Moderat nedgang i samlede investeringer anslås for 2018

Publisert:

Virksomhetenes førstegangsanslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på en moderat nedgang i 2018.

Samlede investeringene blir i førstegangsanslaget for 2018 oppgitt til 196,2 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Dette er 3 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2017, gitt i 2. kvartal 2016. Nedgangen i 2018 har sin bakgrunn i at det indikeres et fall på 7,1 prosent innenfor olje og gassvirksomhet. Fallet dempes av økte investeringer innenfor industri og kraftforsyning.

Figur 1. Investeringsanslag registrert i 2. kvartal samme år

Utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraftforsyning
2007 114735 25102 13894
2008 136766 31919 13799
2009 149245 26546 12958
2010 145447 19604 14653
2011 150104 19823 18735
2012 191543 20993 21696
2013 219668 20527 20681
2014 241387 21474 22495
2015 200262 20684 24783
2016 169896 23204 27345
2017 154381 22616 34780

I undersøkelsen anslår virksomhetene de samlede investeringer innenfor olje- og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2017 til 211,8 milliarder kroner. Estimatet er 3,9 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2016. Nedgangen som nå antydes er klart mindre enn i forrige undersøkelse, da det ble indikert en samlet nedgang på 7,8 prosent fra 2016 til 2017. Nedgangen drives av at anslagene tyder på nedgang innenfor olje- og gassvirksomhet. Utsikter til langt høyere investeringer innenfor kraftforsyning bidrar derimot til å dempe den samlede nedgangen. Innen industri indikeres det en relativ flat utvikling fra 2016 til 2017.

Kvartalsvise utførte investeringer i olje og gass falt med 2,1 prosent fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017, ifølge sesongjusterte tall. I samme tidsrom hadde industrien en kvartalsvis nedgang på 2,9 prosent, mens kraftforsyning økte med 3,6 prosent.

Figur 2. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte tall. 2005=100

Industri Kraftforsyning Utvinning og rørtransport
1. kv. 2007 119.3 132.3 107.6
2. kv. 2007 130.2 137.9 123.8
3. kv. 2007 152.3 139.8 130.4
4. kv. 2007 151 151.4 129.9
1. kv. 2008 174.7 169.4 132.9
2. kv. 2008 180 168.3 130.8
3. kv. 2008 180.8 162.1 142
4. kv. 2008 180.7 164.4 150.4
1. kv. 2009 153.9 155.7 164.9
2. kv. 2009 124.5 148.7 154.7
3. kv. 2009 111.6 149.1 148.4
4. kv. 2009 99.7 147.8 141
1. kv. 2010 102.1 145.2 137.6
2. kv. 2010 100.6 164.7 148.4
3. kv. 2010 89.8 187.1 133.2
4. kv. 2010 99.4 178.1 144.7
1. kv. 2011 98.3 197.5 156.3
2. kv. 2011 99.2 204.1 161.1
3. kv. 2011 107.9 188.4 176.9
4. kv. 2011 104.5 214.5 183.4
1. kv. 2012 111 218.5 188.5
2. kv. 2012 109.3 206.8 195.9
3. kv. 2012 98.4 235 194.1
4. kv. 2012 106.1 245.3 214.9
1. kv. 2013 99.3 217.1 224.4
2. kv. 2013 112.2 237.1 236
3. kv. 2013 107.5 249.1 253.1
4. kv. 2013 103.7 243.5 253.3
1. kv. 2014 114.2 265.8 254.9
2. kv. 2014 109.9 272.8 254
3. kv. 2014 111.4 244.1 248.8
4. kv. 2014 118.4 238.6 237.4
1. kv. 2015 100.6 267.8 241.8
2. kv. 2015 103.6 264.9 231
3. kv. 2015 116.1 270.9 215.9
4. kv. 2015 108.9 296.1 204.4
1. kv. 2016 127.6 298.4 190.5
2. kv. 2016 123.9 280.6 183
3. kv. 2016 123.9 325.1 178.2
4. kv. 2016 129.2 332.1 172.6
1. kv. 2017 125.5 344.1 168.9

Førstegangsanslag indikerer lavere oljeinvesteringer i 2018

Investeringene for 2018 til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, blir i oljeselskapenes førstegangsanslag oppgitt til 144 milliarder kroner. Dette er 10,9 milliarder kroner, eller 7,1 prosent lavere enn i tilsvarende anslag for 2017, gitt i 2. kvartal 2016. Nedgangen kommer innenfor nedstengning og fjerning, felt i drift og landvirksomhet.

Det foreligger planer på å levere inn plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene på en rekke utbyggingsprosjekter innen utgangen av 2017. De største av disse er prosjektene Johan Castberg, Snorre Expansion, Pil & Bue og Snadd. Holder tidsplanene for prosjektene vil de generere beskjedne investeringer for inneværende år, mens de akkumulerte investeringene fra disse i 2018 vil være vesentlige. Det er også ventet at det blir levert PUD på prosjektet Skarfjell innen februar 2018 og på Johan Sverdrup fase 2 i løpet av 2. halvår 2018. Disse vil i så fall også generere utbyggingsinvesteringer i 2018. Alle disse prosjektene vil i henhold til avgrensningen (se boks nederst i artikkel) i statistikken først komme med i undersøkelsen når og hvis PUD-søknadene blir levert myndighetene. Opprettholdes tidsplanene for disse prosjektene kan fallet i investeringer i 2018, som indikeres i tellingen nå, isolert sett kunne dempes vesentlig.

Høyere olje- og gassanslag for 2017

Rettighetshaverne på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 154,4 milliarder kroner for 2017. Anslaget er 3,3 prosent høyere enn tallet oppgitt i forrige kvartal. Det er høyere anslag innenfor kategoriene feltutbygging samt leting og konsept- studier som bidrar mest til oppjusteringen. Anslagene for de andre investeringsområdene er på omtrent samme nivå som ved forrige måling.

Figur 3

Figur 3. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

Anslaget for 2017 gir en nedgang på 9,1 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2016, gitt i 2. kvartal 2016. Det relative fallet fra 2016 til 2017 som indikeres, er betydelig lavere sammenlignet med forrige kvartals måling, som da antydet et fall på 13 prosent. Dette skyldes først og fremst det høyere 2017-anslaget nå, men også en nedjustering av 2016-anslaget som fant sted på samme tid i fjor. Dette kommer også fram av figur 3.

Nedgangen fra 2016 til 2017 kommer innenfor felt i drift, landvirksomhet og nedstengning og fjerning.

Investeringene i kraftforsyning stiger både i 2017 og 2018

De nye investeringsanslagene for 2017 indikerer at samlede investeringer i kraftforsyning vil beløpe seg til 34,8 milliarder kroner i 2017, målt i løpende verdi. Anslaget ligger hele 27 prosent over tilsvarende anslag for 2016. Det største bidraget til veksten kommer fra høye investeringsanslag for overføring og distribusjon av elektrisitet. Økningen kan blant annet knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmålere (AMS). I tillegg er det også betydelig oppgang innenfor produksjon av elektrisitet, grunnet blant annet utbygging av flere nye vindparker. Den betydelige veksten i utbygging av vindkraft kan delvis forklares med nye avskrivningsregler, i tillegg til at frist for å søke el sertifikater nærmer seg. Se artikkelen Kraftinvesteringer i støtet for mer om kraftforsyningsinvesteringene.

De første anslagene for 2018 tyder på videre investeringsvekst i kraftforsyning. Anslaget for neste år ligger 13 prosent over anslagene for 2017, gitt på samme tid i fjor. Det er særlig veksten i næringen produksjon av elektrisitet som bidrar til oppgangen, men også for overføring og distribusjon av elektrisitet ventes det oppgang i 2018.

