375550_tabell_384532_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
375550_tabell_384532
statistikk
2019-04-24T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmars 2019, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Mars 2019Mars 2018 - Mars 2019
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal619-5,1
Jordbruk og skogbruk10,0
Fiske og fangst20,0
Industri i alt48-15,8
Bygg og anlegg1820,0
Bustader og forretninsbygg48-47,3
Transport439-0,2
Offentleg verksemd1-50,0
Netto direkte import21475,0
Anna sal4833,3