204476_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
204476
Uendret investeringsanslag for 2015
statistikk
2015-03-05T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
false
Kvartalsvis statistikk over påløpte og anslåtte investeringer innen utvinning av olje og gass samt rørtransport.

Olje- og gassvirksomhet, investeringer1. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendret investeringsanslag for 2015

Investeringene for 2015 innenfor næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i oljeselskapenes anslag oppgitt til 189 milliarder kroner i løpende verdi. Endelige investeringer i 2014 utgjorde 214,3 milliarder kroner – 2 prosent lavere enn anslaget fra 4. kvartal 2014.

Antatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport, etter anslagstidspunkt og tid
Investeringer (mill. kr)
2012201320142015
Antatte investeringer mai året før143 180194 285208 223182 420
Antatte investeringer august året før171 958204 045215 095185 256
Antatte investeringer november året før184 591207 815223 259188 570
Antatte investeringer februar samme år186 044198 678223 724189 049
Antatte investeringer mai samme år186 654211 303231 700.
Antatte investeringer august samme år184 942212 768227 267.
Antatte investeringer november samme år180 600211 900218 584.
Påløpte investeringer173 482211 883214 310.
Figur 1. Investeringer. Oljevirksomhet. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. 2012-2015

Endelige investeringer for 2014 er 1,1 prosent høyere enn påløpte tall for 2013. Investeringsveksten stoppet opp i fjor etter sterk vekst i de tre foregående årene. Anslaget for 2015 gir en klar indikasjon på at investeringene vil falle i år. Anslaget for 2015 er 15,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2014, gitt i 1. kvartal 2014. Påløpte investeringer i 4. kvartal var 6,1 prosent lavere enn i 3. kvartal. Dette viser at nedgangen startet allerede høsten 2014.

Selv om tellingen indikerer et klart fall i investeringene i 2015 så er investeringene som anslås likevel på et svært høyt nivå historisk sett.

Plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) for feltutbyggingen Johan Sverdrup ble levert til myndighetene for godkjenning tidligere dette kvartalet. Dette prosjektet er nå med i investeringstellingen. At investeringsanslaget for 2015 likevel er uendret sammenlignet med forrige kvartals anslag har særlig sammenheng med lavere anslag innen investeringskategoriene felt i drift og leting.

Anslaget for leting og felt i drift synker markert

Investeringene til leting og konseptstudier i 2015 anslås til 25,9 milliarder kroner mens de oppgitte investeringene for felt i drift i 2015 er på 72,2 milliarder kroner. Dette er henholdsvis 5,8 og 6,3 milliarder lavere enn oppgitt i forrige kvartal.

Nedgangen fra forrige kvartals anslag for disse investeringsområdene har trolig sammenheng med at felt- og lisensoperatører har revurdert sine investeringsplaner i lys av den betydelige nedgangen i oljeprisen. For leting kommer nedgangen hovedsakelig innen undersøkelsesboring. Nedgangen for felt i drift kommer hovedsakelig innenfor kostnadsartene produksjonsboring og tjenester.

Anslagene for 2015 for leting og konseptstudier er 8,4 milliarder kroner lavere enn anslaget for 2014, gitt i 1. kvartal samme år, mens vi for felt i drift ser en nedgang på 26,2 milliarder kroner.

Mer til feltutbygging

Investeringene til feltutbygging blir anslått til 67,8 milliarder kroner i 2015. Dette er 10,2 milliarder mer enn forrige kvartals anslag. Oppgangen kommer i sin helhet innenfor kostnadsarten varer. Det nye anslaget for feltutbygging er 12,6 milliarder lavere enn tilsvarende anslag for 2014, gitt i 1. kvartal 2014

Anslaget for nedstengning og fjerning i 2015 er på 12,4 milliarder kroner. Dette er 0,7 milliarder mer enn i forrige kvartals anslag.

For landvirksomhet og rørtransport anslås investeringene i 2015 til å bli henholdsvis 5,4 og 5,3 milliarder kroner.

