407671_tabell_442965_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
407671_tabell_442965
statistikk
2021-01-20T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffdesember 2020, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal12
I altProsent
Desember 2020Desember 2019 - Desember 2020
1Volum på selt bilbensin og autodiesel er medrekna biodrivstoff
2Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
3Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal501-14,8
Jordbruk og skogbruk10,0
Fiske og fangst4300,0
Industri i alt42-26,3
Bygg og anlegg14-22,2
Bustader og forretninsbygg470,0
Transport338-17,2
Offentleg verksemd10,0
Netto direkte import314-17,6
Anna sal405,3