker resirkuleringsinnsatsen, og hvordan de påvirkes av ulike politiske tiltak. Denne studien analyserer ulike faktorers betydning for resirkuleringsaktiviteten i ti OECD land. Vi finner at den viktigste motivasjonen for økt resirkulering er troen på at resirkulering er bra for miljøet og at det er en plikt å resirkulere. Økt tilbud av resirkuleringstjenester har også en signifikant effekt på resirkuleringen, og eksistensen av avfallsdunker ved huset og lokale resirkuleringsstasjoner i nærområdet var de mest effektive politikktiltakene i denne studien. Videre viser resultatene at utformingen av pengeincentiver er av stor betydning for å unngå uhendige effekter på den indre motivasjonen for å bidra, illustrert ved den Koreanske suksessen med volumbaserte renovasjonsavgifter.

 

Mer informasjon:

 

Discussion Papers 627 - Statistics Norway, August 2010


Bente Halvorsen

 

Effects of norms and policy incentives on household recycling. An international comparison

Abstract:

Increased household recycling is a policy goal in many countries. Household recycling is, to a large extent, based on voluntary efforts. It is thus interesting to understand the mechanisms behind household voluntary contributions to recycling, and how they are affected by various policy measures. In this study, we describe the differences in factors affecting household recycling activities across 10 OECD countries. We find that the most important motivations for household recycling are the belief that recycling is good for the environment and that recycling is a civic duty. Increasing the supply of recycling services has a significant effect on household recycling, and door-to-door collection and drop-off centres are the two most effective methods in this respect. Furthermore, the results indicate that the design of monetary incentives may be important to avoid crowding out of morally motivated voluntary contributions, illustrated by the Korean success with volume-based fees.

Keywords: Household recycling, norms, international comparison

JEL classification: C21, H42

Acknowledgement:

Address:

Bente Halvorsen, Statistics Norway, Research Department. E-mail: bente.halvorsen@ssb.no

Download publication in fulltext:

Kontakt