Statistiske analyser 154

Et krevende år for industrien

Norsk industri 2016

Norsk industriproduksjon falt 5 prosent fra 2015 til 2016. Nedgangen skyldes hovedsakelig redusert produksjon i petroleumsrettet leverandørindustri. I våre naboland Danmark og Sverige går derimot produksjonen opp.

Denne publikasjonens hovedformål er å gi en oversikt over den kortsiktige produksjonsutviklingen i norsk industri med hovedvekt 2016. Publikasjonen ble for første gang publisert i 2014 og inneholder en rekke nøkkeltall for industrien, med en klar hovedvekt på industriproduksjonen. I årets publikasjon er det inkludert et kapittel om utviklingen i petroleumsrettet leverandørindustri mellom 2005 og 2016.

Nedgang i industriproduksjonen

Produksjonen i norsk industri falt med 5,0 prosent fra 2015 til 2016. Dette var en noe større prosentvis nedgang sammenlignet med nedgangen fra 2014 til 2015 da årsendringen var ned 3,4 prosent. Redusert produksjon i den petroleumsrettede leverandørindustrien var hovedårsaken til produksjonsfallet, og nedgangen var størst i maskinindustrien. En produksjonsnedgang på 20 prosent innenfor denne næringen er den viktigste årsaken til at den totale produksjonen i industrien gikk ned i 2016.

Til tross for en produksjonsnedgang i 7 av 15 industrinæringer ble det totale produksjonsfallet til en viss grad motvirket av at det var produksjonsvekst i de andre næringene. Flere av de eksportrettede næringene hadde vekst i 2016, og dette bidro til å dempe det totale produksjonsfallet i industrien.

Oppgang i Sverige og Danmark

Danmark og Sverige hadde i motsetning til Norge begge en produksjonsvekst fra 2015 til 2016 på henholdsvis 4,6 og 1,8 prosent. For landene i eurosonen var det også en produksjonsoppgang på 1,5 prosent i samme periode.

Andre nøkkelindikatorer for utviklingen i industrien har vist noe ulik utvikling fra 2015 til 2016. Som for produksjonen falt industriomsetningen med 7,5 prosent. Det var særlig fallet på 9,9 prosent i eksportmarkedet som trakk industriomsetningen ned. Sysselsettingen i industrien gikk også ned, med 4,41 prosent fra 2015 til 2016. Industrien investerte for totalt 23,2 milliarder kroner i 2016 målt i løpende verdi. Dette er en oppgang på 17,4 prosent sammenlignet med året før.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk industri 2016. Et krevende år for industrien

Ansvarlige

Mahta Souri, Nils-Arne Rye Krøtø

Serie og -nummer

Statistiske analyser 154

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Industri og bergverksdrift

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9559-1

ISBN (trykt)

978-82-537-9558-4

ISSN

0804-3221

Antall sider

54

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt