56368_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
56368
Sterkt prisfall gjennom 2011
statistikk
2012-01-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser4. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterkt prisfall gjennom 2011

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene i 2011, utenom avgifter og nettleie, var 3,2 prosent lavere sammenlignet med året før. Gjennomsnittsprisen har sunket med 21 prosent i 4. kvartal 2011 sammenlignet med samme periode i 2010.

Husholdningenes strømpris falt betydelig i 2011. Strømprisen, eksklusive avgifter og nettleie, var på 57,5 øre/kWh i midten av 1. kvartal 2011. I midten av 4. kvartal hadde prisen falt og var i gjennomsnitt på 35,0 øre/kWh. Den stramme kraftsituasjonen i 1. kvartal, som følge av lave temperaturer og historisk lav fyllingsgrad, endret seg fullstendig i løpet av året. Mens fyllingsgraden ved inngangen til 2011 lå 27 prosentpoeng under normalen, var den i uke 52 nær 9 prosentpoeng høyere enn normalen for denne uka.

Priser på elektrisk kraft for husholdninger, etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. Øre/kWh

Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger, kvartalsvis

Den totale strømprisen, medregnet avgifter og nettleie, for husholdninger var i gjennomsnitt 89,8 øre/kWh i 4. kvartal. For 2011 som helhet var prisen i gjennomsnitt 101,5 øre/kWh. Det er en nedgang på 2,2 prosent sammenlignet med året før. Av dette utgjorde kraftprisen 44,6 øre/kWh, nettleia 27,8 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft og merverdiavgift 29,1 øre/kWh.

Spotpris billigst i 2011

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen hadde den billigste kontraktstypen i 2011. Der var prisen i gjennomsnitt 44,1 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Prisen på variable kontrakter, ikke tilknyttet elspotprisen, lå en del høyere. Dette er ofte tilfellet i perioder med fallende priser, variable kontrakter kostet i gjennomsnitt 47,5 øre/kWh i 2011. For ett års fastpriskontrakter var prisen 44,2 øre/kWh, mens prisen for andre fastpriskontrakter var 41,5 øre/kWh i 2011.

Redusert strømpris for tjenesteytende næringer og annen industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 36,5 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, i midten av 4. kvartal 2011. Det er 18 prosent lavere enn i samme periode året før. Prisene for hele 2011 sank med 7,4 prosent sammenlignet med året før.

For industri, unntatt kraftintensiv industri, sank også prisene noe i midten av 4. kvartal sammenlignet med samme periode året før. Gjennomsnittsprisen var 29,7 øre/kWh, som er en nedgang på 16 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Gjennomsnittsprisen for hele 2011 sank med 12 prosent i forhold til 2010.

Økt strømpris for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 27,8 øre/kWh i midten av 4. kvartal. Det er 29 prosent høyere enn i samme kvartal 2010. Gjennomsnittsprisen for 2011 økte med 20 prosent sammenlignet med 2010. Prisøkningen må ses i sammenheng med at andelen ikke-markedsbestemte kontrakter ble betydelig redusert i perioden, mens fastpris-, spotpris- og variabelpriskontrakter har økt i omfang.

Priser på elektrisk kraft, eksklusive avgifter og nettleie. Øre/kWh

Prosentvis fordeling av kontraktstyper. 4. kvartal 2011

Kraftprisstatistikkens måleperiode for 4. kvartal var uke 45. Gjennomsnittlig spotpris målt over

hele kvartalet lå 5,9 øre lavere enn spotprisen i måleuka.

I konsumprisindeksen (KPI) måles også utviklingen i elektrisitetspriser for husholdninger, og det kan oppstå noe avvik i prisutviklingen på elektrisitet i KPI og den kvartalsvise elektrisitetsstatistikken. Dette skyldes hovedsakelig ulik hyppighet og noe forskjellig rapporteringsperiode.

Tabeller: