Nedjusterte anslag for oljeinvesteringene i 2017

Publisert:

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2017 blir nå anslått til 150,8 milliarder kroner. Dette er 3,1 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Samtidig oppjusteres anslagene for 2018 med 1,8 prosent til 144,3 milliarder kroner.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 4. kvartal samme år

Utvinning og rørtransport
2007 116238
2008 131983
2009 145817
2010 139384
2011 159388
2012 186843
2013 221289
2014 228241
2015 204297
2016 170280
2017 150842

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene innen næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 150,8 milliarder kroner for 2017. Dette er en nedgang på 11,4 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2016, gitt i 4. kvartal samme år. Dette er et høyere fall enn antydet i forrige undersøkelse. Da viste anslagene for 2017 et fall på 7,1 prosent. Det sterkere fallet som indikeres nå kommer som følge av en nedjustering av anslaget for 2017 fra forrige måling og en oppjustering i anslaget gitt for 2016 i tilsvarende målinger i fjor. Se figur 2 under.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2015 2016 2017 2018
Mai t-1 192967 192477 154905 143970
Aug t-1 195426 188878 152194 141748
Nov t-1 199054 179204 146643 144333
Feb t 199061 171758 149403
Mai t 200262 169896 154381
Aug t 203736 168739 155627
Nov t 204297 170280 150842
Feb t+1 201191 164492

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se artikkelen «Kraftig investeringsvekst i kraftforsyning».

Oppjustert anslag for 2018

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2018 blir nå anslått til 144,3 milliarder kroner. Dette er 1,8 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Høyere tall innenfor feltutbygging og særlig felt i drift mer enn veier opp for lavere estimater innenfor letevirksomhet og nedstengning og fjerning.

Det er ikke nye prosjekter som bidrar til det høyere anslaget nå innen feltutbygging. Det er ikke levert plan for utbygging og drift (PUD) på noen utbyggingsprosjekter siden forrige undersøkelse. Det er ventet at det vil bli levert PUD på 8 prosjekter før neste undersøkelse som publiseres 23. februar 2018. Dette gjelder Johan Castberg, Snorre Expansion, Valhall Vestflanke, Storklakken, Snadd, Fenja, Yme og Skarfjell.

Det er også ventet å komme noen flere PUD-søknader utover i 2018, blant annet Johan Sverdrup fase 2. Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene ligger det, isolert sett, an til vesentlig høyere investeringer innen feltutbygging i 2018 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå.

Anslaget for 2018 er 1,6 prosent lavere enn sammenlignbare tall for 2017, gitt i 4. kvartal 2016. Dette er et langt lavere fall enn indikert i forrige undersøkelse. Da viste anslagene for 2018 et fall på 6,9 prosent.  Det lavere fallet som indikeres nå kommer både som følge av oppjusteringen av 2018- anslaget og en nedjustering i anslaget gitt for 2017 i tilsvarende målinger i fjor. Se figur 2 over.

Det er anslagene innen investeringsområdene feltutbygging, landvirksomhet og rørtransport som bidrar til nedgangen som indikeres for 2018, mens anslagene for felt i drift, letevirksomhet og nedstengning og fjerning går i motsatt retning og bidrar til å bremse nedgangen. Se figur 3 under. 

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2018/2017. ¹Investeringsanslag registert 4. kvartal året før

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -0.3
Nedstengning og fjerning 0.1
Landvirksomhet -2.0
Felt i drift 2.1
Feltutbygging -2.4
Leting og konseptstudier 1.0
Utvinning og rørtransport -1.6
¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Innenfor feltutbygging anslås det en nedgang på 41 prosent for underkategorien varer og en oppgang på hele 85 prosent for underkategorien tjenester fra 2017 til 2018. Den svært ulike utviklingen for disse to underkategoriene fra 2017 til 2018 har sammenheng med at det har kommet få store prosjekter til de siste årene og at mange av de pågående feltutbyggingene nærmer seg ferdigstillelse. Det er vanlig at investeringene innen feltutbygging er vareintensive i første del av utbyggingsfasen mens investeringene blir mer tjenesteintensive mot slutten av utbyggingen. Det er derfor grunn til å tro at særlig vareinvesteringene for 2018 vil bli vesentlig høyere når og hvis det kommer til nye utbyggingsprosjekter.

