9043_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeregn/aar
9043
Svakere driftsresultater i 2007
statistikk
2009-12-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Virksomheter, foretak og regnskap
no
oljeregn, Olje- og gassvirksomhet, regnskap, petroleumsvirksomhet, oljeselskaper, foretak, driftsinntekter, driftsresultat, sysselsatteRegnskap, Olje og gass, Energi og industri, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Olje- og gassvirksomhet, regnskap2007

Innhold

Publisert:

Svakere driftsresultater i 2007

Driftsresultatene for oljeselskapene på norsk kontinentalsokkel gikk ned fra 300 til 248 milliarder fra 2006 til 2007. Dette gir en nedgang på mer enn 18 prosent. Vi må tilbake til 2002 for å finne sist gang det var en nedgang i driftsresultatet.

Nedgangen i driftsresultatet kan forklares med et fall i prisen på naturgass på 10 prosent, og en reduksjon av oljeproduksjonen på 6 prosent. En økt produksjon av gass og en svak økning i oljeprisen kunne ikke veie opp for dette. Se Årsstatistikk for olje og gassvirksomhet 2007.

Nedgang i rentabiliteten

Både totalrentabiliteten og egenkapitalrentabiliteten i oljeselskapene gikk reelt ned fra 2006 til 2007. Mens totalrentabiliteten var 47 prosent i 2006, ble den målt til vel 39 prosent i 2007. Korrigert for virkningen av en fusjon blant oljeselskapene ville nedgangen vært noe større, med en totalrentabilitet på omkring 36 prosent i 2007.

Avkastningen på egenkapitalen var på drøyt 46 prosent i 2006 og ble målt til 48 prosent i 2007. Korrigert for fusjonen ble imidlertid avkastningen redusert og ble beregnet til om lag 42 prosent i 2007.

Årsaken til nedgangen i totalrentabiliteten er både en betydelig styrking av totalkapitalen og et svakere ordinært resultat før skattekostnad. I denne perioden gikk ordinært resultat ned med nærmere 19 prosent. Dette tilsvarte 40 milliarder kroner. Egenkapitalen øker også, men ikke i samme grad som totalkapitalen, noe som medfører at egenkapitalandelen i samme periode gikk ned fra drøyt 32 til godt og vel 27 prosent.

Lønnsomhetsmål. Utvinning av råolje og naturgass. 2003-2007. Prosent

Mindre penger til staten

Det meste av statens oljeinntekter er innbetalte skatter fra oljeselskapene og inntekter fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Skattekostnaden ble i 2007 beregnet til 185 milliarder, et fall på nesten 18 prosent fra 2006. Resultatet fra SDØE gikk også tilbake og endte på 106 milliarder. Dette var en nedgang på vel 13 prosent.

Betydelig økning i totalkapitalen i 2007

Totalkapitalen i foretakene var bokført til 918 milliarder ved utgangen av 2007, om lag 24 prosent mer enn ved utgangen av 2006. Av totalkapitalen var over 80 prosent bundet i anleggsmidler, hovedsakelig varige driftsmidler, og snaut 20 prosent i omløpsmidler, hovedsakelig fordringer. Fordelingen mellom anleggsmidler og omløpsmidler var i 2006 på 82 og 18 prosent.

Økningen i totalkapitalen finansieres gjennom økt egenkapital og kortsiktig gjeld. Egenkapitalen økte med 5,2 prosent, mens den kortsiktige gjelden økte kraftig med nærmere 38 prosent. Den langsiktige

gjelden økte også betydelig med over 28 prosent. Fordelingen mellom egenkapital, langsiktig og kortsiktig gjeld i 2007 var på henholdsvis 27, 40 og 33 prosent.

På grunn av en større økning i kortsiktig gjeld enn omløpsmidlene gikk likviditetsgraden ned fra 0,62 til 0,60. Dermed ble oljeforetakenes soliditet svekket i 2007.

