Nedjustert anslag for oljeinvesteringene i 2018

Publisert:

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 156,5 milliarder kroner for 2018. Dette er 2,2 prosent mindre enn i anslaget gitt i forrige kvartal.

Nedjusteringen i anslaget for 2018 drives av en klar nedgang i anslaget for felt i drift, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 2. kvartal samme år

Utvinning og rørtransport
2008 136766
2009 149245
2010 145447
2011 150104
2012 191543
2013 219668
2014 241387
2015 200262
2016 169896
2017 154381
2018 156454

Anslaget for 2018 er 1,3 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2017, gitt i 2. kvartal samme år. Dette er en svakere oppgang enn antydet i forrige undersøkelse. Da viste anslagene for 2018 en oppgang på 7,1 prosent. Den mer beskjedne oppgangen som indikeres nå, kommer både som følge av nedjusteringen av anslaget for 2018 nå og en oppjustering i anslaget gitt for 2017 i tilsvarende målinger i fjor, som vist i figur 2 under.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2016 2017 2018 2019
Mai t-1 192477 154905 143970 155508
Aug t-1 188878 152194 141748
Nov t-1 179204 146643 144333
Feb t 171758 149403 160010
Mai t 169896 154381 156454
Aug t 168739 155627
Nov t 170280 150842
Feb t+1 164492 148809

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer se egen artikkel.

2019: Utbyggingsplanene påvirker førstegangsanslagenes sammenlignbarhet

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i førstegangssanslaget for 2019 oppgitt til 155,5 milliarder kroner. Dette er 8 prosent mer enn tilsvarende anslag for 2018, gitt i 2. kvartal 2017. Det er anslagene på investeringsområdene feltutbygging og leting som bidrar til oppgangen som indikeres for 2019, mens anslagene for felt i drift, landvirksomhet, rørtransport og nedstengning og fjerning går i motsatt retning og bidrar til å bremse oppgangen. Se figur 3 under. 

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2019/2018. Investeringsanslag registrert 2. kvartal året før

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -1.1
Nedstengning og fjerning -0.4
Landvirksomhet -0.6
Felt i drift -4.5
Feltutbygging 10.1
Leting og konseptstudier 4.5
Utvinning og rørtransport 8.0

Det ble levert plan for utbygging og drift (PUD) på 7 prosjekter i desember 2017. Anslagene for disse ble derfor med i forrige undersøkelse som ble publisert i februar. I forkant av nåværende undersøkelse er det blitt levert PUD på enda et utbyggingsprosjekt, og tallene for dette prosjektet er inkludert i denne målingen. Investeringene som vil bli foretatt i 2018 for disse 8 prosjektene, var således ikke med i førstegangsanslaget for 2018, gitt i 2. kvartal 2017, som vi nå sammenligner førstegangsanslaget for 2019 med.

Med bakgrunn i dette kan derfor oppgangen innen feltutbygging, som indikeres i denne målingen, gi inntrykk av en større vekst for 2019 enn det vi kommer til å ende opp med reelt sett. På den annen side er det ventet at det blir levert PUD på mange nye utbyggingsprosjekter senere i år og til neste år. Det ventes å bli levert PUD på Johan Sverdrup fase 2 og Troll fase 3 i 3. kvartal og på Luno 2 og Mikkel Sør sent i år. I tillegg kommer det sannsynligvis flere nye utbyggingsprosjekter til neste år. Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene, ligger det, isolert sett, an til enda høyere investeringer innen feltutbygging i 2019 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå.

