7783_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/arkiv
7783
Størst prisøkning for husholdningene
statistikk
2010-07-01T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser2. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Størst prisøkning for husholdningene

Den gjennomsnittlige strømprisen utenom avgifter og nettleie var for husholdningene 38 prosent høyere i midten av 2. kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. I forhold til midten av 1. kvartal i år har prisen blitt redusert med 15 prosent.

Priser på elektrisk kraft for husholdninger, etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. Øre/kWh

Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger, kvartalsvis.

Gjennomsnittsprisen for alle typer strømkontrakter var for husholdninger 45,5 øre/kWh i 2. kvartal. Den totale strømprisen medregnet avgifter og nettleie var 102,1 øre/kWh. Av dette utgjorde nettleia 27,6 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft og merverdiavgiften 29,0 øre/kWh. Sammenlignet med 2. kvartal i fjor økte husholdningenes totale strømpris med 23 prosent.

Økningen i strømprisen kan blant annet sees i sammenheng med betydelig lavere fyllingsgrad i vannmagasinene i 2. kvartal i år. I uke 18 var fyllingsgraden i vannmagasinene 23,2 prosent. Det er 12,5 prosentpoeng lavere enn i samme periode i fjor og 11 prosentpoeng lavere enn medianen for fyllingsgraden for uka (perioden 1990-2007). Den relativt store økningen i husholdningenes strømpris i forhold til andre forbruksgrupper har sammenheng med at husholdningene har en forholdsvis stor andel kontrakter med variabel pris.

Spotpris lavere enn variabel pris

For husholdninger med kontrakter tilknyttet elspot var prisen i midten av 2. kvartal 40,5 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Det var en del lavere enn gjennomsnittet for kontrakter med variabel pris som var 53 øre/kWh. Gjennomsnittsprisen for 1-års fastpriskontrakter og andre fastpriskontrakter var henholdsvis 38,8 og 40,1 øre/kWh i 2. kvartal.

Priser på elektrisk kraft, eksklusive avgifter og nettleie. Øre/kWh

Prosentvis fordeling av kontraktstyper. 2. kvartal 2010

Høyere strømpris for tjenesteyting og industri utenom kraftintensiv

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var i 2. kvartal 41,6 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Det er 27 prosent høyere enn i 2. kvartal 2009.

Også for industri, unntatt kraftintensiv industri og treforedling, steg prisene i 2. kvartal sammenlignet med samme kvartal året før. Gjennomsnittsprisen i 2. kvartal var 32,5 øre/kWh. Det er en oppgang på 13 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2009.

Noe lavere strømpris for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri og treforedling var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 20,6 øre/kWh i 2. kvartal. Det er 2,9 prosent lavere enn i samme kvartal i 2009.

Kraftprisstatistikkens måleperiode for 2. kvartal var uke 18. Gjennomsnittlig spotpris målt over hele kvartalet lå noen øre under spotprisen i måleuka.

I konsumprisindeksen (KPI) måles også utviklingen i elektrisitetspriser for husholdninger, og det kan oppstå noe avvik i prisutviklingen på elektrisitet i KPI og den kvartalsvise elektrisitetsstatistikken. Dette skyldes hovedsakelig ulik hyppighet og noe forskjellig rapporteringsperiode.

Se også

http://www.ssb.no/energi/

Tabeller: