375554_tabell_390220_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
375554_tabell_390220
statistikk
2019-06-20T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmai 2019, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Mai 2019Mai 2018 - Mai 2019
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal678-6,2
Jordbruk og skogbruk2-33,3
Fiske og fangst2-33,3
Industri i alt49-7,5
Bygg og anlegg489,1
Bustader og forretninsbygg50-44,4
Transport4621,5
Offentleg verksemd1-50,0
Netto direkte import217-51,4
Anna sal4723,7