Over halvparten av enslige småbarnsforeldre leier

Publisert:

Omtrent én av fire norske husholdninger leier boligen sin. Det er i de store byene det er vanligst å leie, og det er særlig store leieandeler blant enslige forsørgere og aleneboende.

Det er i underkant av 2,4 millioner husholdninger i Norge, viser den registerbaserte boforholdsstatistikken. Omtrent 1,8 millioner eier boligen sin, mens 550 000 leier boligen. Det store flertallet av dem som eier, er selveiere. I alt er 63 prosent av husholdningene selveiere og 14 prosent andels- eller aksjeeiere.

Fra 2015 har leieandelen økt fra 22,6 til 23,1 prosent av husholdningene. Andelen leiere har særlig økt blant enpersonshusholdninger, enslige forsørgere og økonomisk utsatte grupper. Dette er grupper som allerede har store leieandeler.

Stor andel enslige forsørgere leier

Enslige forsørgere og aleneboende har større leieandeler enn andre husholdninger. 51 prosent av enslige forsørgere med små barn og 25 prosent av enslige forsørgere med store barn leier boligen. Til sammenligning leier henholdsvis 15 og 7 prosent av par med barn i samme alder. 37 prosent av dem som bor alene, leier.

Figur 1. Husholdningstyper, etter eierandel

Selveier Andels- / aksjeeier Leier
Flerfamiliehusholdninger uten barn 51.1 11.4 37.5
Flerfamiliehusholdninger med barn 80.1 8.9 11.0
Enfamiliehusholdninger med voksne barn 82.1 10.3 7.6
Enslig med store barn 58.4 16.2 25.4
Enslig med små barn 36.9 12.0 51.1
Par med store barn 85.4 7.3 7.3
Par med små barn 74.3 11.2 14.6
Par uten hjemmeboende barn 74.8 12.4 12.9
Aleneboende 44.0 18.8 37.2
Husholdninger i alt 62.8 14.1 23.1

Nesten én av tre Oslo-husholdninger leier

Det er mye variasjon mellom kommunene i hvor stor del av husholdningene som leier. En stor andel av dem som leier, bor i de største byene, men også i en del mindre kommuner med en stor andel studenter er det relativt stor andel som leier bolig.

Blant de største kommunene har Trondheim og Tromsø størst andel leietakere. Der leier 32 prosent av husholdningene, mens 31 prosent gjør det i Oslo og 29 prosent i Bergen. Omtrent 25 prosent av husholdninger leier i Stavanger, Kristiansand og Drammen, mens andelen er rundt 20 prosent i Bærum, Fredrikstad og Sandefjord.

Mange med lav inntekt leier

Det er en klar sammenheng mellom inntekt og boligeierskap. Blant den fjerdedelen av husholdningene med lavest inntekt leier 52 prosent, mens 7 prosent av husholdningene med høyest inntekt leier.

Det er mindre forskjell i andels- og aksjeeierskap etter inntekt. 35 prosent av de med lavest inntekt er selveiere og 13 prosent er andels- eller aksjeeier, mens andelene er henholdsvis 82 og 11 prosent blant dem med høyest inntekt.

Figur 2. Eierstatus, etter inntektskvartil. Husholdning

Leier Andels- / aksjeeier Selveier
Laveste inntektskvartil 52.1 13.0 35.0
Andre inntektskvartil 21.8 17.0 61.2
Tredje inntektskvartil 11.9 15.1 73.0
Høyeste inntektskvartil 6.6 11.2 82.2

Eierandelene er også relativt små blant husholdninger som har mottatt bostøtte eller sosialhjelp, henholdsvis 30 og 33 prosent. Dersom man ser på trygdemottakere generelt, er eierandelen noe større, men fortsatt klart mindre enn i befolkningen generelt. 61 prosent av trygdemottakere der hovedinntektstaker er under 67 år eier boligen.

Eierandelene er derimot relativt store blant eldre trygdemottakere, men dette er fordi nesten alle personer som er 67 år eller eldre får mesteparten av inntekten fra alderspensjon. Tallene er derfor svært like som eierandelene til eldre generelt.

Leietakere bor også trangere enn eiere. 14 prosent av leiehusholdninger bor trangt. For selveiere er andelen 4 prosent, mens den er på 7 prosent for andels- og aksjeeiere. Man har også tidligere funnet at leietakere har dårligere boforhold enn eiere på en rekke områder.

Én av tre leier i 20-årene

Andelen som eier boligen er større blant personer enn husholdninger, ettersom eierhusholdningene i snitt er større enn leiehusholdningene. I alt bor 82 prosent av befolkningen i en bolig eid av dem selv eller et annet husholdningsmedlem.

En relativt stor andel barn og unge bor i eide boliger. Eierandelene er derimot klart mindre i 20-årene da mange flytter ut av foreldrehjemmet. 63 prosent i denne aldersgruppen bor i en bolig eid av noen i husholdningen. Eierandelene øker med alderen. For eksempel eier 90 prosent av personer mellom 50 og 79, mens andelen er noe mindre for de aller eldste.

Kontakt