92675_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
92675
Sterk vekst i 2012
statistikk
2013-03-06T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
false

Olje- og gassvirksomhet, investeringer1. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i 2012

De endelige investeringene til olje- og gassvirksomheten i 2012 utgjorde 172,5 milliarder kroner, 18 prosent mer enn i 2011. Samtidig justeres oljeselskapenes anslag for 2013 ned med 9,1 milliarder kroner, til 198,7 milliarder kroner.

Antatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport, etter anslagstidspunkt og tid
Investeringer (mill. kr)
2010201120122013
Antatte investeringer mai året før136 077146 322143 180194 285
Antatte investeringer august året før145 444148 787171 958204 045
Antatte investeringer november året før138 534150 806184 591207 815
Antatte investeringer februar samme år135 552141 141186 044198 678
Antatte investeringer mai samme år139 657144 368186 6540
Antatte investeringer august samme år139 414151 706184 9420
Antatte investeringer november samme år132 998152 594180 6000
Påløpte investeringer125 421146 290172 4650
Investeringer. Oljevirksomhet. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. 2010-2013.

Det nye anslaget for 2013 er 7 prosent høyere enn sammenlignbare tall for 2012 og indikerer en lavere investeringsvekst i år enn i 2012.

Kraftig investeringsøkning siden 2002

I 2012 utgjorde de samlede investeringene i olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, 172,5 milliarder kroner. Dette er 26,2 milliarder kroner høyere enn i 2011. Økningen kommer innenfor investeringsområdene feltutbygging og felt i drift, mens leting, landvirksomhet og rørtransport viser nedgang. De endelige investeringene for 2012 ble 8,1 milliarder kroner lavere enn anslått i forrige kvartal.

Fra 2002 til 2012 har olje- og gassinvesteringene, målt i løpende verdi, økt med hele 220 prosent. Oppgangen fra 2002 til 2005 kan hovedsakelig tilskrives utbyggingen av de store feltene Snøhvit og Ormen Lange med tilhørende terminaler og rørledninger. Den videre oppgangen fra 2005 til 2009 kom hovedsakelig som følge av den kraftige økningen i oljeprisen i årene fra 2003 til 2008. Prisøkningen gav økt leteaktivitet og utløste en rekke nye utbyggingsprosjekter og prosjekter knyttet til eksisterende infrastruktur. I tillegg førte den høye investeringsaktiviteten til kapasitetsproblemer i leverandørindustrien og dermed til dyrere innsatsfaktorer i oljenæringen. Dette bidro til høyere nominelle investeringer. I 2010 falt investeringsnivået med 8 prosent. Hovedårsaken til nedgangen i 2010 var at usikkerheten knyttet til oljepris i etterkant av finanskrisen førte til at mange planlagte prosjekter ble besluttet utsatt i 2009. Den sterke oppgangen i investeringsnivået etter 2010 har sammenheng med at stigende og mer stabiliserte oljepriser i perioden fra 2010 til 2012 har utløst en rekke prosjekter på samme tid som det foregår høy oppgraderingsaktivitet på mange eldre felt på norsk sokkel.

Mest investeringer til felt

Investeringene til feltutbygging i 2012 utgjorde 52 milliarder kroner – 14,5 milliarder mer enn de endelige investeringene til feltutbygging i 2011. Økningen har sammenheng med at det har vært utbyggingsaktivitet på 20 felt i 2012, mot 16 felt i 2011. I tillegg har de fleste utbyggingsprosjektene hatt høyere investeringsaktivitet i 2012 enn de hadde i 2011.

For felt i drift endte investeringene i 2012 på 89 milliarder kroner. Det representerer en økning fra året før på 13,5 milliarder kroner. Det var spesielt feltene Ekofisk, Troll og Valhall som skilte seg ut med et høyt investeringsnivå i 2012.

42 letebrønner i 2012

Investeringsutgiftene til leting og konseptstudier endte i 2012 på 27 milliarder kroner, noe lavere enn året før. Det ble påbegynt 42 letebrønner på norsk kontinentalsokkel i 2012 – 10 færre enn i 2011. Av disse ble 29 brønner boret i Nordsjøen, 8 i Norskehavet og 5 i Barentshavet. Det ble gjort 13 nye funn, 5 i Nordsjøen, 5 i Norskehavet og 3 i Barentshavet. De største funnene i 2012 gjorde Statoil med gassfeltet King Lear helt sør i Nordsjøen og med oljefeltet Havis i Barentshavet. I tillegg gjorde selskapet Wintershall et mellomstort oljefunn på feltet Skarfjell nord i Nordsjøen.

Noe lavere anslag for 2013

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2013, inkludert rørtransport, blir nå anslått til 198,7 milliarder kroner – 9,1 milliarder kroner lavere enn anslagene gitt i forrige kvartal. Nedgangen kommer innenfor leting og felt i drift, mens landvirksomhet, feltutbygging og rørtransport viser oppgang.

Anslaget for 2013 er 12,7 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2012. Det er anslagene for investeringene til letevirksomheten, feltutbygging og rørtransport som øker sammenlignet med tilsvarende tall for 2012. Felt i drift og landvirksomhet viser nedgang.

Tallene innhentet i februarÅpne og lesLukk

Opplysningene i undersøkelsen er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel i midten av februar.