7873_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/arkiv
7873
Høyere strømpriser i 2010
statistikk
2011-01-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser4. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere strømpriser i 2010

Husholdningenes gjennomsnittlige strømpris var 46,8 øre/kWh i 2010, eksklusive avgifter og nettleie, viser de foreløpige årstallene. Dette er 33 prosent høyere enn i 2009. Også for de andre forbruksgruppene økte elektrisitetsprisene fra 2009 til 2010.

Priser på elektrisk kraft for husholdninger, etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. Øre/kWh

Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger, kvartalsvis

Økningen i strømprisene skyldes blant annet mindre tilsig og lavere fyllingsgrad i 2010. Fyllingsgraden lå under mediannivået gjennom hele året, og var 26,3 prosentpoeng lavere enn medianverdien for uke 52. Langvarige revisjoner av svenske kjernekraftverk bidro også til å presse prisen oppover. De foreløpige årstallene er basert på kvartalsundersøkelsene i 2010, som bygger på prisene i en måleuke i den midterste måneden i kvartalet.

Gjennomsnittsprisen for alle typer kontrakter for husholdningene var 44,2 øre/kWh i midten 4. kvartal 2010. Dette er en oppgang på 38 prosent i forhold til midten av 4. kvartal året før.

Spotpriskontrakter dyrest

For husholdninger med kontrakter tilknyttet elspot var prisen 45,8 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, i midten av 4. kvartal. Prisen på variable kontrakter (ikke tilknyttet elspotprisen) lå noe lavere, som ofte er tilfellet i perioder med økende priser. Variable kontrakter kostet i gjennomsnitt 42,3 øre/kWh. For 1-års fastpriskontrakter var prisen 40,5 øre/kWh, mens prisen for andre fastpriskontrakter var 41,1 øre/kWh.

Priser på elektrisk kraft, eksklusive avgifter og nettleie. Øre/kWh

Prosentvis fordeling av kontraktstyper. 4. kvartal 2010

Husholdningenes totale pris for strøm, nettleie og avgifter var i gjennomsnitt 100,6 øre/kWh i midten av 4. kvartal 2010. Det er 23 prosent høyere enn i samme periode året før. For 2010 som helhet var gjennomsnittsprisen 103,8 øre/kWh, en oppgang på 21 prosent sammenlignet med året før. Den høye årsprisen har også sammenheng med den høye prisen i begynnelsen av 2010. I 1. kvartal 2010 var prisen 112 øre/kWh. Av den totale prisen utgjorde kraftprisen i 2010146,8 øre/kWh, nettleia 27,6 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft og merverdiavgiften 29,3 øre/kWh.

Høyere strømpris for tjenesteyting og industri utenom kraftintensiv

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 44,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, i midten av 4. kvartal 2010. Det er 34 prosent høyere enn i samme kvartal året før. I 2010 som helhet steg prisene med 32 prosent sammenlignet med året før.

Også for industri, unntatt kraftintensiv industri og treforedling, steg prisene i 4. kvartal sammenlignet med samme kvartal året før. Gjennomsnittsprisen i midten av 4. kvartal var 35,5 øre/kWh. Det er en økning på 22 prosent sammenlignet med 4. kvartal i 2009. Gjennomsnittsprisen for hele 2010 økte med 22 prosent sammenlignet med 2009.

Noe høyere strømpris for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri og treforedling var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 21,6 øre/kWh i midten av 4. kvartal. Det er 2,3 prosent høyere enn i samme kvartal i 2009. Gjennomsnittet for året økte med 4,3 prosent sammenlignet med 2009.

Kraftprisstatistikkens måleperiode for 4. kvartal var uke 45. Gjennomsnittlig spotpris målt over hele kvartalet lå 10,1 øre over spotprisen i måleuka.

I konsumprisindeksen (KPI) måles også utviklingen i elektrisitetspriser for husholdninger, og det kan oppstå noe avvik i prisutviklingen på elektrisitet i KPI og den kvartalsvise elektrisitetsstatistikken. Dette skyldes hovedsakelig ulik hyppighet og noe forskjellig rapporteringsperiode.

Se også http://www.ssb.no/energi/

1Tidsperioden ble rettet fra "i midten av 4. kvartal" til "2010" 11. januar 2011 kl 14.35.

Tabeller: