187907_tabell_203563_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/energiregn/aar
187907_tabell_203563
statistikk
2014-11-05T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
true
Statistikken viser bruk av bl.a. bensin, diesel, strøm, og fjernvarme i husholdninger, til transport og i industri. Samlet energibruk falt 1,7 prosent fra 2012 til 2013.

Energiregnskap og energibalanse2012-2013

Statistikken Energiregnskap og energibalanse vil bli publisert som to separate statistikker (Energiregnskap og Energibalanse) fra oktober 2015.

22. januar 2015 ble tall for naturgass og andre gasser rettet for industrien for perioden 2009-2013, tabell 1-8 og statistikkbanktabell 09380 og 09386.

28. januar 2015 ble tall for mellomdestillater rettet for 2013, og tall for naturgassforbruk i industrien ble rettet for 2012, tabell 9-12 og statistikkbanktabeller: 04371, 04372, 10703, 10704, 10705.

Innhold

Energivarebalanse for Norge. Siste år. Foreløpige tall
2013Kull (1 000 tonn)Koks (1 000 tonn)Petrolkoks (1 000 tonn)Biobrensel og avfall (1000 tonn oljeekvivalenter)Råolje (1 000 tonn)Bensin (1 000 tonn)Parafin (1 000 tonn)Mellomdestillater (1 000 tonn)Tungolje (1 000 tonn)LPG/NGL (1 000 tonn)Naturgass/LNG (mill. Sm³)Annen gass (1 000 tonn oljeekvivalenter)1Elektrisitet (GWh)Fjernvarme (GWh)2
1Omfatter jernverksgass, raffinerigass, deponigass og brenngass.
2Fjernkjøling er inkludert.
3Inkluderer kondensat og NGL fra produksjon av råolje og naturgass.
4Leveranser i norske havner til skip i utenriksfart uansett skipets nasjonalitet.
5Tap i overførings- og fordelingsnettet, avkjøling mot luft, fakling utenom energisektorene.
Rettet 20. januar 2015.
1 Total produksjon1 85502121 36971 66910 3609017 3831 7707 666113 1161 166134 2406 214
1.1 Produksjon av primær energi31 855001 36971 6694 5290007 166113 116000
1.2 Produksjon av sekundær energi00212005 8329017 3831 77050001 166134 2406 214
2 Import6404173621671 8162525821 2931 9922390010 1360
3 Eksport2 0681444257 9647 7153632 6601 9246 303106 205015 1680
4 Internasjonal bunkers00000047824319200000
4.1 Internasjonal sjøfart bunkers4000000024319200000
4.2 Internasjonal luftfart bunkers0000004780000000
5 Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning)2975300-488-13-28-250210000
6 Brutto innenlands tilgang (1+2-3-4+5)7244215601 49515 0332 8846145 7481 6471 6236 9111 166129 2076 214
8 Omvandling6294048913 3791 2231076651 7672614401011 0009
8.1 I jernverk3794000000000000
8.2 I oljeraffineri000013 3791 2231076481 767220000
8.3 I varmekraftverk000180003004251600
8.4 I kombinerte kraftvarmeverk2500246000300183120
8.5 I fjernvarmeverk00022600011051429889
8.6v Annen omvandling0000000002330000
9 Eget forbruk i energinæringer0000000277034 1976788 21711
9.1 Olje- og-gassutvinning0000000269004 19606 2210
9.2 Kullutvinning000000060000410
9.3 Oljeraffinerier000000010306785550
9.4 Pumpekraftstasjoner0000000000007780
9.5 Vannkraftstasjoner0000000100005570
9.6 Varmekraftverk000000000000130
9.7 Kraftvarmeverk000000000000380
9.8 Fjernvarmeverk0000000000001311
10 Svinn50000000000164610 7221 299
11 Statistiske feil (6-8-9-10-12)-64563101 65470838478-2922941 177000
12 Netto innenlands forbruk inkl. råstoff7262705291 00609524684 3281711 0651 081341109 2694 894
12.1 Netto innenlands energiforbruk, uten råstoff641270221 00609524684 328171161516341109 2694 894
13 Industri og bergverk6402682232800121311812534533242 202547
13.1 Bergverk00010007001505922
13.2 Treforedling00015800023111043 45471
13.3 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler0004000490256702 602173
13.4 Produksjon av kjemiske råvarer259640400001018341272796 875131
13.5 Produksjon av jern,stål, og ferrolegeringer267191920007011454 8981
13.6 Produksjon av ikke-jernholdige metaller0030000501143019 2319
13.7 Produksjon av ikke metallholdige mineralprodukter1141311420003669397351 2402
13.8 Annen industri00082000350122003 310158
14 Transport00012409293903 15835212217070
14.1 Banetransport00010001400007070
14.2 Lufttransport0000013900000000
14.3 Veitransport000123088902 5110217100
14.4 Kysttransport00000390633350105000
15 Andre sektorer03055402377957193550866 3614 347
15.1 Fiske0000060407150002010
15.2 Jordbruk0005000129001802 0605
15.3 Private husholdninger0005200163962084037 0651 083
15.4 Privat og offentlig tjenesteyting, inkl. forsvar0202200382224826825 7633 260
15.5 Bygg og anlegg0007000137019101 2720
16 Energi brukt som råstoff850507000000904564000
16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer0020000000902564000
16.2 I annen industri85048700000010000
Memo1: Naturgass faklet på oljefelter og terminaler0000000000514000