137145_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
137145
Høyere investeringsanslag for 2014
statistikk
2013-12-05T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, investeringer4. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere investeringsanslag for 2014

Investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, blir nå anslått til hele 223,3 milliarder kroner for 2014. Det er 8,2 milliarder mer enn ved forrige rapportering. Anslaget for 2013 justeres noe ned, og utgjør nå 211,9 milliarder kroner.

Antatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport, etter anslagstidspunkt og tid
Investeringer (mill. kr)
2011201220132014
Antatte investeringer mai året før146 322143 180194 285208 223
Antatte investeringer august året før148 787171 958204 045215 095
Antatte investeringer november året før150 806184 591207 815223 259
Antatte investeringer februar samme år141 141186 044198 6780
Antatte investeringer mai samme år144 368186 654211 3030
Antatte investeringer august samme år151 706184 942212 7680
Antatte investeringer november samme år152 594180 600211 9000
Påløpte investeringer146 290172 46500
Figur 1. Investeringer. Oljevirksomhet. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. 2011-2014. Milliarder kroner

Anslaget for 2013 er 31,3 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2012, gitt i 4. kvartal 2012. Det oppgitte tallet for 2014 er 15,4 milliarder kroner høyere enn tilsvarende anslag for 2013, gitt i 4. kvartal 2012. Anslagene på nåværende tidspunkt bekrefter dermed indikasjonene fra de to foregående tellingene om en sterk vekst i investeringsnivået i 2013 og en mer dempet vekst i 2014.

Stadig økende anslag for 2014

Anslaget for 2014, målt i løpende priser, er det høyeste anslaget som er gitt siden Statistisk sentralbyrå startet investeringstellingen i 1985. Det er anslagene for investeringene til feltutbygging, rørtransport og landvirksomhet som øker sammenlignet med tilsvarende anslag for 2013, gitt i 4. kvartal 2012. For felt i drift er anslaget på samme nivå som tilsvarende estimat for 2013, gitt i 4. kvartal 2012, mens anslaget for letevirksomheten viser klar nedgang.

Mer til feltutbygging

Investeringer til feltutbygging blir anslått til 79,4 milliarder kroner i 2014. Det er 9,3 milliarder høyere enn anslått i 3. kvartal. Den sterke økningen fra forrige kvartal har ulike årsaker. I noen utbyggingsprosjekter forskyves aktivitet fra 2013 til 2014. I andre prosjekter forseres aktivitet, som tidligere er planlagt gjennomført i 2015, til 2014. Noen utbygginger har teknologiske utfordringer som øker utbyggingskostnadene. I noen prosjekter bidrar kostnadspress til å øke investeringene utover budsjetterte rammer. I tillegg er det kommet til et utbyggingsprosjekt siden forrige kvartal. Sammenlignet med anslaget for 2013, gitt i 4. kvartal 2012, er anslaget for 2014 hele 15,6 milliarder høyere. Det planlegges svært høy investeringsaktivitet på mange utbyggingsprosjekter til neste år og mange av disse vil nå sin investeringstopp i 2014. Prosjektene som hadde utbyggingsoppstart i fjor og i år, vil ha vesentlig høyere utbyggingsaktivitet i 2014 enn i år.

Lavere leteanslag

Investeringene til leting og konseptstudier i 2014 blir nå anslått til 30,9 milliarder kroner. Det er 1,9 milliarder lavere enn oppgitt i tellingen i 3. kvartal. Anslaget er 6,1 milliarder lavere enn tilsvarende tall for 2013, gitt i 4. kvartal 2012. Nedgangen er spesielt stor innen leteboring. Oljeselskapenes anslag indikerer et lavere antall borede undersøkelses- og avgrensningsbrønner i 2014 enn i år.

Nedjustert anslag for 2013

Investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, blir nå anslått til 211,9 milliarder kroner for 2013. Dette er 0,9 milliarder kroner lavere enn oppgitt i forrige kvartal, og 31,3 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2012. Både anslagene for investeringene til letevirksomhet, feltutbygging, felt i drift og rørtransport øker sammenlignet med tilsvarende anslag for i fjor. Tallene for landvirksomhet viser derimot en nedgang.

Høy investeringsaktivitet i 3. kvartal

Mens de påløpte investeringene i 1. og 2. kvartal i år utgjorde henholdsvis 44,9 milliarder og 52,3 milliarder kroner, økte investeringene i 3. kvartal til 55,9 milliarder kroner. De påløpte investeringene i årets første tre kvartaler utgjør dermed 153,2 milliarder kroner. Realisering av det nåværende anslaget for 2013 forutsetter investeringer på 58,7 milliarder kroner i 4. kvartal.

Investeringsanslaget til felt samlet, det vil si feltutbygging og felt i drift, oppgis nå til å bli hele 169 milliarder kroner, 0,4 milliarder kroner lavere enn anslått i 3. kvartal. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2012, er anslaget for 2013 21,1 milliarder kroner høyere.

Leteinvesteringene blir nå anslått til 35,2 milliarder kroner i 2013. Det er 0,8 milliarder kroner lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal, og 7,3 milliarder høyere enn tilsvarende anslag for 2012.

Opplysningene i undersøkelsen er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel i midten av november.