2014 - et rekordår

Målt i løpende priser er investeringene for 2014 de høyeste som er registrert siden Statistisk sentralbyrå startet investeringstellingen. De samlede investeringene innen næringene rørtransport og utvinning av olje og gass utgjorde 214,3 milliarder kroner. Dette er 2,4 milliarder kroner, som utgjør 1,1 prosent, mer enn i 2013. Økningen kommer innenfor investeringsområdene feltutbygging, leting, landvirksomhet, rørtransport og fjerning samt nedstengning. Bare felt i drift viser nedgang. De endelige investeringene for 2014 ble 4,3 milliarder kroner lavere enn det som ble anslått i forrige kvartal.

Nedgang i feltinvesteringene

Investeringene innen feltutbygging og felt i drift beløp seg samlet til 162,8 milliarder kroner i 2014. Dette er 5,5 milliarder lavere enn i 2013. Denne nedgangen kan i hovedsak tilskrives felt i drift. Disse investeringene beløp seg i 2014 til 90,1 milliarder kroner, et fall på 15 milliarder fra 2013. Det ble boret 161 produksjonsbrønner i 2014, 5 færre enn i 2013.

Investeringene til feltutbygging endte på rekordhøye 72,7 milliarder kroner i 2014. Dette er 9,5 milliarder mer enn de endelige utbyggingsinvesteringene i 2013. Mange utbygginger ferdigstilles i 2015 og 2016. Det har på disse feltene vært svært høy investeringsaktivitet i 2014.

56 påbegynte letebrønner i 2014

Investeringsutgiftene til leting og konseptstudier endte på 34,3 milliarder kroner i 2014, opp med 0,4 milliarder fra året før. Økningen kommer i all hovedsak innenfor konseptstudier. De endelige leteinvesteringene i 2014 ble 0,8 milliarder kroner lavere enn det som var anslått i 4. kvartal 2014.

Det ble påbegynt 56 letebrønner i 2014, 3 færre enn året før. Av fjorårets brønner var 41 undersøkelsesbrønner og 15 avgrensningsbrønner. Det ble gjort 22 nye funn, 2 flere enn i 2013.

Investeringene innen nedstengning og fjerning beløp seg til 8,1 milliarder kroner i 2014. Dette er hele 5,3 milliarder mer enn investeringene i denne kategorien i 2013. Disse tallene gjenspeiler at det har foregått petroleumsvirksomhet lenge på Norsk sokkel. Flere felt stenges ned og gammel infrastruktur fjernes. I tillegg blir flere brønner stengt ned og permanent plugget.

Det ble investert for 4,5 milliarder kroner innen både landvirksomhet og rørtransport i 2014.

Klart lavere investeringsaktivitet i 4. kvartal i 2014

Investeringene i 4. kvartal endte på 51,6 milliarder kroner. Dette er 8,3 prosent lavere enn hva som ble anslått i 4. kvartal og 6,1 prosent lavere enn de påløpte investeringene i 3. kvartal. Dette tyder på at nedgangen som indikeres for 2015 startet allerede i 2014. Dette underbygges også av at oljeinvesteringene i et normalår er høyest i 4. kvartal.

Nedgangen fra 3.- til 4. kvartal var størst innen felt i drift mens investeringene innen feltutbygging viste oppgang.

Opplysningene i undersøkelsen er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel i midten av februar.

Nærmere om avgrensning og definisjoner i statistikkenÅpne og lesLukk

Investeringskategorien feltutbygging dekker aktiviteten fra Plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til godkjenning hos myndighetene til produksjonstart. Statistikken dekker ikke utbyggingsprosjekter før de blir besluttet av rettighetshaverne. Før denne beslutningen fattes, kan det i mange tilfeller være stor usikkerhet knyttet til hvor vidt prosjektene i det hele tatt blir realisert, og eventuelt når investeringene vil komme.

Statistikkens datakilde er innrapporterte tall fra operatører av utvinningslisenser innen næringene utvinning av råolje (06.100), utvinning av naturgass (06.200) og rørtransport (49.50). Undersøkelsen er en fulltelling.