Nok et år med høye strømpriser for husholdninger

Publisert:

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 48,7 øre/kWh i 2019, noe som er om lag på samme nivå som toppnoteringen fra året før.

Høyere strømpriser i første halvdel av 2019, og da spesielt i første kvartal sammenlignet med året før, bidro til at strømprisen endte marginalt over nivået i 2018, viser nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. De høye strømprisene kan blant annet ses i sammenheng med at kvoteprisen for CO2 lå på et høyt nivå i 2019. På sommeren nådde kvoteprisen sitt høyeste nivå siden 2008. Økt pris på CO2-kvoter fører til høyere produksjonskostnader i varmekraftverk basert på fossile brensler, noe som igjen bidrar til å løfte opp spotprisene i Europa. Dette påvirker også Norge gjennom kabelforbindelse med utlandet.     

Den totale strømprisen for husholdninger, som består av kraftpris, nettleie og avgifter, var i gjennomsnitt 115,9 øre/kWh i 2019. Det er i underkant av 1 prosent høyere enn i 2018, og også et rekordhøyt nivå. Av dette utgjorde kraftprisen 48,7 øre/kWh, nettleien 30 øre/kWh og avgifter 37,2 øre/kWh.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie og avgifter for husholdninger

Nettleie Avgifter Kraftpris
2012 26.3 25.8 29.1
2013 26.4 27.1 34.8
2014 26 27.1 30.6
2015 26.2 29.1 26.7
2016 27.2 33.0 31.6
2017 27.9 34.2 34.4
2018 28.7 37.6 48.6
2019 30.0 37.2 48.7

Kontrakter med variabel pris dyrest

Husholdningene med variabel pris kontrakter hadde i gjennomsnitt den dyreste kontraktstypen i 2019 med en pris på 55,7 øre/kWh, se figur 2. For kontrakter tilknyttet elspotprisen var prisen i gjennomsnitt 46,9 øre/kWh i 2019. Dette er marginalt under hva som ble notert for 2018, hvor elspotprisen, endte på 47,6 øre/kWh, Det er denne typen kontrakter som er den vanligste strømkontrakten for husholdninger.

Den laveste strømprisen hadde de med eldre fastpriskontrakter. Prisen for disse kontraktene var 35,8 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en liten andel av det totale strømforbruket.

2019 er det fjerde året på rad at fastpriskontrakter for husholdninger har vært den billigste strømprisavtalen. Dette kan ha sammenheng med at fastpriskontrakter fastsettes med utgangspunkt i forventinger om fremtidige priser, og at den faktiske spotprisen ble høyere enn hva markedet trodde. Slike forventningsfeil kan være knyttet til for eksempel prisen på kull-, gass- og kvotepriser samt tilgang på vann i magasinene.  

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 2019

2019
Variabel pris kontrakter 55.7
Kontrakter tilknyttet elspotprisen 46.9
Eldre fastpriskontrakter 35.8
Nye fastpriskontrakter – over 1-års varighet 40.9
Nye fastpriskontrakter – inntil 1-års varighet 42.4

Strømpriser for tjenesteyting og industri fortsatt høye

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 44,6 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 2019. Det er 0,3 øre/kWh lavere enn året før. Strømprisene for industri, eksklusiv kraftintensiv industri gikk noe ned fra 2018 til 2019, men lå fortsatt på et høyt nivå historisk sett. Gjennomsnittsprisen i 2019 var 42,7 øre/kWh.

For kraftintensiv industri selges det mest av strømmen gjennom fastpriskontrakter som gir mer stabile priser over tid. Den gjennomsnittlige prisen eksklusive avgifter og nettleie var 32,2 øre/kWh i 2019. Til sammenligning var denne strømprisen 31,6 øre/kWh i 2018.

Figur 3. Gjennomsnittlige priser på elektrisk kraft, eksklusive avgifter og nettleie. Alle typer kontrakter

Alle typer kontrakter 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Husholdninger 16.2 15.2 14.1 20.6 20.3 41.4 27.9 26.7 41.3 28.1 39.1 35.2 46.8 45.3 29.1 34.8 30.6 26.7 31.6 34.4 48.6 48.7
Tjenesteytende næringer 16.5 14.8 13.3 19.4 19.4 31.1 24.9 24 36.9 27 35.4 34.5 45.7 42.3 28.5 33.6 28.9 24.7 29.2 30.8 44.9 44.6
Industri, unntatt kraftintensiv industri 16.3 15.1 13.9 18.4 19.8 26.3 23.7 22.3 28.4 23.3 28.8 29.8 36.4 32.1 27.8 32.4 27.6 23.2 28.7 30.2 43.9 42.7