239803_tabell_269337_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
239803_tabell_269337
statistikk
2016-06-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I mai 2016 ble det solgt 720 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmai 2016, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Mai 2016Mai 2015 - Mai 2016
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal720-3,7
Jordbruk og skogbruk350,0
Fiske og fangst4151,9
Industri i alt64-7,2
Bygg og anlegg40-9,1
Bustader og forretninsbygg65-20,7
Transport440-7,0
Offentleg verksemd10,0
Netto direkte import2349,7
Anna sal3268,4