Halvparten av unge boligkjøpere får foreldrehjelp

Publisert:

5 av 10 boligkjøpere i 20-årene har fått hjelp av foreldre eller svigerforeldre til finansieringen. Også blant boligkjøpere i 30-årene er det vanlig med foreldrehjelp.

Selv om det store flertallet – 8 av 10 – eier bolig, er det ikke alle som har muligheten til å kjøpe. Boligprisveksten har vært langt større enn inntektsveksten i landet som helhet.  

– Det er en svak tendens til at eierandelene har falt blant unge de siste tiårene, men det er en betydelig klarere tendens til en økning blant eldre, sier førstekonsulent Lene Sandvik i SSB.

Hun er én av forfatterne av den ferske rapporten Bolig og boforhold – i befolkningen og utsatte grupper.

Foreldrehjelp kan bidra til å øke eierandelene blant unge, men det kan også bidra til økte forskjeller i eierskap

Lene Sandvik, SSB

Nesten alle unge lånefinansierer

De fleste som etablerer seg på boligmarkedet, er avhengig av boliglån for å kunne finansiere boligkjøpet. Boliglånsforskriften setter klare rammer for hvilke økonomiske betingelser en husholdning må tilfredsstille for å kunne få boliglån. Det stilles blant annet krav til egenkapital og inntekt.

– For de fleste eierhusholdninger er boligen det viktigste formuesobjektet. Den sterke veksten i boligprisene har ført til at eierhusholdningers boligformue har økt, samtidig som det har blitt stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, påpeker Sandvik.

I Levekårsundersøkelsen 2015 fikk alle som har kjøpt bolig i perioden 2010–2015, spørsmål om hvordan boligkjøpet ble finansiert.

Av dem som kjøpte bolig i perioden 2010–2015, lånefinansierte 92 prosent av 20–29-åringer helt eller delvis kjøpet, ifølge Levekårsundersøkelsen. For 30–39-åringer gjaldt dette 96 prosent. Andelen var en del lavere blant eldre boligkjøpere.

Figur 1. Boligkjøp delvis eller helt finansiert ved lån, foreldrehjelp ved boligkjøp. Blant personer 20 år og over som har kjøpt bolig i perioden 2010-2015. Etter alder. 2015

Foreldrehjelp totalt Lånefinansiert og gave eller arv fra foreldre Lånefinansiert og lånt penger av foreldre Lånefinansiert og foreldre har stilt sikkerhet eller kausjon Boligkjøp helt eller delvis finansiert ved lån
20-29 år 48 14 11 30 92
30-39 år 37 16 7 21 96
40 år og over 11 6 1 4 74

Sikkerhet i bolig eller kausjon

Samtidig fikk en betydelig andel unge boligkjøpere hjelp av foreldre eller svigerforeldre når de skulle kjøpe bolig.

48 prosent av boligkjøpere under 30 år har fått en eller annen form for foreldrehjelp, enten ved at foreldre eller svigerforeldre har stilt boligen som sikkerhet eller kausjonert, direkte pengebidrag gjennom lån, gave eller forskudd på arv.

Den vanligste typen hjelp er at foreldre eller svigerforeldre har stilt egen bolig som sikkerhet eller kausjonert.

– Blant boligkjøpere i 30-årene er andelen som har fått foreldrehjelp mindre, men fortsatt betydelig. 37 prosent av dem som har tatt lån for å kjøpe bolig i denne aldersgruppen, har fått foreldrehjelp, fremholder Sandvik.

Blant eldre boligkjøpere er andelen på 11 prosent. 

– Foreldrehjelp kan bidra til å øke eierandelene blant unge, men det kan også bidra til økte forskjeller i eierskap. Unge som har foreldre med mulighet til å støtte boligkjøp, kan i større grad komme inn på boligmarkedet enn dem som ikke har foreldre med en god nok økonomi til å gi støtte, understreker Sandvik.