Én av tre bor i område som er trafikkfarlig for barn

Publisert:

Innbyggerne i de største byene bor oftere enn dem i spredtbygde strøk på steder som er trafikkfarlig for barn og på steder med støy og kriminalitet. Samtidig er dette gruppen der flest har tilgang på trygge leke- og rekreasjonsområder nær boligen.

I landet som helhet oppgir 34 prosent at de har trafikkforhold utenfor boligen som gjør at et barn på fem år ikke bør slippes ut alene, ifølge Levekårsundersøkelsen 2018.

Andelen er større i de største byene (42 prosent) og lavere i spredtbygde strøk (25 prosent).

Oftere trafikkfarlig nær unge aleneboende

En konsekvens av de geografiske forskjellene er at farlige trafikkforhold utenfor boligen er vanligere for personer som bor uten barn enn personer som bor med barn.

For eksempel har over halvparten av aleneboende under 25 år slike trafikkforhold utenfor boligen. Andelen er derimot 23 prosent blant de som lever i et parforhold og har store barn, 31 prosent blant par med små barn og 34 prosent blant enslige forsørgere.

Figur 1. Andel som bor i område som er trafikkfarlig for små barn, etter familiefase. 2018

2018
Par 67 år og eldre uten barn 28
Par 45-66 år uten barn 30
Par 16-44 år uten barn 40
Par med barn 7-19 år 23
Par med barn 0-6 år 31
Enslige forsørgere 34
Enslige 67 år og eldre 42
Enslige 45-66 år 38
Enslige 25-44 år 48
Enslige 16-24 år ellers 53
Enslige 16-24 år som bor hos foreldre 26
Alle 34

De fleste har tilgang på tur- og rekreasjonsområder i nærmiljøet

69 prosent av befolkningen har et trygt område som kan brukes til lek og rekreasjon i nærheten av boligen. 85 prosent har turterreng nær boligen. Det er derimot forskjeller i tilgang på slike uteområder mellom ulike deler av landet.

Det er vanligst å ha turterreng like ved boligen for dem som bor minst sentralt, mens trygge leke- og rekreasjonsområder nær boligen er vanligst i sentrale strøk. 94 prosent av dem som bor i spredtbygde strøk, har tilgang på turområder i nærområdene. I de største byene er denne andelen lavere, men også der har et klart flertall, 79 prosent, tilgang til turområder i nærheten. Andelen med enkel tilgang på lekeområder er 65 prosent i spredtbygde strøk og 72 prosent i de største byene. Unge enslige har i minst grad tilgang til disse godene i nærheten av boligen, mens par med barn i størst grad har det.

Figur 2. Tilgang til rekreasjons- og nærturområde, etter bostedsstrøk. 2018

Har tilgang til trygt leke- og rekreasjonsområde Har tilgang til nærturområde
Bostedsstrøk i alt 69 85
Spredtbygd, under 200 innbyggere 65 94
Tettbygd, opp til 20000 innbyggere 68 86
Tettsteder med 20000 - 99999 innbyggere 70 81
Tettsteder med 100000 eller flere innbyggere 72 79

Støy gir nesten én av ti unge aleneboende søvnproblemer

Nærmiljøet kan også påvirke trivselen inne i boligen. 12 prosent av befolkningen er plaget av støy fra gate eller vei, fly, bedrifter eller bygge- og anleggsvirksomhet når de oppholder seg utenfor boligen. 6 prosent er plaget av støy utenfra også når de befinner seg inne i boligen og for 3 prosent er denne støyen så plagsom at de har søvnproblemer.

Unge som ikke bor med foreldrene er klart mest plaget av støy. 17 prosent har problemer med støy inne i boligen og 9 prosent har søvnproblemer på grunn av støy. Andelene er derimot relativt lave blant personer i pensjonsalder. Også på dette området kan forskjeller i bosettelsesmønster være en viktig forklaring. Personer som bor i de største byene rapporterer mest støyproblemer. For eksempel har 9 prosent av bosatte i tettsteder med over 100 000 innbyggere problemer med støy som kommer utenfra når de er inne i boligen.

Figur 3. Andel som er plaget av ulike typer støy, etter bostedsstrøk. 2018

Plaget av støy utenfor boligen Plaget av støy i boligen, som kommer utenfra Har søvnproblemer på grunn av støy
Spredtbygd, under 200 innbyggere 10 4 2
Tettbygd, opp til 20000 innbyggere 10 4 2
Tettsteder med 20000 - 99999 innbyggere 11 5 2
Tettsteder med 100000 eller flere innbyggere 15 9 5

Problemer med kriminalitet, vold eller hærverk i boområdet er også mest utbredt for byboere. 7 prosent av dem som bor i de største byene sier at de har slike problemer, mot 1 prosent av dem som bor spredtbygd. Unge aleneboende er mest utsatt, mens eldre i minst grad bor i områder med kriminalitet.

Kontakt