Rekordhøy strømpris for husholdninger

Publisert:

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 48,6 øre/kWh i 2018. Det er 41 prosent mer enn året før og det høyeste nivået som er registrert i statistikken. Vi må tilbake til 2010 og 2011 for å finne strømpriser i nærheten av dette nivået.

Den rekordhøye strømprisen må ifølge NVE ses i lys av økte priser på gass og kull samt en vesentlig høyere pris på CO2-kvoter i EU. Det ga økte kostnader for kraftproduksjon i Europa og påvirket de norske kraftprisene gjennom import fra og eksport til landene vi har forbindelse til.

Den totale strømprisen for husholdninger, som består av kraftpris, nettleie og avgifter, var i gjennomsnitt 114,9 øre/kWh i 2018. Det er 19 prosent høyere enn i 2017 og også et rekordhøyt nivå. Av dette utgjorde kraftprisen 48,6 øre/kWh, nettleien 28,7 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 37,6 øre/kWh.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie og avgifter for husholdninger

Nettleie Avgifter Kraftpris
2012 26.3 25.8 29.1
2013 26.4 27.1 34.8
2014 26 27.1 30.6
2015 26.2 29.1 26.7
2016 27.2 33.0 31.6
2017 27.9 34.2 34.4
2018 28.7 37.6 48.6

Kontrakter med variabel pris dyrest 

Husholdningene med variabel pris kontrakter hadde i gjennomsnitt den dyreste kontraktstypen i 2018 med en pris på 52,6 øre/kWh. For kontrakter tilknyttet elspotprisen var gjennomsnittsprisen ifølge statistikken over kraftpriser 47,6 øre/kWh i 2018. Det er denne typen kontrakter som er den vanligste strømkontrakten for husholdninger.

Den laveste strømprisen hadde de med eldre fastpriskontrakter. Prisen for disse kontraktene var 31,9 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. At prisen var lavere for fastpriskontrakter i 2018, kan ses i sammenheng med økte elspotpriser som slår raskere inn for husholdninger med andre typer strømkontrakter enn fastpris. Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en liten andel av det totale strømforbruket.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 2018

Øre/kWh
Nye fastpris- kontrakter – inntil 1-års varighet 39.9
Nye fastpris- kontrakter – over 1-års varighet 34.2
Alle andre fastpris- kontrakter 31.9
Kontrakter tilknyttet elspotprisen 47.6
Variabel pris kontrakter 52.6

Høye strømpriser for tjenesteyting og industri 

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 44,9 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 2018. Det er hele 46 prosent mer enn året før. Også for industri, eksklusiv kraftintensiv industri, økte prisene i 2018 kraftig sammenlignet med året før. Gjennomsnittsprisen var 43,9 øre/kWh, noe som er 45 prosent mer enn året før.

I kraftintensiv industri selges det meste av strømmen gjennom fastpriskontrakter som gir mer stabile priser over tid. Den gjennomsnittlige prisen eksklusive avgifter og nettleie var 31,6 øre/kWh i 2018, som utgjør en oppgang på 7,1 prosent i forhold til 2017.

Figur 3. Gjennomsnittlige priser på elektrisk kraft, eksklusive avgifter og nettleie. Alle typer kontrakter

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Husholdninger 16.2 15.2 14.1 20.6 20.3 41.4 27.9 26.7 41.3 28.1 39.1 35.2 46.8 45.3 29.1 34.8 30.6 26.7 31.6 34.4 48.6
Tjenesteytende næringer 16.5 14.8 13.3 19.4 19.4 31.1 24.9 24 36.9 27 35.4 34.5 45.7 42.3 28.5 33.6 28.9 24.7 29.2 30.8 44.9
Industri, unntatt kraftintensiv industri 16.3 15.1 13.9 18.4 19.8 26.3 23.7 22.3 28.4 23.3 28.8 29.8 36.4 32.1 27.8 32.4 27.6 23.2 28.7 30.2 43.9

Kontakt