286061_tabell_300507_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
286061_tabell_300507
statistikk
2017-03-20T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I februar 2017 ble det solgt 598 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstofffebruar 2017, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Februar 2017Februar 2016 - Februar 2017
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal598-6,1
Jordbruk og skogbruk10,0
Fiske og fangst230,0
Industri i alt52-17,5
Bygg og anlegg10-16,7
Bustader og forretninsbygg65-3,0
Transport389-9,1
Offentleg verksemd2-60,0
Netto direkte import21820,0
Anna sal3768,2