179111_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
179111
Lavere anslag for 2014
statistikk
2014-12-04T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, investeringer4. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere anslag for 2014

Operatørene på norsk sokkel anslår investeringene innenfor næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 218,6 milliarder kroner i 2014, som er 8,7 milliarder mindre enn oppgitt i 3. kvartal. Anslaget for 2015 justeres derimot opp med 3,3 milliarder til 188,6 milliarder kroner.

Antatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport, etter anslagstidspunkt og tid
Investeringer (mill. kr)
2012201320142015
Antatte investeringer mai året før143 180194 285208 223182 420
Antatte investeringer august året før171 958204 045215 095185 256
Antatte investeringer november året før184 591207 815223 259188 570
Antatte investeringer februar samme år186 044198 678223 724.
Antatte investeringer mai samme år186 654211 303231 700.
Antatte investeringer august samme år184 942212 768227 267.
Antatte investeringer november samme år180 600211 900218 584.
Påløpte investeringer173 482211 883..
Figur 1. Investeringer. Oljevirksomhet. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. 2012-2015

Anslaget for 2014 er 6,7 milliarder kroner høyere enn sammenlignbart tall for 2013. Det oppgitte tallet for 2015 er hele 34,7 milliarder kroner lavere enn tilsvarende anslag for 2014, som ble gitt i 4. kvartal 2013. Anslagene indikerer at investeringene når toppen i 2014 for deretter å falle klart i 2015.

Markant nedgang i feltinvesteringene i 2015

Det er hovedsakelig innenfor felt samlet, det vil si feltutbygging og felt i drift, investeringene anslås å falle fra 2014 til 2015. Anslaget for felt samlet i 2015 er 45,5 milliarder kroner lavere enn tilsvarende anslag for 2014, gitt i 4. kvartal 2013.

Fallende oppgraderingsaktivitet på felt i drift

Etter flere år med svært stor investeringsaktivitet på felt i drift faller investeringene i denne kategorien allerede i år fra det historiske toppnivået i 2013, og nedgangen ser ut til å fortsette i 2015. Det har i flere år foregått omfattende oppgradering av infrastrukturen på store, eldre felt. Når hovedtyngden av disse feltene har blitt oppgradert, synker behovet for denne typen investeringsaktivitet på felt i drift. Det har også vært stor aktivitet for økt utvinning på produserende felt. Aktivitetsnivået på denne typen prosjekter er nå fallende. Mange store oljeselskaper har endret sin strategi fra å vektlegge produksjonsøkning til å prioritere kontantstrøm og verdi. Konsekvensen er at flere marginale prosjekter legges på is, og at de mest lønnsomme prosjektene blir prioritert. I tillegg har operatører satt i gang tiltak for å motvirke kostnadsøkningen man har sett på norsk sokkel de siste årene.

Ferdigstillelse gir lavere utbyggingsaktivitet

Innenfor feltutbygging ser det ut til at en investeringstopp nås i år, og det indikeres i tellingen et betydelig fall i investeringene i denne kategorien i 2015. Noen utbyggingsprosjekter er kommet i drift i år, og andre kommer i drift neste år. Dette gjør at disse prosjektene enten er overført til kategorien felt i drift eller har lavere investeringer til neste år siden de blir ferdig utbygd relativt tidlig i 2015. I tillegg er det ikke levert plan for utbygging og drift (PUD) på noen nye utbyggingsprosjekter, og det er derfor ikke kommet til noen nye felt i tellingen. Det var planlagt å levere PUD på RWE DEAs prosjekt Zidane og på BG Norges Bream-prosjekt. Begge disse prosjektene er nå blitt utsatt. På Wintershalls Maria-prosjekt, som tidligere er blitt utsatt, er det nå planlagt å levere PUD i 2. kvartal 2015. Det vil med stor grad av sannsynlighet bli levert inn PUD-søknad på Statoils Johan Sverdrup i 1. kvartal 2015. Disse to prosjektene kommer med i tellingen når og hvis PUD-søknaden blir levert myndighetene. Ifølge foreløpige planer som Statoil har offentliggjort tidlig i november, ventes det investeringer på henholdsvis ca. 2,5 og 8 milliarder kroner i 2014 og 2015 på Johan Sverdrup. Fallet i investeringer i 2015 som indikeres i tellingen nå, vil dermed dempes noe når dette prosjektet kommer med i tellingen.

Oljeprisfall og investeringer

Operatørenes anslag for 2015 er hovedsakelig basert på budsjettforslag fremlagt i begynnelsen av oktober. Anslagene i denne tellingen er derfor i stor grad laget før det kraftige oljeprisfallet i oktober og november. Fallet i oljeprisen kommer på samme tid av året som den kraftige nedgangen man hadde i oljeprisen i 2008. Den gang var anslaget for 2009, gitt i 4. kvartal 2008, 7 prosent høyere enn endelige investeringer for 2009. Historisk gjennomsnitt for anslag gitt i 4. kvartal året før investeringsåret er 1 prosent lavere enn endelige investeringer. Det var i all hovedsak innenfor felt i drift at utførte investeringer i 2009 ble lavere enn anslått i 4. kvartal 2008. Det er denne investeringskategorien som er mest sensitiv for oljeprisendringer. Investeringene i produserende felt er den typen oljeinvesteringer som raskest genererer produksjon og dermed inntekter. Lavere oljepris kan gi insentiv til å redusere produksjonsboring og fryse dyre prosjekter for økt utvinning.

Mens det var forventet sterk vekst i investeringene i 2009 i forkant av oljeprisnedgangen høsten 2008, er bakteppet denne gang at det i forkant av høstens oljeprisnedgang i tellingen er blitt anslått klar nedgang i investeringene til neste år, særlig innenfor felt i drift. Dette gir grunn til å tro at mye av potensialet for investeringskutt i 2015 allerede kan være uttømt, og at det derfor trolig ikke er rom for omfattende kutt utover det som allerede indikeres i tellingen. Oljeselskapenes muligheter til å gjennomføre vesentlige kutt i sine investeringsplaner for neste år begrenses av at de fleste kontrakter med underleverandører allerede er inngått.

Nedgang i anslaget for utbygging og drift for 2014

Det er investeringsanslagene innenfor feltutbygging og felt i drift som faller sammenlignet med forrige kvartals anslag. Anslaget for feltutbygging reduseres med 3,4 milliarder kroner, mens tallet for felt i drift går ned med 4,9 milliarder, sammenlignet med forrige kvartals anslag.

Investeringsplaner overføres fra 2014 til 2015

Siden 2. kvartal har estimatet for 2014 blitt redusert med 13,1 milliarder kroner, eller 5,7 prosent. Historiske tall viser at estimatene for det inneværende året pleier å ha sitt høyeste nivå i 3. kvartal, mens det er vanlig med en anslagsnedgang i 4. kvartal. For 2014 kom anslagstoppen allerede i 2. kvartal. Selv om det er vanlig med nedgang i estimatene for det inneværende året fra 2. til 4. kvartal, er den relative nedgangen for 2014 større enn det historiske gjennomsnittet. Estimatet for 2015 har blitt justert opp med 6,1 milliarder, eller 3,4 prosent, fra førstegangsanslaget gitt i 2. kvartal. Retningen på anslagsutviklingen for 2015 så langt er i tråd med historiske anslag, men økningen i estimatene for 2015 er en del svakere enn historisk gjennomsnitt. Noe av årsaken til den simultane nedgangen og oppgangen i anslagene for henholdsvis 2014 og 2015 i 4. kvartal er at operatører innser at man ikke får realisert alle investeringer planlagt for året, slik at noen investeringsplaner overføres fra 2014 til 2015.

Noe mindre investeringsaktivitet i 3. kvartal

Mens de påløpte investeringene i 2. kvartal utgjorde 55,7 milliarder kroner, avtok investeringene i 3. kvartal 2014 til 54,9 milliarder kroner. De utførte investeringene i årets tre første kvartaler utgjør 162,7 milliarder kroner. Realisering av det nåværende anslaget for 2014 forutsetter investeringer på 55,8 milliarder kroner i 4. kvartal.

Opplysningene i undersøkelsen er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel i midten av november.

Nærmere om avgrensning og definisjoner i statistikkenÅpne og lesLukk

Investeringskategorien feltutbygging dekker aktiviteten fra Plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til godkjenning hos myndighetene til produksjonstart. Statistikken dekker ikke utbyggingsprosjekter før de blir besluttet av rettighetshaverne. Før denne beslutningen fattes, kan det i mange tilfeller være stor usikkerhet knyttet til hvor vidt prosjektene i det hele tatt blir realisert, og eventuelt når investeringene vil komme.

Statistikkens datakilde er innrapporterte tall fra operatører av utvinningslisenser innen næringene utvinning av råolje (06.100), utvinning av naturgass (06.200) og rørtransport (49.50). Undersøkelsen er en fulltelling.