Totalrentabiliteten:

Avkastningen på totalkapitalen

Nøkkeltall for rettighetshavere1 på norsk kontinentalsokkel2. 1989-2007
år Antall foretak Driftsinntekter Mill. kr. Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. Resultat før ekstraordinære poster i prosent av driftsinntekter. Totalrentabilitet. Prosent Egenkapitalrentabilitet. Prosent Egenkapitalandel. Prosent Likviditetsgrad
1989 ..... 54  117 800 23,4 19,3 17,6 27,9 28,1 1,00
1990 ..... 55  130 088 33,1 29,7 24,1 31,5 28,7 0,84
1991 ..... 53  138 694 26,5 25,0 19,9 28,2 30,4 0,71
1992 ..... 51  137 078 25,0 19,4 14,2 9,5 24,3 0,73
1993 ..... 52  145 929 24,4 18,2 13,6 12,8 23,1 0,62
1994 ..... 47  153 754 23,7 24,5 17,2 24,5 25,4 0,57
1995 ..... 46  158 748 25,4 24,0 16,7 23,8 25,9 0,60
1996 ..... 43  187 587 32,6 30,4 22,4 28,4 27,3 0,72
1997 ..... 41  188 256 34,0 28,7 19,9 20,3 28,2 0,68
1998 ..... 39  148 133 22,4 18,7 10,5 16,2 26,9 0,72
                 
                 
19993..... 36  191 226 27,1 425,8 14,4 16,6 27,0 0,80
2000 ..... 31  343 657 43,0 440,7 33,6 32,2 26,0 0,68
2001 ..... 34 5 375 032 37,3 437,2 32,1 34,3 22,6 0,49
2002 ..... 34  382 797 32,4 437,1 29,9 36,0 25,1 0,54
2003 ..... 32  403 532 33,3 435,0 27,3 37,5 27,8 0,59
2004 ..... 37  496 706 36,0 440,5 35,1 44,1 26,0 0,51
2005 ..... 40  634 675 40,9 446,5 46,7 61,6 29,9 0,62
2006 ..... 55  698 358 42,8 446,9 47,0 46,3 32,2 0,62
2007 ..... 57  706 183 35,1 441,0 39,4 48,0 27,4 0,60
1  Omfatter all virksomhet i foretakene, også virksomhet som ikke er oljetilknyttet.
2  Ikke medregnet Statens direkte økonomiske engasjement.
3  Ny regnskapslov gjeldende fra 1999.
4  Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntekter.
5  Tallet for driftsinntekter er ikke direkte sammenlignbart med foregående år.
Mer informasjon:  Seksjon for energi og industristatistikk.
Utvalgte hoved- og nøkkeltall for rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, medregnet Statens direkte økonomiske engasjement. 2005-2007 (Rettet 29. mars 2010)
Hoved- og nøkkeltall1 Alle rettighetshavere Av dette Statens direkte økonomiske engasjement
2005 2006 2007 20052 20062 20072
1) Tallet på foretak 41 56 58 1 1 1
2) Sysselsetting per 31. desember 19 845 20 763 21 086 - - -
             
  Millioner kroner
3) Driftsinntekter  791 296  877 676  878 354  156 621  179 318  172 171
4) Driftsresultat  372 348  430 029  362 709  113 069  129 833  114 493
5) Resultat av finansielle poster 29 168 19 349 32 617 -6 567 -8 210 -8 781
6) Ordinært resultat før skattekostnad  401 516  449 378  395 326  106 502  121 623  105 712
7) Ordinært resultat  217 334  223 934  209 937  106 502  121 623  105 712
8) årsresultat  218 413  227 324  209 937  106 502  121 623  105 712
9) Anleggsmidler  682 235  768 338  899 133  142 238  158 432  158 178
10) Omløpsmidler  160 121  154 204  203 230 21 274 20 757 26 121
11) Langsiktig gjeld  269 775  318 472  397 529 19 186 31 228 29 123
12) Kortsiktig gjeld  235 148  227 971  316 268 9 771 11 212 18 178
13) Egenkapital  337 433  376 098  388 867  134 554  136 748  136 998
14) Sum gjeld og egenkapital  842 356  922 542 1 102 663  163 512  179 188  184 299
             
  Prosent
15) Totalrentabilitet 52,0 52,4 43,8 . . .
16) Egenkapitalrentabilitet 70,7 62,8 59,3 . . .
17) Egenkapitalandel 40,1 40,8 35,3 . . .
18) Likviditetsgrad 0,68 0,68 0,64 . . .
1  Hovedtall 9-14 gjelder per 31. desember.
2  Tallene for Petoro er tatt med i tallene for rettighetshavere, men ikke i tallene for SDøE.
Mer informasjon:  Seksjon for energistatistikk.