Statistiske analyser 148

Etter den søte kløe, kommer den sure svie

Norsk industri 2015

17 prosent nedgang i næringen bygging av skip og plattformer er den viktigste årsaken til at norsk industriproduksjon falt 3,5 prosent fra 2014 til 2015. Fallet står i sterk kontrast til produksjonsøkning året før og til veksten i våre naboland.

En produksjonsnedgang på 17 prosent i næringen bygging av skip og plattformer er den viktigste årsaken til at norsk industriproduksjon falt med 3,5 prosent fra 2014 til 2015. Fallet står i sterk kontrast til produksjonsøkningen året før og til veksten i våre naboland.

Redusert investeringsaktivitet i Nordsjøen og fallende oljepriser har påvirket produksjonen i de petroleumsrettede leverandørnæringene i industrien, og spesielt næringen bygging av skip og oljeplattformer.

Bedre tider i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Ser vi på de andre industrinæringene, var det produksjonsnedgang i hele 11 av 15 industrinæringer i 2015 sammenlignet med 2014. Bare tre næringer hadde produksjonsvekst i denne perioden:

  • trelast- og trevareindustri
  • oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri
  • annen verkstedsindustri

Vekst i eurosonen

Sammenligner vi produksjonsutviklingen i Sverige og Danmark med Norge, har nabolandene hatt en produksjonsvekst fra 2014 til 2015 på henholdsvis 3,3 og 2,3 prosent. Landene i eurosonen har samtidig hatt en produksjonsoppgang på 2,6 prosent.

Synkende omsetning, sysselsetting og investeringer

Andre nøkkelindikatorer for utviklingen i industrien viser også nedgang fra 2014 til 2015:

Investeringene i industrien gikk ned 5,5 prosent. Reduserte investeringer innenfor næringsmiddel-, drikkevare- og tobakksindustrien bidro mest til denne nedgangen. Industriomsetningen på sin side falt med 1,4 prosent i det samme tidsrommet. Det var hjemmemarkedet som stod for nedgangen med et fall på 4,4 prosent, mens det var en omsetningsvekst på 3,1 prosent i eksportmarkedet. Sysselsettingen i industrien gikk ned 2,2 prosent i samme periode.

Færre arbeidere leies inn

Bruken av innleide arbeidere i industrien gikk ned med hele 19 prosent. Hovedgrunnen til dette er at innleide arbeidere i størst grad benyttes av virksomheter som leverer produkter og tjenester til petroleumsnæringen. Fallende investeringstakt i Nordsjøen siden slutten av 2013 har ført til mindre aktivitet blant virksomheter som er storbrukere av slik arbeidskraft. I dårlige tider er det gjerne innleide arbeidere som først får merke den reduserte arbeidsmengden.

 

Om publikasjonen

Tittel

Norsk industri 2015. Etter den søte kløe, kommer den sure svie

Ansvarlige

Lars Petter Berg, Mahta Souri

Serie og -nummer

Statistiske analyser 148

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Industri og bergverksdrift

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9355-9

ISBN (trykt)

978-82-537-9354-2

ISSN

1892-7521

Antall sider

50

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt