116133_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
116133
Rekordhøye investeringsanslag
statistikk
2013-09-05T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, investeringer3. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøye investeringsanslag

Investeringene til olje- og gassvirksomheten anslås å bli klart høyere i 2013 enn de var i 2012. Det er ventet at veksten vil fortsette i en mer moderat takt i 2014.

Antatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport, etter anslagstidspunkt og tid
Investeringer (mill. kr)
2011201220132014
Antatte investeringer mai året før146 322143 180194 285208 223
Antatte investeringer august året før148 787171 958204 045215 095
Antatte investeringer november året før150 806184 591207 8150
Antatte investeringer februar samme år141 141186 044198 6780
Antatte investeringer mai samme år144 368186 654211 3030
Antatte investeringer august samme år151 706184 942212 7680
Antatte investeringer november samme år152 594180 60000
Påløpte investeringer146 290172 46500
Figur 1. Investeringer. Oljevirksomhet. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. 2011-2014. Milliarder kroner

Ifølge nye anslag fra oljeselskapene vil investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, beløpe seg til 212,8 milliarder kroner i 2013, målt i løpende verdi. Dette er noe høyere enn ved forrige måling og 15 prosent over sammenlignbare tall for 2012. Anslaget for 2014 øker nå til hele 215,1 milliarder kroner, noe som er 5,4 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2013.

Rekordhøyt anslag for 2014

Anslaget for 2014 på 215,1 milliarder kroner er, målt i løpende priser, det høyeste anslaget som er gitt siden Statistisk sentralbyrå startet investeringstellingen i 1985. Det er anslagene for investeringene til feltutbygging, felt i drift, landvirksomhet og rørtransport som øker sammenlignet med tilsvarende anslag for 2013, gitt i 3. kvartal 2012. Bare anslagene for letevirksomheten viser nedgang. 2014-anslaget er 6,9 milliarder høyere enn oppgitt i forrige kvartal.

170,3 milliarder til felt

Investeringsanslaget til felt samlet, det vil si feltutbygging og felt i drift, utgjør nær 80 prosent av det samlede investeringsanslaget for 2014. Feltinvesteringene oppgis nå å bli hele 170,3 milliarder kroner, 5,1 milliarder kroner høyere enn oppgitt i 2. kvartal. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2013, er anslaget for 2014 11,3 milliarder kroner høyere.

Mindre til letevirksomhet

Investeringene til letevirksomheten i 2014 er nå anslått til 32,8 milliarder kroner. Dette er riktignok 2 milliarder mer enn oppgitt i 2. kvartal, men likevel hele 7,9 milliarder lavere enn tilsvarende tall for 2013, gitt i 3. kvartal 2012. Det aller meste av nedgangen fra tilsvarende 2013-anslag kommer innenfor leteboring, det vil si boring av undersøkelses- og avgrensningsbrønner. Nedgangen innenfor geologiske undersøkelser og seismikk er moderat.

De lavere budsjettene til boring av letebrønner kan synes overraskende når riggkapasiteten på norsk sokkel er økende. Oljeselskapenes bruk av sine innleide mobile rigger blir besluttet ut fra en avveining om letevilje og behov for å avgrense funn på den ene siden, og behov for produksjonsboring på felt på den andre siden. Den forventede nedgangen innenfor leteboring til neste år kan derfor ses i sammenheng med den rekordhøye aktiviteten innenfor felt.

Leteanslaget for 2013, gitt i 3. kvartal 2012, var rekordhøyt, og anslaget for 2013 i nåværende telling er vesentlig lavere. Det er derfor grunn til å tro at den store nedgangen fra 2013 til 2014, som indikeres i denne tellingen, vil reduseres i leteanslag i senere tellinger.

Oppjustert anslag for 2013

Investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, blir nå anslått til hele 212,8 milliarder kroner for 2013. Dette er 1,5 milliarder kroner høyere enn hva som ble anslått i 2. kvartal, og 27,8 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2012. Det er investeringene til feltutbygging, felt i drift, leting og rørtransport som viser en klar oppgang sammenlignet med tilsvarende tall for i fjor. Bare landvirksomhet viser nedgang.

Økende aktivitet i 1. halvår

De påløpte investeringene økte fra 44,9 milliarder i 1. kvartal til hele 52,3 milliarder i 2. kvartal 2013. Dette gir påløpte investeringer i 1. halvår på 97,2 milliarder kroner. Det nåværende anslaget for 2013 forutsetter investeringer på 115,5 milliarder i 2. halvår, opp 18,8 prosent fra 1. halvår. Historiske tall viser at investeringsaktiviteten pleier å være høyest i 2. halvår. Gjennomsnittlig har investeringene i 2. halvår vært 12,3 prosent høyere enn i 1. halvår. Boreaktiviteten i juli og august indikerer økt investeringsaktivitet i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal. Denne indikatoren representerer litt under halvparten av de totale investeringene. Disse forhold gir grunn til å tro at en større andel enn vanlig av investeringene som nå er planlagt gjennomført i 2. halvår faktisk blir realisert i 2013.

Opplysningene i undersøkelsen er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel i midten av august.