Lavere anslag for 2017

Investeringene for 2017 innenfor næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 150,8 milliarder kroner. Dette er 3,1 prosent lavere enn antatt i 3. kvartal. Nedgangen drives av en kraftig nedgang i 2017-anslaget for feltutbygging. Noe av nedgangen innen feltutbygging fra forrige måling skyldes at felt er kommet i drift og derfor er overført til kategorien felt i drift.

For felt samlet, altså feltutbygging og felt i drift, er 2017-anslaget 4 prosent lavere enn i forrige kvartals måling. Samtidig har anslaget for felt samlet for 2018 økt med 4,1 prosent fra forrige måling. Noe av årsaken til den simultane nedgangen og oppgangen i feltanslagene for henholdsvis 2017 og 2018 i 4. kvartal er at operatører innser at man ikke får realisert alle investeringer planlagt for året, slik at noen investeringsplaner overføres fra 2017 til 2018.

Anslaget for 2017 er 11,4 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2016, gitt i 4. kvartal 2016. Det er nedgang for alle investeringsområdene innen næringen utvinning av olje og gass, mens anslaget for rørtransport går i motsatt retning og bidrar til å bremse nedgangen noe. Se figur 4 under. 

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2017/2016. ¹Investeringsanslag registrert 4. kvartal samme år

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport 0.5
Nedstengning og fjerning -3.7
Landvirksomhet -2.0
Felt i drift -3.5
Feltutbygging -2.5
Leting og konseptstudier -0.3
Utvinning og rørtransport -11.4
¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Med de store endringene i næringen i kjølvannet av de siste årene med lavere oljepriser er det grunn til å tro at prisene på en del av innsatsfaktorene innen olje- og gassinvesteringene har blitt vesentlig redusert også fra 2016 til 2017. Derfor er trolig nedgangen i realinvesteringene i 2017 lavere enn den nominelle nedgangen som indikeres i nåværende måling.

Lav investeringsaktivitet i 3. kvartal

Mens utførte investeringer økte med 10,5 prosent til 39,4 milliarder fra 1. til 2. kvartal, falt utførte investeringer med 11,4 prosent til 34,9 milliarder kroner i 3. kvartal. Dette er 6 milliarder lavere enn anslått i 3. kvartal. Noe av dette er nå skjøvet over på anslaget for 4. kvartal mens mesteparten er utsatt til 2018 eller senere. Realisering av det nåværende anslaget for 2017 forutsetter investeringer på 40,9 milliarder kroner i 4. kvartal.

Reviderte tall innen olje- og gassnæringen

Det er avdekket underrapportering som gir behov for revisjon av investeringstallene innenfor olje- og gassnæringen. Utførte investeringer revideres opp med om lag 1,1 milliard kroner for 2. kvartal 2016. Anslagene gitt for 2016 i 3. – og 4. kvartal 2016 revideres også tilsvarende opp. Det samme gjøres for utførte investeringer for hele 2016. Revisjonen får som konsekvens at fallet i investeringene fra 2015 til 2016 justeres fra 18,8 prosent til 18,2 prosent.

Nærmere om avgrensning av olje- og gassinvesteringene

Investeringskategorien feltutbygging dekker aktiviteten fra Plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til godkjenning hos myndighetene til produksjonsstart. Olje- og gassinvesteringene dekker ikke utbyggingsprosjekter før de blir besluttet av rettighetshaverne. Før denne beslutningen fattes, kan det i mange tilfeller være stor usikkerhet knyttet til hvor vidt prosjektene i det hele tatt blir realisert, og eventuelt når investeringene vil komme.