Høyere leteaktivitet i 2019

Leteinvesteringene i 2019 blir anslått til hele 33,3 milliarder kroner – 24 prosent over tilsvarende anslag for 2018, gitt i 2. kvartal 2017. Leteanslagene gitt i 2. kvartal for det neste året er basert på operatørenes foreløpige lisensbudsjetter. Gjennom budsjettprosessen på høsten og vinteren blir disse budsjettforslagene vurdert opp mot oljeselskapenes totale vedtatte investeringsrammer innenfor letevirksomheten. De vedtatte budsjettene blir som regel lavere enn de foreløpige budsjettene. Størrelsen på avviket mellom budsjettforslag og vedtatte letebudsjetter har sammenheng med oljeprisforventninger og riggtilgjengelighet, der oljeprisforventningene delvis reflekterer viljen til å investere i leting, mens riggtilgjengeligheten speiler evnen til å realisere ønskede letebrønner. Oljeprisforventninger påvirkes av utviklingen i oljeprisen. Både det siste halvårets positive oljeprisutvikling og god riggtilgjengelighet kan gi et lavere relativt avvik mellom budsjettforslag og vedtatte letebudsjetter for 2019 enn i et normalår. Men anslaget ligger likevel så høyt at det er grunn til å tro at en del av den planlagte leteaktiviteten blir utsatt.

Mindre til felt i drift

Investeringene til felt i drift blir oppgitt til å bli 53,6 milliarder kroner i 2019. Dette er 11 prosent mindre enn i tilsvarende anslag for 2018. Nedgangen drives av reduserte planlagte investeringer innen produksjonsboring. Nedgangen som antydes for felt i drift, har delvis sammenheng med at det skal foregå store oppgraderinger på flere modne felt. Disse prosjektene er av et slikt omfang at de krever selvstendige PUD-er. Disse blir derfor plassert i kategorien feltutbygging i investeringsstatistikken.

Nedjusterte anslag for 2018

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2018 blir nå anslått til 156,5 milliarder kroner. Dette er 2,2 prosent mindre enn anslaget gitt i forrige kvartal. Klart lavere tall innenfor felt i drift mer enn veier opp for noe høyere 2018-estimater innenfor leting og feltutbygging. Nedjusteringen for felt i drift kommer hovedsakelig i produksjonsboring. Noen borekampanjer er blitt kortet ned og andre er blitt utsatt. I tillegg er det i tidligere målinger blitt rapportert inn for høye anslag for et par felt. Operatørenes estimater for disse feltene er nå blitt korrigert ned.

Anslaget for 2018 er 1,3 prosent høyere enn sammenlignbare tall for 2017, gitt i 2. kvartal 2017, som altså er en langt svakere vekst enn indikert i forrige undersøkelse. Det er anslagene på investeringsområdene feltutbygging og leting som bidrar til oppgangen som indikeres for 2018, mens anslagene for felt i drift, landvirksomhet, rørtransport og nedstengning og fjerning går i motsatt retning og bidrar til å bremse oppgangen.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2018/2017. Investeringsanslag registrert 2. kvartal samme år

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -0.3
Nedstengning og fjerning -0.3
Landvirksomhet -1.7
Felt i drift -3.6
Feltutbygging 5.0
Leting og konseptstudier 2.2
Utvinning og rørtransport 1.3

Liten investeringsaktivitet i 1. kvartal

Investeringene i 1. kvartal endte på 31,4 milliarder kroner. Dette er hele 20 prosent mindre enn hva som ble anslått i 1. kvartal og er 19 prosent mindre enn de utførte investeringene i 4. kvartal, ujustert. Det sesongjusterte fallet fra 4. til 1. kvartal er lavere, 8,4 prosent, siden investeringene sesongmessig pleier å være lavere i 1. kvartal enn i 4. kvartal.

Investeringene i 1. kvartal i år er 11,8 prosent lavere enn utførte investeringer i 1. kvartal i 2017.

Nærmere om avgrensning av olje- og gassinvesteringene

Investeringskategorien feltutbygging dekker aktiviteten fra Plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til godkjenning hos myndighetene til produksjonsstart. Olje- og gassinvesteringene dekker ikke utbyggingsprosjekter før de blir besluttet av rettighetshaverne. Før denne beslutningen fattes, kan det i mange tilfeller være stor usikkerhet knyttet til hvor vidt prosjektene i det hele tatt blir realisert, og eventuelt når investeringene vil komme.