53296_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/arkiv
53296
Vått vær ga billigere strøm
statistikk
2011-10-03T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser3. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vått vær ga billigere strøm

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 10 prosent lavere i midten av 3. kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Prisnedgangen var på 28 prosent i forhold til midten av 2. kvartal i år.

Gjennomsnittsprisen for alle typer kontrakter var for husholdninger 34,5 øre/kWh i midten av 3. kvartal (uke 32). Den totale strømprisen medregnet avgifter og nettleie var 89,2 øre/kWh. Av dette utgjorde nettleia ekskludert avgifter 27,8 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft og merverdiavgiften 26,9 øre/kWh. Husholdningenes totale strømpris inkludert avgifter falt med 4,6 prosent sammenlignet med midten av 3. kvartal i 2010.

Priser på elektrisk kraft for husholdninger, etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. Øre/kWh

Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger, kvartalsvis. Øre/kWh

Vått vær og høyere fyllingsgrad

Tjenesteytende næringer og industrien, unntatt kraftkrevende industri, følger samme mønster som husholdningene. Det er et klart prisfall sammenlignet med midten av 3. kvartal i fjor. Prisfallet har sammenheng med at fyllingsgraden i norske vannkraftmagasiner var på 77,3 prosent i midten av 3. kvartal i år. Det er en oppgang fra 65,3 prosent på samme tid i fjor, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Denne økte fyllingsgraden skyldes uvanlig høye nedbørsmengder for landet som helhet i vår- og sommermånedene i år.

Variable kontrakter dyrere enn spotpriskontrakter

Ser man på prisen for husholdningene fordelt på de forskjellige kontraktstypene i midten av 3. kvartal, var kontrakter med fastpris dyrest, etterfulgt av kontrakter med variabel pris. 1-års fastpriskontrakter og andre fastpriskontrakter kostet henholdsvis 42,6 og 41,3 øre/kWh i gjennomsnitt i midten av 3. kvartal i år. For husholdninger med variable kontrakter (ikke tilknyttet elspotprisen) var prisen 37,8 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Kontrakter tilknyttet elspotprisen var den billigste kontraktstypen i perioden. Denne kontraktstypen kostet i gjennomsnitt 31,2 øre/kWh, det vil si 6,6 øre/kWh lavere enn gjennomsnittet for variable kontrakter.

Redusert strømpris for tjenesteytende næringer og annen industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 32,9 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, i midten av 3. kvartal i år. Det er 9,7 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

For industri, unntatt kraftintensiv industri, sank også prisene noe i midten av 3. kvartal sammenlignet med samme periode året før. Gjennomsnittsprisen var 27,9 øre/kWh i midten av 3. kvartal, som er en nedgang på 4 prosent sammenlignet med midten av 3. kvartal i 2010.

Gjennomsnittlige priser på elektrisk kraft, eksklusive avgifter og nettleie. Alle typer kontrakter. 1. kvartal 1998-3. kvartal 2011. Øre/kWh

Fordeling av kontraktstyper. 3. kvartal 2011. Prosent

Økt strømpris for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 24,4 øre/kWh i midten av 3. kvartal. Det er 17,6 prosent høyere enn i samme periode i 2010. Den store prisøkningen må ses i sammenheng med at andelen ikke-markedsbestemte kontrakter er redusert betydelig i perioden, mens fastpris-, spotpris- og variabelpriskontrakter har økt i omfang.

Kraftprisstatistikkens måleperiode for 3. kvartal var uke 32. Gjennomsnittlig spotpris målt over hele kvartalet lå 0,8 øre over spotprisen i måleuka.

I konsumprisindeksen (KPI) måles også utviklingen i elektrisitetspriser for husholdninger, og det kan oppstå noe avvik i prisutviklingen på elektrisitet i KPI og den kvartalsvise elektrisitetsstatistikken. Dette skyldes hovedsakelig ulik hyppighet og noe forskjellig rapporteringsperiode.

Tabeller: