407649_tabell_412708_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
407649_tabell_412708
statistikk
2020-02-19T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjanuar 2020, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Januar 2020Januar 2019 - Januar 2020
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal560-7,0
Jordbruk og skogbruk10,0
Fiske og fangst2-33,3
Industri i alt5640,0
Bygg og anlegg13-23,5
Bustader og forretninsbygg41-28,1
Transport406-5,8
Offentleg verksemd1-50,0
Netto direkte import23-57,1
Anna sal36-16,3