Figur 4

Figur 4. Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

Eksportrettet industri bidrar til nedgangen i industriinvesteringene i 2017

Investeringene for 2017 i industrien er nå anslått til 22,0 milliarder kroner – målt i løpende verdi. 2017-anslaget er 2,2 prosent lavere enn anslag for 2016, gitt i 2. kvartal i fjor. Det er imidlertid noen forskjeller mellom de ulike industrinæringene. Det er særlig eksportrettede næringer som oljeraffinering, kjemiske og farmasøytisk industri, samt metallindustri som står bak investeringsnedgangen i industrien. Nedgangen i disse næringene skyldes blant annet at enkelte store investeringsprosjekter, som bidro til oppgang i 2016, nå er ferdigstilt. Trelast- og trevareindustri bidrar også til industriens investeringsnedgang. Blant næringer som demper nedgangen finner man næringsmiddelindustri, metallvareindustri samt gummi, plast og mineralsk industri. Innenfor næringsmiddelindustrien skyldes veksten et høyt investeringsnivå blant produsenter av bearbeiding og konservering av fisk.

Figur 5

Figur 5. Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

Figur 6. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2017/2016¹. Investeringsanslag registrert 2. kvartal samme år

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Møbelindustri og annen industri 0.2
Maskinreparasjon og -installasjon 0.2
Annen verkstedsindustri 0.0
Bygging av skip og oljeplattformer 0.6
Maskinindustri 0.3
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri 0.3
Metallvareindustri 1.5
Metallindustri -4.4
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 3.0
Oljeraff., kjemisk farmas. industri -5.0
Trykking, grafisk industri 0.2
Papir- og papirvareindustri 0.3
Trelast- og trevareindustri -1.3
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 0.0
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 2.0
Industri -2.2
¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Industriinvesteringene øker i 2018

Industriens førstegangsanslag for 2018 antyder en oppgang i investeringene. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2017 ligger det an til en oppgang på om lag 5 prosent. Oppgangen i 2018 skyldes i stor grad at næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri har en investeringsoppgang på 27 prosent sammenlignet med 2017. Gummi, plast og mineralsk industri, sammen med næringsmiddelindustrien bidrar også til oppgangen. Enkelte næringer som er med på å dempe oppgangen for neste år er metallindustri, trelast- og trevare industri, samt dataindustri og elektrisk utstyrsindustri. Det er viktig å påpeke at tidlige anslag for neste år ofte kan være noe usikre.

Figur 7. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2018/2017¹. Investeringsanslag registrert 2. kvartal året før

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Møbelindustri og annen industri 0.1
Maskinreparasjon og -installasjon 0.1
Annen verkstedsindustri 0.0
Bygging av skip og oljeplattformer 0.0
Maskinindustri 0.8
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri -1.3
Metallvareindustri 0.2
Metallindustri -1.9
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 2.0
Oljeraff., kjemisk farmas. industri 5.5
Trykking, grafisk industri -0.6
Papir- og papirvareindustri 0.2
Trelast- og trevareindustri -1.4
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. -0.2
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 1.4
Industri 4.9
¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Bergverksdrift: fall i 2017, oppgang i 2018

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2017 til 583 millioner kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 14 prosent sammenlignet med året før. Anslaget for 2018 indikerer en oppgang på 21 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2017.

Kilder til avvik mellom KIS og KNR

Undersøkelsen «Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), men likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonstall for industri og kraftforsyning ved å bruke årlig strukturstatistikk som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.
  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.
  • KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.

Nærmere om avgrensning av olje- og gassinvesteringene

Investeringskategorien feltutbygging dekker aktiviteten fra Plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til godkjenning hos myndighetene til produksjonsstart. Olje- og gassinvesteringene dekker ikke utbyggingsprosjekter før de blir besluttet av rettighetshaverne. Før denne beslutningen fattes, kan det i mange tilfeller være stor usikkerhet knyttet til hvor vidt prosjektene i det hele tatt blir realisert, og eventuelt når investeringene vil komme.