137265_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
137265
Sterk investeringsvekst i 2013
statistikk
2014-03-06T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, investeringer1. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk investeringsvekst i 2013

De endelige investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, utgjorde 209,1 milliarder kroner i 2013, 21 prosent mer enn i 2012. For 2014 justerer selskapene anslagene noe opp, til rekordhøye 223,7 milliarder kroner.

Antatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport, etter anslagstidspunkt og tid
Investeringer (mill. kr)
2011201220132014
Antatte investeringer mai året før146 322143 180194 285208 223
Antatte investeringer august året før148 787171 958204 045215 095
Antatte investeringer november året før150 806184 591207 815223 259
Antatte investeringer februar samme år141 141186 044198 678223 724
Antatte investeringer mai samme år144 368186 654211 3030
Antatte investeringer august samme år151 706184 942212 7680
Antatte investeringer november samme år152 594180 600211 9000
Påløpte investeringer146 290172 465209 0790
Figur 1. Investeringer. Oljevirksomhet. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. 2011-2014. Milliarder kroner

Investeringsanslaget for 2014 er 0,5 milliarder kroner høyere enn det ble anslått i forrige kvartal.

Endelige investeringer noe lavere enn anslått

I 2013 utgjorde de samlede investeringene i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel 209,1 milliarder kroner. Dette er 36,6 milliarder kroner mer enn i 2012. Økningen i 2013 kom innenfor følgende investeringsområder:

  • feltutbygging
  • felt i drift
  • leting
  • rørtransport

Landvirksomhet viste isteden moderat nedgang. De endelige investeringene for 2013 ble 2,8 milliarder kroner lavere enn det som ble anslått i forrige kvartal.

Fortsatt sterk investeringsvekst i utvinningsnæringen

2013 er det tredje året på rad med sterk investeringsvekst i utvinningsnæringen. På disse tre årene har olje- og gassinvesteringene i løpende priser økt med hele 67 prosent. Den sterke oppgangen i investeringsnivået har sammenheng med at det i denne perioden har vært stabilt høye oljepriser. Dette har utløst en rekke prosjekter på norsk sokkel. Mange nye felt er blitt besluttet og er under utbygging, mens mange eldre felt blir oppgradert. Det foregår også en omfattende investeringsaktivitet for økt utvinning (IOR) på en rekke felt. Store funn i Nordsjøen har revitalisert Nordsjøen som leteprovins, og store oljefunn i Barentshavet har ført til økende leteaktivitet i nord.

I tillegg til økningen i investeringsaktivitet inngår det også en kostnadskomponent i den nominelle investeringsveksten de siste tre årene. Den økte aktiviteten på norsk sokkel har hevet etterspørselen etter leverandørindustriens produkter og tjenester. Dette har økt prisen på innsatsfaktorene i olje- og gassutvinningen. Det er grunn til å tro at økte kostnader står for en ikke ubetydelig del av veksten i olje- og gassinvesteringene de siste tre årene.

59 påbegynte letebrønner i 2013

Investeringsutgiftene til leting og konseptstudier endte på 33,9 milliarder kroner i 2013, en økning på 6,9 milliarder fra året før. Økningen kommer i all hovedsak innenfor undersøkelsesboring.

Det ble påbegynt 59 letebrønner i 2013, 17 flere enn i 2012. Av fjorårets brønner var 45 undersøkelsesbrønner og 14 avgrensningsbrønner. Det ble gjort 20 nye funn, 7 flere enn i 2012. Funnene gjort i 2013 var gjennomgående små. Derfor er de samlede antatte ressursene fra funnene i fjor lavere enn ressursene fra funnene i 2012. Ressursene fra funnene gjort i 2013 utgjør ifølge Oljedirektoratet omtrent halvparten av petroleumsproduksjonen på norsk sokkel i 2013.

De endelige leteinvesteringene i 2013 ble 1,3 milliarder lavere enn det som var anslått i 4. kvartal 2013.

168 milliarder til felt

Investeringene til feltutbygging utgjorde 63,2 milliarder kroner i 2013. Dette er 11,2 milliarder mer enn de endelige utbyggingsinvesteringene i 2012.

For felt i drift endte investeringene på 105,1 milliarder kroner i 2013, dette representerer en økning med hele 16,1 milliarder sammenlignet med året før. I løpet av 2013 er det kommet fire nye felt i produksjon, mens to felt er blitt nedstengt.

Investeringene til landvirksomhet utgjorde 3,6 milliarder kroner i 2013.

For rørtransport endte investeringene på 3,2 milliarder kroner i 2013, opp fra kun 0,3 milliarder i 2012. Den sterke økningen kommer som følge av at de nye feltene som bygges gir behov for økt transportkapasitet.

Noe høyere anslag for 2014

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2014, inkludert rørtransport, blir nå anslått til rekordhøye 223,7 milliarder kroner. Dette er 0,5 milliarder kroner høyere enn oppgitt i forrige kvartal og hele 25 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2013. Anslagene for alle investeringskategorier øker sammenlignet med tilsvarende anslag for i fjor.

Investeringene til letevirksomheten i 2014 er nå anslått til 34,4 milliarder kroner. Dette er 3,5 milliarder høyere enn oppgitt i forrige kvartal. Økningen fra forrige kvartals anslag kommer innenfor undersøkelsesboring. Anslaget er 1,6 milliarder høyere enn tilsvarende anslag for 2013.

Investeringer til feltutbygging blir nå anslått til hele 80,4 milliarder kroner i 2014. Dette er 1 milliard høyere enn anslått i 4. kvartal. Anslaget er 16,4 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2013, gitt i 1. kvartal 2013.

Investeringene til felt i drift i 2014 anslås til 98,4 milliarder kroner. Dette er 3,8 milliarder kroner lavere enn anslått i 4. kvartal 2013, og 2,2 milliarder høyere enn tilsvarende anslag gitt for 2013 i 1. kvartal 2013.

Opplysningene i undersøkelsen er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel i midten av februar.