Statistiske analyser 141

Et sammendrag av året 2013 og noen blikk bakover i tid

Norsk industri

Publikasjonen sammenstiller statistikk om norsk industri, med hovedvekt på året 2013. Dette gjøres for å kunne gi et mest mulig oversiktlig bilde av tilstanden og den kortsiktige utviklingen i de ulike industrinæringene. Publikasjonen inneholder nøkkeltall for industrien, med en klar hovedvekt på industriproduksjonen.

Norsk industri opplevde i 2013 en produksjonsvekst på 3,6 prosent sammenlignet med 2012. I perioden 2011 til 2013 har det vært en tiltakende veksttakt i industrien. Siden 2005 har produksjonen i industrien økt med om lag 20 prosent, men med en betydelig nedgang i deler av 2008 og 2009 på grunn av finanskrisen.

Produsenter i 6 av 15 industrinæringer hadde produksjonsvekst i 2013 sammenlignet med 2012. Særlig var veksten høy innenfor bygging av skip og oljeplattformer og i maskinindustrien. Disse stod for mesteparten av oppgangen med en økning på henholdsvis 14,5 og 14,2 prosent. Også virksomheter innenfor maskinreparasjon og -installasjon, dataindustri og elektrisk utstyrsindustri, annen verkstedindustri og metallvareindustrien bidro til industriens produksjonsvekst.

Til tross for oppgang i en rekke næringer ble den totale produksjonsveksten til en viss grad motvirket av produksjonsnedgang i en rekke andre næringer. Spesielt hardt gikk det utover papir- og papirvareindustrien som opplevde en produksjonsnedgang på 8,7 prosent i 2013 sammenlignet med 2012. I tillegg hadde metallindustrien, trelast- og trevareindustri, møbel- og annen industri, tekstil-, bekledning- og lærvareindustri samt oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri produksjonsnedgang på om lag 3 prosent eller mer.

Det er også store fylkesmessige variasjoner i aktivitetsnivå. Verdiskapingen, målt i bearbeidingsverdi til faktorpriser, økte i Oslo og Rogaland med godt over 10 prosent i 2012. På den andre enden av skalaen finner vi begge Agder-fylkene og Sogn og Fjordane som alle hadde et fall i verdiskapingen på over 8 prosent.

Ser vi på produksjonsutviklingen i Norge sammenlignet med Sverige og Danmark, har Norge og Danmark etter 2008 hatt en positiv produksjonsvekst frem til i dag, mens Sverige har hatt en jevn produksjonsnedgang siden 2011. Sammenligner vi Norge med landene i eurosonen, ser vi en produksjonsnedgang fra 2010 til utgangen av 2012 i eurosonen, mens Norge i samme periode har produksjonsvekst. Norsk industriproduksjon ble i tillegg mindre negativt påvirket av finanskrisen, mye grunnet et generelt høyt aktivitetsnivå i norsk olje- og gassvirksomhet.

Andre indikatorer peker også i retning av en generell oppgang i industrien i 2013. Omsetningsstatistikk viser at total omsetning for industri økte med 3,5 prosent sammenlignet med 2012. Sysselsettingen økte også i 2013, mens investeringene forble uendret.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk industri. Et sammendrag av året 2013 og noen blikk bakover i tid

Ansvarlig

Lars Petter Berg

Serie og -nummer

Statistiske analyser 141

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Industri og bergverksdrift

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9017-6

ISBN (trykt)

978-82-537-9016-9

ISSN

1892-7521

Antall sider

40

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt