452819_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/kommgeb/aar
452819
statistikk
2021-06-15T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Offentlig sektor
no
kommgeb, Kommunale boliggebyrer, gebyrsatser, vannavgift, avløpsgebyrer, tilknytningsgebyrer, driftskostnaderBolig og boforhold, KOSTRA, Bygg, bolig og eiendom, Offentlig sektor
true

Kommunale boliggebyrer

Oppdatert

Neste oppdatering

Om statistikken

Statistikken dekker kommunale gebyrer ekslusive merverdiavgift knyttet til tjenestene vann, avløp, renovasjon og feiing. Statistikken gjengir vektede tall for årlige kommunale gebyrer en bolig på 120 m2 betaler for de fire nevnte tjenestene. Tallene er samlet inn via KOSTRA for alle landets kommuner.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Definisjon av de viktigste begrepene:

Årsgebyr på vann- og avløp: Årsgebyret er beregnet på grunnlag av målt eller stipulert vannforbruk.

 

For å få sammenlignbare tall er gebyrene for vann og avløp knyttet til en standard bolig på 120 kvadratmeter med stipulert vannforbruk etter kommunens satser eller et vannforbruk på 150 kubikkmeter i året der det er vanligst å betale etter faktisk forbruk målt med vannmåler.

 

Renovasjonsavgift: Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårsabonnement. Utviklingen av særlig renovasjonstjenesten de siste årene gjør at tjenesten varierer noe fra kommune til kommune og gjør det vanskelig å foreta en eksakt sammenligning av gebyrene for denne tjenesten.

 

Feie- og tilsynsavgift: Feie- og tilsynsavgiften måles ut fra feiing og tilsyn av et pipeløp. De fleste kommuner utfører i dag feiing og tilsyn etter behov, mot tidligere i faste tidsintervaller. Det er derfor forsøkt å standardisere dette gebyret ved å be om en årlig sats for dette, uavhengig av hyppighet på tjenesten. Det har vist seg vanskelig å måle dette presist for alle kommunene og dette gebyret vil derfor være det som vil ha størst avvik i innhold og kvalitet mellom kommunene.

 

 

Standard klassifikasjoner

Standard grupperinger:

Region, fylke og kommune

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for prisstatistikk

Regionalt nivå

Endringstall publiseres på regions- og nasjonalt nivå. Nivåtall har tidligere blitt publisert på kommunenivå i eget notat, men fra 2002 publiseres nivåtall på kommunenivå gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering).

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Grunnmaterialet lagres i SAS og Oracel-databaser, i tillegg til i excel.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med denne statistikken er å kartlegge utviklingen og nivået på brukerbetalingen på tekniske tjenester knyttet til egen bolig som private husholdninger står ovenfor. Resultatet av undersøkelsene inngår også som grunnlagsmateriale for å forklare endringer i bolig- og vedlikeholdsutgifter i konsumpris­indeksen. Statistikken ble etablert i 1990.

Brukere og bruksområder

Statistisk sentralbyrå utarbeider årlig en oversikt til Huseiernes Landsforbund som kartlegger de kommunale gebyrene innen alle kommuner i Norge. Huseiernes Landsforbund utarbeider en egen rapport hvor dette datamaterialet presenteres på kommunenivå.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Resultatene av undersøkelsen inngår som grunnlagsmateriale for å forklare endringer i bolig- og vedlikeholdsutgifter i konsumpris­indeksen.

Lovhjemmel

Opplysningene hentes inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av Finansdepartementet, Miljøverndepartementet og Sosial- og helsedepartementet med hjemmel i forskrift av 15. desember 2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner, jf lov av 25. september 1992 nr 107 §49. Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå §3-2 benytte oppgavene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Undersøkelsen omfatter alle landets kommuner. Kommunene har gitt opplysninger for følgende tjenester;

 

  • vann
  • avløp
  • renovasjon
  • feiing/tilsyn

Datakilder og utvalg

Statistikken benytter elektroniske data som kommunene rapporterer inn gjennom KOSTRA.

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Datainnsamlingen skjer i all hovedsak i regi av KOSTRA. Kommuner rapporterer inn data til KOSTRA i perioden januar til mai. Data sendes til Statistisk sentralbyrå og mottas i KOSTRA SMT (sentral mottakstjener). Etter innsjekking og kontroll i SMT, overføres dataene til revisjonssystemet. Bearbeidingen av datamaterialet avsluttes i mai/juni. Purring ved frafall skjer sentralt gjennom KOSTRA, men enkelte data innhentes også gjennom e-post og kommunenes internettsider.

Materialet revideres gjennom et generelt revisjonssystem "DynaRev/ISEE" der observasjoner blant annet blir kontrollert mot store avvik fra foregående år i tillegg til kontroller mot gjennomsnittsverdier. I tillegg blir det utført kontroller mot punchefeil, dubletter og observasjoner med store endringer fra foregående år. Ingen dokumentasjon fra kommunene innhentes, men ved store avvik i forhold til foregående år, kontaktes den enkelte kommune per telefon eller e-post. Kommunenes internettsider blir også benyttet for bekreftelse av satser. I tillegg har kommunene selv anledning gjennom KOSTRA-prosjektet, til å rette feil og mangler i sine data før publisering av reviderte tall.

Analyse: For endringstallene blir det laget vektede gjennomsnittstall på regions- og nasjonalt nivå. Tall blir kontrollert mot tidligere publiserte tall, og i enkelte tilfeller revideres disse til bruk i den gjeldende årgangens endringstall.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken startet opp 1990. Fram til 2000 var undersøkelsen skjemabasert. Fra 2000 bygget undersøkelsen delvis på KOSTRA data og fra 2002 er undersøkelsen kun basert på elektroniske KOSTRA data. Fra 2010 er i tillegg endringstallene vektet på bakgrunn av gebyrinntekter knyttet til de omtalte tjenesteområdene.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det er ikke gjort noen kartlegging av mulige feilkilder i statistikken, men feil kan oppstå ved manuell utfylling av elektroniske skjemaer. Punchefeil er imidlertid ofte åpenbare feil slik at disse kan rettes opp under revidering. Oppgavegiver skal oppgi satsene på de kommunale avgiftene eksklusive merverdiavgift. Det forekommer feil i form av at satsene er rapportert inkludert merverdiavgift. Omfanget av denne type feilkilde er ikke blitt kartlagt. I artikkelen knyttet til tallene brukes satser inklusive mva.

Statistikken bygger på en totaltelling og dermed unngår man denne type feilkilder.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt