Fortsatt vekst for bygg og anlegg

Publisert:

2016 var et godt år for bygge- og anleggsvirksomheten. Tall som er hentet inn for omsetning og sysselsetting beveger seg i positiv retning og bidrar dermed til fortsatt vekst for næringen.

Strukturstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet viser at omsetningen for foretak i bransjen var på 521 milliarder kroner i 2016. Dette tilsvarer en vekst på 8,0 prosent fra 2015, og hele 14,3 prosent fra 2014. Det var foretakene innen næringshovedgruppen «oppføring av bygninger» som bidro med størst økning. Disse foretakene økte omsetningen sin med 9,8 prosent og sto for 52 prosent av den totale omsetningen. Størst er veksten innen «utvikling av eiendom».

Figur 1

Figur 1. Omsetning etter næring, foretak. 2016. Millioner kroner

5 000 flere sysselsatte

Antall personer sysselsatt i bedrifter med aktivitet i bygge- og anleggsvirksomheten økte med 2,2 prosent fra 2015 til 2016. Totalt var det 234 624 personer sysselsatt i bransjen. Av disse hadde 34,2 prosent sitt virke i foretak med 0-9 sysselsatte. Denne sysselsettingsgruppen er dermed den med flest sysselsatte. Dersom sysselsettingen brytes ned på regionsnivå for bedrifter innen næringen viser det at det er klart flest sysselsatte i Akershus og Oslo med drøye 57100 personer, tilsvarende 24 prosent av alle sysselsatte i bygg og anlegg.

Figur 2. Antall sysselsatte i 2016 etter sysselsettingsgruppe, bedrifter

Personer
0-9 sysselsatte 78453
10-19 sysselsatte 37438
20-49 sysselsatte 42663
50-249 sysselsatte 36383
250 eller flere sysselsatte 34734

Figur 3

Antall sysselsatte personer fordelt etter region, bedrifter. 2016

Lavere vekst i antall bedrifter

Antallet bedrifter i bygge- og anleggsnæringen har hatt en jevn økning de siste 5 årene sammenlignet med året før. Størst vekst var det i 2012 med en økning på 4,3 prosent fra 2011. De neste tre årene steg antallet bedrifter med mellom 2 og 3 prosent. Lavest vekst har det vært fra 2015 til 2016 da antallet bedrifter økte med 1,3 prosent. Det totale antallet bedrifter innen bygge- og anleggsnæringene var 58 488 i 2016, en økning på 760 fra året før.

Hovedvekten av bedriftene har sin aktivitet innen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet. Det er kun 1,9 prosent av bedriftene som har sitt virke innen anleggsarbeid.

Figur 4

Figur 5. Utvikling i antall bedrifter

Figur 5. Antall bedrifter etter næring. 2016

2016
41 Oppføring av bygninger 24548
42 Anleggsvirksomhet 1168
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 32772

Kontakt