375556_tabell_392282_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
375556_tabell_392282
statistikk
2019-07-23T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjuni 2019, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Juni 2019Juni 2018 - Juni 2019
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal725-5,7
Jordbruk og skogbruk20,0
Fiske og fangst20,0
Industri i alt48-21,3
Bygg og anlegg57-3,4
Bustader og forretninsbygg52-46,9
Transport4820,6
Offentleg verksemd10,0
Netto direkte import223-11,5
Anna sal5735,7