Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig

Publisert:

Andelen husholdninger som eier egen bolig har falt de siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi.

76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Dette er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Det er imidlertid store forskjeller i eierandeler etter inntekt, og nedgangen er størst blant husholdninger med lav inntekt. Dette samsvarer med utviklingen vi har sett ellers.

Figur 1. Andel som eier bolig, etter inntektskvartil

2015 2016 2017 2018
Laveste inntektskvartil 49.2 48.6 48 47.5
Andre inntektskvartil 78.7 78.4 78.2 78.1
Tredje inntektskvartil 88.6 88.5 88.1 88.1
Høyeste inntektskvartil 93.3 93.5 93.4 93.5

Fallende eierandeler i lavinntektsgrupper

I laveste inntektskvartil eide 48 prosent bolig i 2018, som er en nedgang på 1,7 prosentpoeng fra 2015. Andelen eiere har også gått litt ned i andre og tredje inntektskvartil. Det er derimot marginalt flere eiere i fjerdedelen av husholdningene som har høyest inntekt. I 2018 eide 93 prosent av disse husholdningene boligen sin.

I nesten alle kommuner eier over 90 prosent av husholdninger med høy inntekt bolig. Det er større geografisk variasjon i eierandelene blant husholdninger med lav inntekt. Eierandelene for husholdningene med lavest inntekt varierer mye mellom kommunene, fra 25 til over 70 prosent. Se eierandeler for kommuner her.

Mange av kommunene med lave eierandeler blant husholdninger med lav inntekt er imidlertid studentkommuner, som Ås, Tromsø, Lillehammer og Trondheim. I disse kommunene er en stor del av dem med lav inntekt studenter som i veldig liten grad eier bolig.

Færre bostøtte- og sosialhjelpsmottakere eier

Det har vært enda større nedgang i eierskap for husholdninger som mottar sosialhjelp og bostøtte. I 2018 eide 30 prosent av bostøttemottakere og 33 prosent av sosialhjelpsmottakere bolig. Disse andelene er henholdsvis 4,6 og 4,3 prosentpoeng lavere enn 3 år før.

Mottakerne av disse ytelsene har lave inntekter, og det er derfor en betydelig overlapp med husholdningene i første inntektskvartil. Sammensetningen av disse gruppene har imidlertid endret seg noe i løpet av årene vi har statistikk for. Dette kan ha påvirket andelen boligeiere, men tallene viser uansett at det er mindre vanlig å eie blant husholdninger med så svak økonomi at de må motta økonomiske ytelser for å sikre livsoppholdet.

Figur 2. Andel som eier bolig blant husholdninger som har mottatt sosialhjelp eller bostøtte

2015 2016 2017 2018
Bostøttemottakere 34.2 32.2 30.2 29.6
Sosialhjelpsmottakere 36.8 34.7 33.3 32.5

Færre husholdninger med store barn eier

En relativt stor andel husholdninger med store barn eier bolig, men også i denne gruppen går andelen ned. 92 prosent av par med store barn og 74 prosent av enslige forsørgere med store barn eide bolig i 2018. Dette er henholdsvis 0,8 og 1,4 prosentpoeng lavere enn i 2015.

Eierandelene er lavere blant husholdninger med små barn, men i den gruppen har nedgangen vært liten de seneste årene. I 2018 eide 85 prosent av par med små barn og 49 prosent av enslige med små barn bolig.

Blant barnefamilier er det størst reduksjon i boligeierskap blant husholdninger med mange barn. Mellom 2015 og 2018 falt eierandelen med 2,1 prosentpoeng blant husholdninger med 2 eller flere barn.

Den registerbaserte boforholdsstatistikken viser også økende andeler som bor trangt blant økonomiske utsatte grupper, og gir tall på andelen som bor i ulike bygningstyper, har tilgang på heis og andre indikatorer knyttet til befolkningens boforhold.

Kontakt