Statistiske analyser 144

Hovedtrekk for fjoråret og noen lengre linjer

Norsk industri 2014

Siden 2009 har norsk industri opplevd produksjonsvekst. Fra 2013 til 2014 var veksten på 3,3 prosent. Sammenlignet med Sverige, Danmark og eurosonen har norsk industri blitt mindre påvirket av finanskrisens etterdønninger.

Siden 2009 har norsk industri opplevd produksjonsvekst. Fra 2013 til 2014 var veksten på 3,3 prosent. Sammenlignet med Sverige, Danmark og eurosonen har norsk industri blitt mindre påvirket av finanskrisens etterdønninger.

Denne publikasjonen gir et oversiktlig bilde av tilstanden og den kortsiktige utviklingen i de ulike industrinæringene. Publikasjonen sammenstiller statistikk om norsk industri, med hovedvekt på året 2014. Siden 2005 har produksjonen i industrien økt med om lag 23 prosent, men med en betydelig nedgang fra 2008 til 2009 på grunn av finanskrisen.

Maskinindustrien bidro mest til vekst

I 2014 var det produksjonsvekst i 8 av 15 industrinæringer. Den totale produksjonsveksten var på 3,3 prosent. Produksjonen innen maskinindustri økte mest med om lag 10 prosent. Også virksomheter innenfor bygging av skip og oljeplattformer, dataindustri og elektrisk utstyrsindustri og maskinreparasjon og –installasjon opplevde økt produksjon, og bidro dermed til industriens totale produksjonsvekst.

Til tross for oppgang i flere næringer ble den totale produksjonsveksten i 2014 til en viss grad motvirket av nedgang i andre næringer. Gummi, plast og mineralsk industri hadde størst nedgang fra 2013 til 2014 med 4,4 prosent.

Sysselsettingen og total omsetning var om lag uendret i 2014 sammenlignet med året før, mens investeringene økte med 7 prosent.

Norsk industriproduksjon mindre påvirket av finanskrisen

Finanskrisens etterdønninger og den påfølgende gjeldskrisen i Europa i 2011 påvirket produksjonen i industrien i euroområdet og de skandinaviske landene på ulik måte. Norsk industriproduksjon ble i mindre grad negativt påvirket av finanskrisen, mye på grunn av et generelt høyt aktivitetsnivå i olje- og gassektoren.

Mens Sverige har hatt en jevn produksjonsnedgang siden 2011, har Norge og Danmark opplevd en produksjonsvekst etter 2008. Eurosonen hadde også en nedgang i produksjonen frem til begynnelsen av 2013, før det tok seg litt opp frem til 2014.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk industri 2014. Hovedtrekk for fjoråret og noen lengre linjer

Ansvarlig

Lars Petter Berg

Serie og -nummer

Statistiske analyser 144

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Industri og bergverksdrift

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9181-4

ISBN (trykt)

978-82-537-9180-7

ISSN

1892-7521

Antall sider

44

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt